Dette er for oss en fin måte å gi noe tilbake til fellesskapet på. Avsetningen blir satt av til Fond for interkommunalt samarbeid (Iris-fondet), og følgende føringer ligger til grunn for hvordan disse fondsmidlene skal benyttes:

  • Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
  • Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.
  • Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
  • Det skal ikke gis rene driftstilskudd.
     

Representantskapet bestemmer rammen for bruk av utbytte gjennom behandling av det årlige budsjett. Enkeltengasjement over kr. 500.000,- skal behandles av representantskapet. Engasjement under kr. 500.000,- delegeres til styret innenfor budsjettets rammer.

I årsmeldingene under fanen samfunnsansvar går det fram hva som er betalt ut til  de ulike prosjektene. 

Søknader om midler fra Iris-fondet til ulike prosjekter i 2017, må sendes til Iris Salten IKS v/Leif Magne Hjelseng
E-post: leif-magne.hjelseng@iris-salten.no  
Frist: 15. september 2017.

Her er oversikt over søknadene som kom innen fristen 15. september 2015. (PDF, 10MB) 

Her er oversikt over søknadene som kom inn innen fristen 15. september 2014. (PDF, 13MB) 

Utbetalinger 2015.

Utbetalinger 2014.

Utbetalinger 2013.

Utbetalinger 2012. 

Utebetalinger 2011.