19_Reint-bomiljo.jpg

Resultatregnskap

 

Iris Salten IKS   RESULTATREGNSKAP   Konsern
Regnskap Budsjett  Regnskap   (Driftsinntekter og driftskostnader) Note Regnskap  Regnskap
2013 2013 2012       2013 2012
        Driftsinntekter      
 24 078 154  23 835 000  25 134 970   Driftsinntekter 1 115 509 063 113 277 694
 78 902 896  76 090 000  70 635 724   Husholdningsrenovasjon 13 78 902 896 70 635 724
        Deponiavgift til staten   -537 368 -339 820
 102 981 050  99 925 000  95 770 694   Sum driftsinntekter   193 874 591 183 573 598
               
        Driftskostnader      
 73 180 671  72 535 000  68 756 591   Varekostnader   46 803 828 40 686 501
 9 276 931  9 063 190  8 998 114   Personalrelaterte kostnader 3,4 65 566 636 62 733 402
 9 619 758  9 233 000  8 884 018   Ordinære avskrivninger 2 22 826 792 22 510 252
 8 091 116  7 058 000  7 415 278   Annen driftskostnad 6,10 41 437 910 37 922 267
               
 100 168 476  97 889 190  94 054 001   Sum driftskostnader   176 635 166 163 852 422
               
 2 812 574  2 035 810  1 716 693   DRIFTSRESULTAT   17 239 425 19 721 176
               
        Finansinntekter og finanskostnader      
               
 784 123  550 000  678 740   Renteinntekter   1 857 017 2 069 347
 -      1 700 000   Aksjeutbytte 7,9 88 675 105 026
        Annen finansinntekt   0 0
 1 758 544  2 200 000  1 765 458   Rentekostnader   2 623 810 2 688 468
        Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 9 710 000 1 092 960
        Annen finanskostnad   -46 336 18 620
 -974 421  -1 650 000  613 282   Netto finansposter   -1 341 782 -1 625 675
               
 1 838 153  385 810  2 329 975   Resultat før skattekostnad   15 897 643 18 095 501
 -    -    -     Skattekostnad 15 3 763 562 4 200 143
 1 838 153  385 810  2 329 975   ÅRSRESULTAT   12 134 082 13 895 359
        Minoritetsinteresser   95 732 431 106
        ÅRSRESULTAT uten minoritetsinteresser   12 038 350 13 464 253
               
        Overføringer      
 1 838 153    629 975   Redusert / Tillagt annen egenkapital 14 12 134 082 12 195 359
 -      1 700 000   Fond Interkommunalt Samarbeid   0 1 700 000
 1 838 153    2 329 975   Sum overføringer   12 134 082 13 895 359
               
               
               
        Minoritetsandel av overskudd i HT-Safe AS   93 907 422 574
        Minoritetsandel av overskudd i Labora AS   1 825 8 532
        Sum minoritetsandeler   95 732 431 106