Samfunnsansvar


Iris-konsernet består av både kommersielle og ikke-kommersielle selskaper. 40 prosent av utbyttet fra de kommersielle selskapene er satt av i fond til fellesprosjekter i Salten. Høsten 2012 endret eierne vedtektene, slik at overskuddet fra de kommersielle selskapene også kan betales ut som utbytte direkte til eierne, det vil si de ni kommunene i Salten, fordelt etter innbyggertall.

Det ble gjort et historisk vedtak i 2012 om utbetaling av 17 millioner i ekstraordinært utbytte til kommunene i Salten. 12 millioner fra Iris Produksjon AS og fem millioner fra Retura Iris AS. Utbetalingen vil skje i 2013. 10 prosent av beløpet går til Salten regionråd via Iris-fondet.

I tillegg foreslår generalforsamlingen i Iris Retura AS utbetaling av utbytte på 1 745 000 kroner av resultatet for 2012. Det foreslås ikke ordinært utbytte i Iris Produskjon for 2012.

Per 31.12. 2012 står det vel 9,6 millioner kroner på  Fond for interkommunalt samarbeid (Iris-fondet). Følgende føringer ligger til grunn for hvordan disse fondsmidlene skal benyttes:

• Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
• Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.
• Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
• Det skal ikke gis rene driftstilskudd.

Fra Iris-fondet ble det utbetalt vel 1,3 millioner kroner til ulike prosjekter i 2012.

I samarbeid med Nordland Musikkfestuke tilbyr Iris Salten en konsertopplevelse utenfor Bodø under musikkfestuka. I 2012 ble det arrangert konsert på Slipen scene på Rognan med Luftforsvarets Musikkorps.

Iris-konsernet er opptatt av å bidra til utvikling av samfunnet rundt oss utover egen virksomhet, og har støttet samfunnsnyttige organisasjoner, som blant andre Kirkens Bymisjon, Utviklingsfondet, lokale idrettslag og Universitetet i Nordland.

Retura Iris og Iris Produksjon har vært en bidragsyter til lokale lag og foreninger gjennom blant annet avfallsløsninger på store arrangementer.

Senter for økologisk økonomi og etikk ved Universitetet i Nordland har de siste årene mottatt mer enn to millioner kroner i støtte fra Retura Iris. I 2012 ble det inngått en ny 3-års avtale med et årlig støttebeløp på 400.000 kroner. Dette gir studiet muligheter til blant annet å hente inn gjesteforelesere.

Retura Iris har også støttet Utviklingsfondet med 50.000 kroner i 2012.