Nofir AS


Daglig leder: Øistein Aleksandersen 

Stiftet: 2008
Antall ansatte: 3
Eies av: Iris Produksjon AS 40,45 %, Lofoten Avfallselskap 19,00 %, Sørheim Holding 6,38 %, Egersund Group 34,17% 

Nofir ble historisk i 2012 ved å være det første norske selskap gjennom tidene som mottok støtte fra EU, gjennom programmet Eco Innovation. Støtten fra EU på fem millioner kroner over tre år har gjort det mulig for Nofir å etablere EUfir, et internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Nofir. Gjennom dette prosjektet etableres en innsamlingsløsning i hele Europa.

Satsingen i Europa var en av to store milepæler for selskapet i 2012. Den andre var etableringen av et eget selskap i Litauen, UAB Nofir. Selskapet driver behandling av kasserte redskap som kjøpes fra Norsk Fiskeriretur AS. Dette betyr at alt vi samler inn blir sendt til Litauen for demontering og videre bearbeiding. Dette er en løsning som har fungert meget bra.

Plastbaserte redskaper har i flere år vært en hodepine både for avfallsbransjen og fiskerinæringen. Iris tok tak i problemstillingen i 2008 og etablerte selskapet Norsk Fiskeriretur AS i samarbeid med Meløy Notbøteri og Meløy Næringsutvikling.

Norsk Fiskeriretur AS (Nofir) har nå etablert et landsdekkende retursystem for kasserte fiskeri- og oppdrettsredskaper. I tillegg til økonomiske besparelser for bransjene, har miljøaspektet stått sentralt i arbeidet med å finne gode løsninger. Ved gjenvinning av plast spares miljøet for klimautslipp, samtidig som man sikrer at avfallet ikke kommer på avveie. Spesielt viktig er det å hindre at plast ikke kommer i havet. For hvert kilo plast som Nofir gjenvinner, spares miljøet for to kilo CO2.

Nofir har klart å finne løsning for en avfallstype som har vært et stort problem både for næringen og avfallsbransjen. Selskapet samlet i 2012 inn 2400 tonn redskap. Dette var en nedgang på 400 tonn fra 2011. Nedgangen skyldes i all hovedsak at KLIF ikke godtok eksport av oppdrettsnøter til materialgjenvinning. I store deler av 2012 samlet vi derfor ikke inn oppdrettsnøter. Det ble jobbet iherdig med å finne en løsning som KLIF kunne godta, men vi nådde ikke fram med vår argumentasjon.

Selskapets visjon: Et renere kystmiljø.

Før Nofir valgte å satse i Europa var selskapets forretningside: Nasjonal returordning for kassert fiskeri- og oppdrettsredskap.

Selskapets nye forretningside: Europeisk returordning for kassert fiskeri- og oppdrettsredskap

Nofir har også i 2012 samarbeidet med Fiskeridirektoratet i deres årlige opprenskingstokt langs kysten.  Det som samles inn og er i en slik tilstand at det kan gjenvinnes, blir gjenvunnet via Norsk Fiskeriretur.

Selskapet har hatt en kraftig vekst i omsetning fra 2011 til 2012. Omsetningen for Nofir har økt fra 3 911 000 kroner i 2011 til 4 407 606 kroner i 2012. Det har også vært en positiv resultatutvikling fra -2 315 000 kroner i 2011 til – 553 310 kroner i 2012.