I Norge ble det i 2009 innført et forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall. Dette har ført til at det i dag i hovedsak kun er uorganisk avfall som deponeres. Det meste av dette er næringsavfall.

Mottak av rene- og forurensede masser

Masser som kategoriseres som farlig avfall kan vi i utgangspunktet ikke ta imot, men det finnes unntak som for eksempel asbest eller oljeforurenset masse over farlig avfalls-grensen. I tillegg kan vi ta imot forurenset masse med parametere over farlig avfalls-grensen hvis en utlekkingstest viser at massene likevel kan klassifiseres som klasse 5.

Iris Produksjon har utarbeidet rutine for mottak av rene- og forurensede masser. De finner du i margen til høyre.

Ta kontakt med Iris Produksjon på e-post eller telefon 75 50 75 50 for nærmere avtale om levering av masser/avfall.

Deklarasjonsskjema

Alt avfall som leveres til deponering på ordinære avfallsdeponi skal basiskarakteriseres. Det er avfallsbesitter som har ansvaret for å dette. Levering av rene masser skal også dokumeneters. Deklarasjonsskjema for dette finner du til høyre. 

Deponering av avfall

Dagens deponier må forholde seg til strenge krav for hva som kan deponeres, til topp- og bunndekke, og utslipp og oppsamling av sigevann og metangass. 

Iris Produksjon har for eksempel en tilpasset håndteringsmetode for oljeforurenset masse. Dette innebærer at masser med oljeforurensning over 5000 ppm lagres separat og behandles slik at oljekonsentrasjonen reduseres til under 5000 ppm. I tillegg bruker vi deponigass (ca. 60 metangass) til oppvarming av bygninger. Alt sigevann som produseres under deponering samles opp og renses i eget renseanlegg levert av Mivanor AS.

Deponiarealene skal etter avslutning kunne gjenbrukes.
Avfall Norge har følgende målformulering for avfallsdeponering: Deponiene skal være verktøy for håndtering av uorganisk avfall og lavkontaminert avfall (med miljøgifter) som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes på annen måte. Deponiene skal være i beredskap for håndtering av risikoavfall, avfall etter katastrofer mv.