21_Kildesortering.jpg

Historikk

 
Miljøvennlig avfallsbehandling, avfallsminimering, resirkulering og gjenvinning av avfallsprodukter var formålet til Iris da selskapet ble stiftet i mai 1993. Selskapets vedtekter ble vedtatt 13. desember samme år.

Siden første driftsår i 1994 har det skjedd en rivende utvikling i Iris. Fra å være et selskap med delt ansvar som bare håndterte avfall, er Iris i dag et konsern med fem datterselskaper og store eierinteresser i et sjette selskap. Omsetningen for hele konsernet har økt fra vel 39 millioner kroner i 1994 til nesten 194 millioner kroner i 2013.

k1_GRAF_innsamlet-okonomi.png

Iris er et av de mest vellykkede samarbeidsprosjekter i Salten. Kommunene Beiarn, Meløy, Bodø, Saltdal, Fauske, Skjerstad, Gildeskål, Hamarøy og Steigen var med fra starten av. I Sørfold drev kommunen selv innsamling av avfall i to år etter etableringen av Iris. Da ble også kommunen med i avfallssamarbeidet.

I store trekk videreførte Iris den kommunale driften, med de samme entreprenører, mannskaper, utstyr og anlegg.

I 1995 ble det lagt til rette for sortering i flere fraksjoner og det ble innført differensiert gebyr etter størrelsen på restavfallsdunken. I starten besto sorteringen i papp og papir og trevirke. Før Iris ble etablert, hadde Fauske kommune innført egen dunk for papp og papir. For de øvrige kommunene ble det satt ut 52 bringestasjoner. Abonnentene kunne dermed redusere størrelsen på restavfallsdunken ved å kaste aviser, ukeblader og annet papir i den blå papircontaineren. Disse tiltakene firedeoblet gjenbruket fra 2 prosent i 1994 til 8 prosent i 1995. 1 352 tonn papp og papir ble sortert ut og sendt til gjenvinning i 1995. Til sammenligning kan det nevnes at i 2012 ble det levert 7 844 tonn papp, papir, drikkekartong og b-papir til papirgjenvinning.

I 1996 gikk Iris for alvor inn i miljøframtiden med kildesortering og innhenting av ressurser fra avfallet. Husholdningene minimerte restavfallet ved å levere papir, papp, drikkekartonger, glass og klær og sko på bringestasjonene. Det ble plassert ut dunk til oppsamling restavfallet, dermed var historien til søppelsekken forbi. Ytterligere 40.000 dunker ble plassert ut hos husholdningene i 1997, da grønt system ble innført. Dette ga en umiddelbar effekt, ved at husholdningsavfall til deponi ble redusert med 60 prosent.

Iris tok i bruk nye biler med ny teknologi, og redsuerte antall ansatte på bilene med 30 prosent i løpet av de fire første årene. Ved å ta i bruk tokammer-bil, ble henting av avfall på enkelte distriktsruter redusert fra hver uke til annen hver uke.

Selskapets navn da det ble etablert, var Interkommunalt Renovasjonsselskap i Salten DA, som ble forkortet til Iris DA. I 2001 ble organisasjonsstrukturen endret. Interkommunalt Renovasjonsselskap i Salten IKS gikk over til å bli Iris Forvaltning IKS, mens driftsansvaret for avfallsbehandling ble tatt over av datterselskapene Iris Gjenvinning AS for monopoldriften og Retura Iris AS for konkurransedriften.

Merkenavnet Iris ble behold for avfallsvirksomheten, mens morselskapet fikk et mer generelt og omfattende navn, og mulighet til å utføre oppgaver innen flere typer kommunale tjenester. Iris Forvaltning DA ble i 2002 endret til Salten Forvaltning IKS. I 2008 ble det gjort enda en navneendring til Iris Salten IKS.

I 2006 ble driften av Vikan avfallsanlegg skilt ut fra Iris Gjenvinning AS og etablert i Iris Produksjon AS.  I 2008 skiftet Iris Gjenvinning AS navn til Iris Service AS.

Den nye avfallsplassen på Vikan utenfor Bodø ble etablert og tatt i bruk høsten 1992. Dette var før Iris startet innsamling av avfall i hele Salten. Det første lasset rullet inn på anlegget 5. oktober.

 

GRAF_historikk_avfall.png 

 

I 2009 kom deponiforbudet. Fram til da ble det lagt rundt tre millioner kubikkmeter med avfall på deponiet på Vikan. På det høyeste er «søppelberget» nærmere 90 meter.

Iris har i alle år vært i fremste rekke av avfallsselskaper i landet, for å effektivisere avfallshåndteringen og utvikle nye metoder for behandling av avfall. Innbyggerne i Salten hadde kildesortert i 15 år, da man startet med samme system i Oslo. Landets første enmannsbetjente sidelaster ble kjøpt av Iris og tatt i bruk i Bodø. Andre avfallsselskap har fulgt etter.

Det har også skjedd store endringer med avfallet som er kommet inn til Iris. Mens det aller meste tidligere havnet på deponiet, går nå nesten alt avfall til gjenvinning. Enten til nye produkter eller til varme som brukes til oppvarming.

 

 Iris Salten IKS
Styreledere Ledere representantskap
1994-2004 Ivar T. Skjelstad, Meløy 1994-1995 Terje Torkildsen, Saltdal
2004-2008 Wiggo Lauritzsen, Fauske 1995-1999 Odd Tore Fygle, Bodø
2008-2011 Berit Woie Berg, Steigen 1999-2000 Paul Eggesvik, Beiarn
2011- Ragnar Pettersen, Fauske 2000-2008 Frigg Ottar Os, Beiarn
    2008- Lars Kristian Evjenth, Sørfold
Daglig ledere i Iris Salten IKS
Oddbjørn Paulsen 1993-2005
Leif Magne Hjelseng 2005-

 

 

TIDSLINJE_Historikk.png