Direktørens rapport


Iris består nå av morselskap, 3 datterselskap som arbeider med avfall, et laboratorieselskap, og et selskap innenfor sentralbord og trygghetsalarm.  I tillegg er vi dypt engasjert i Norsk Fiskeriretur AS, som er Norges ledende selskap på gjenvinning av kassert oppdrett- og fiskeriutstyr, samt Ascas AS som satser sterkt innenfor opprydding av forurensede masser.  

Iris konsernet har gjennom flere år opparbeidet seg bred kompetanse innenfor mange fagområder som gjør oss i stand til å lykkes med våre satsninger.
 
I 2011 har vi sendt ut 1528 vogntog med avfall fra Salten.  Vi har sendt ut 26 500 tonn restavfall til energiutnyttelse i Sverige, og 13 683 tonn kildesortert avfall til gjenvinning.   CO₂ utslippet fra denne transporten er på tre millioner kilo.   I tillegg til miljøbelastningen fører all denne transporten til store samfunnskostnader med ulykker, støy, støv og stor veislitasje.  Det er meget problematisk at den økte kildesorteringen, og leting etter bedre avsetningsmuligheter for avfallet til gjenvinning, fører til ukritisk økt transport.

Jeg sier ukritisk fordi nærmest ingen setter spørsmål ved denne bivirkningen av økt kildesortering og gjenvinning.  Iris har i 2011 fortsatt arbeidet med å tilrettelegge for at restavfall fra vår region skal energiutnyttelse i egen regi.  Vi har også startet opp arbeidet med å finne en lokal løsning for utnyttelsen av brukt trevirke som i dag går til Sverige for energiutnyttelse. Arbeidet med å finne lokal anvendelse for kildesorterte ressurser vil få enda større oppmerksomhet i årene som kommer.

2011 er et år med meget gode økonomiske resultater for Iris Salten-konsernet. Det kommer som et resultat av stort fokus på å gjøre arbeidsoppgavene rett og med god kvalitet.

I hele Iris konsernet har vi nå i tre år jobbet med forbedringer basert på at vi er ISO sertifisert etter kvalitet, miljø og helse og sikkerhet. I dette arbeidet har vi satt oss klare forbedringsmål. Ikke alle har vi nådd, men det er udiskutabelt at denne måten å jobbe på fører til både bedre trivsel, bedre fokus og bedre resultat.
 
Vårt overordnede miljømål er at «De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer».  I 2011 har vi på nytt gjennomført en vurdering av fjorden utenfor Vikan.  Denne gangen med et resultat som viser at man ikke kan finne virkninger av utslippene fra Vikan.  Gjennom en bevist politikk har vi valgt å investere i de kjøretøyene som har lavest skadelige utslipp, og vi har i 2011 klart å redusere strømforbruket samlet på våre anlegg med 30 %. Vi har også i 2011 vært opptatt å gjøre tiltak for å redusere måkeplagen fra Vikan, og gjort tiltak for å få færre luktplager knyttet til vår drift.  Måkene er nærmest borte fra Vikan, men luktfritt fra Vikan blir det ikke før man avslutter matavfallskomposteringen.
 
Iris har som sitt formål å bidra til mer interkommunalt samarbeid i Salten, en satsning som skal bidra til bedre offentlige tjenester for oss som er innbyggere i regionen. Dette arbeidet har vi ikke lykkes med de to siste årene i så stor grad som vi skulle ønske. Vi har i 2011 fortsatt å legge til rette for samarbeid innenfor geodata og offentlig eiendomsdrift. Samarbeidet har man gjort, men det har ikke medført noen form for forpliktende organisering av dette arbeidet.
  
Iris har i 2011 hatt et stort fokus på vårt informasjonsarbeid. Vi har forsøkt å bre oss ut i mange kanaler. Vi har fått ny hjemmeside på plass hvor våre kunder skal finne rett informasjon, samtidig som det skal være lett for de å gi beskjed til oss via web. Vi har laget tre IRIS-nytt stappfulle av informasjon om hva vi driver med, fulldistribuert til alle husstandene i Salten. Vi har også profilert oss tydelig gjennom vår «For folk i Salten»- kampanje som har vist frem våre egne ansatte på biler og i annonser.  I tillegg har vi lagt vekt på å komme ut i media med den informasjonen som vi til en hver tid mener har allmennhetens interesse.