18_Sikkert-arbeidsmiljo.jpg

Kvalitet og HMS


Iris-selskapene er sertifisert etter ISO-standardene for miljø, kvalitet og helse og sikkerhet. Det krever at vi har fokus på hvordan vi kan arbeide for at vår produksjon og tjenesteyting skal være miljøvennlig, enkel, effektiv, og til en rimelig pris.

Overordnede mål deles inn i tre:

Kvalitetsmål: Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
Miljømål: De miljøpåvirkninger som følger av vår drift og våre løsninger skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.
Helse- og sikkerhetsmål: Ingen skal få skader eller helseplager som følge av vår virksomhet.

Iris- selskapene har spesifikke mål og delmål for egen tjenesteyting, og rapporterer grad av måloppnåelse til egne styrer. For å nå målene og yte tjenester på riktig nivå har Iris- selskapene løpende intern kontroll for å forbedre driften.

Medarbeiderne i Iris skal ha et godt fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder er beskrevet i prosedyrer i kvalitetssystemet Ajour. Her blir avvik registrert og lukket etter at tiltak er iverksatt.

Løpende HMS-arbeid og intern kontroll:
•  Interne revisjoner: Alle enheter revideres jevnlig internt med fokus på kvalitet, ytre miljø og HMS.
    Revisjonen har bidratt til økt kvalitetsbevissthet og mange tiltak og forbedringer.
•  Vernerunder og risikovurderinger er gjennomført i alle enheter og avdelinger.
•  AMU: Totalt 48 saker er behandlet i fire ordinære AMU møter.
•  Tre av fire verneombud ble nyvalgt. De har gjennomført 40-t kurs. Samarbeid med vernetjeneste
    fungerer godt.
•  Forbedringsarbeid gjennom analyse av avvik skjer løpende. 
•  Brannvern: Brannøvelser er gjennomført og alt slukkeutstyr er testet. Branndetektorer og branntavle er
   oppgradert. 
•  Kompetanse er dokumentert, opplæring og oppfølging av nytilsatte og vikarer er satt i system.
•  Farlig avfall: Opplæring og kompetanseheving har hatt høy prioritet, og er gjennomført for
   ansatte og vikarer.       

Skader og ulykke
Iris har i 2013 hatt en alvorlig ulykke med mindre personskade. Ulykken skjedde under rutinemessig vedlikehold i papirsorteringsanlegget, og ble meldt politi og arbeidstilsyn. Ulykker med mindre personskader har medført sykefravær for totalt tre personer, Ingen av disse medførte alvorlige skader, men viser tydelig at god opplæring og enkle tiltak som for eksempel sklisikring, har stor betydning.
 
Det er registrert ett branntilløp i sorteringshall som grunnet rask reaksjon fra ansatte ikke har utviklet seg.
Det er registrert ett innbruddsforsøk på MT Vikan og tre dieseltyveri fra parkerte kjøretøy og stasjonær tank.

Oversikt over skader, ulykker og mindre avvik        
Type HMS-avvik 2010 2011 2012  2013
Ulykke med personskade 3 3 9  7
Nesten ulykke med personskade 16 20 11  9


Sykefravær

Selskapene totalt har et samlet gjennomsnitt på sykefravær på 5,2 %. Korttidsfravær er svært lavt.
Som IA-bedrift har Iris inngått en forpliktende avtale med NAV om å arbeide aktivt for redusert sykefravær, økt aktivitet for personer som faller utenfor arbeidslivet, og gjennomføre seniortiltak.

Tilsyn fra myndigheter
El-tilsyn: Alle elektriske installasjoner på Vikan er kontrollert, nødvendige utbedringer er gjennomført
Fylkesmanen i Nordland har høsten 2013 gjennomført omfattende tilsyn ved samtlige miljøtorg i Salten og systemrevisjon. Fokusområde: Farlig avfall. Totalt fire avvik og sju merknader. Alle er lukket.

Arbeidstilsynet har ikke gjennomført systemrevisjon i 2013, men har vært varslet om  ulykke med personskade. Arbeidstilsynets etterforskning resulterte i skjerpede rutiner ved tilfeldig driftsstans ved vedlikehold, og saken er avsluttet.

NOKKELTALL_Sykefravar.png