Eierandelen er fordelt etter innbyggertall. Selskapet er et nonprofitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Selskapets øverste organ er representantskapet. Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere.

Per. 26.2. i 2022 hadde Iris Salten 38 169 husholdningskunder.

Konsern

Iris Salten IKS sin hovedvirksomhet er innsamling og behandling av avfall. Til å utføre denne tjenesten er det etablert tre datterselskaper; Iris Service AS, Iris Produksjon AS, og Retura Iris AS. I vår drift skal eier og kunder kjenne Iris igjen med følgende egenskaper: solid, effektiv, nyskapende og at vi er den lokale miljøbedriften.

Regnskapstall og andre nøkkeltall om Iris Salten finnes i årsmeldingene. 

Samarbeid

Iris mener at kommuner kan yte bedre offentlige tjenester ved samarbeid mellom kommunene. Iris Salten IKS sin rolle er å være tilrettelegger og pådriver for å få til slikt samarbeid.

Gjennom overskudd fra kommersiell drift har Iris Salten hatt mulighet til å bidra til mange ulike prosjekter til felles beste for våre eiere og innbyggere i Salten. På vegne av våre eiere igangsetter vi prosjekter med mål å finne gode og nye måter å løse oppgaver på. Vi bruker også deler av overskuddet vårt til interkommunale prosjekter initiert og styrt av andre pådrivere i regionen.