Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer og må derfor håndteres på en trygg og forsvarlig måte. På Vikan har vi et eget bygg der vi samler opp og pakker farlig avfall for videre transport.