Hvordan utbyttet skal disponeres bestemmes av representantskapet i eget vedtak.

Dette er for oss en fin måte å gi noe tilbake til fellesskapet på. Avsetningen blir satt av til Fond for interkommunalt samarbeid (Iris-fondet), og følgende føringer ligger til grunn for hvordan disse fondsmidlene skal benyttes:

 

  • Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten.  
  • Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.
  • Interkommunale prosjekter for videreutvikling av offentlige tjenester prioriteres. 

Frist for søknad til Iris-fondet settes til 1 september. Søknader som kommer inn etter 1. september vil bli behandlet det påfølgende år.   

Administrasjonen gjennomgår alle søknader, innhenter supplerende opplysninger og lager saksfremlegg. Saksfremlegg og søknadene presenteres for rådmannsgruppa som kommer med sin tilrådning før saken går til styret. Rådmannsgruppas tilrådning skal følge saken.   

Styret gjennomgår søknadene og fremmet forslag til vedtak overfor representantskapet.   Representantskapet gjør endelig vedtak om tildeling i sitt høstmøte i månedsskiftet oktober/ november.

Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere resultatet av prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporten skal signeres av ansvarlig søker. 

I årsmeldingene under fanen samfunnsansvar går det fram hva som er betalt ut til  de ulike prosjektene. 

Søknader om midler fra Iris-fondet til ulike prosjekter i 2017, må sendes til Iris Salten IKS v/Leif Magne Hjelseng
E-post: leif-magne.hjelseng@iris-salten.no  
Frist: 1. september 2017.

Her er oversikt over søknadene som kom innen fristen 15. september 2015. (PDF, 10MB) 

Her er oversikt over søknadene som kom inn innen fristen 15. september 2014. (PDF, 13MB) 

Utbealinger 2016.

Utbetalinger 2015.

Utbetalinger 2014.

Utbetalinger 2013.

Utbetalinger 2012. 

Utebetalinger 2011.