17_Aktive-paadrivere.jpg

Styrets årsberetning


Iris Salten IKS er et selskap opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Selskapet er eiet av de 9 kommunene i Salten, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold etter innbyggerantall. Selskapet består av et morselskap, 3 heleide datterselskap og 2 datterselskap med stort majoritetseierskap.  

Selskapets fokusområder

Avfall: Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfallet på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte, til en rimelig pris. 
Gjennom samarbeid over kommunegrensene sikres god kvalitet i avfallsbehandlingen i hele regionen. 
Iris skal være en pådriver for et reint Salten, og til økt kunnskap om avfallsbehandling.  

Interkommunalt samarbeid: Iris Salten skal være initiativtaker og pådriver for samarbeid om offentlig tjenester på tvers av kommunegrensene i Salten.
Iris Salten skal bidra til endringer og innovasjon innenfor offentlig/kommunal tjenesteyting.
Midler fra Iris-fondet er en viktig katalysator for å nå Iris sine mål. Disse midlene skal brukes i prosjekter som faller inn under satsningsområde, og for øvrig i henhold til Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid.

Eierskap: Iris Salten iks er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlig tjenester.
Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.
Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller avvikles når Iris ikke kan bidra til å utvikle disse selskapene videre.
Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris ikke ha eierandeler i selskap hvor man ikke har innflytelse. 
For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine datterselskap utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre selskap der dette er formålstjenlig.
Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.
Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, økonomi og hovedfokus til hovedstyret.

Utover løpende saker har styret i 2013 behandlet følgende styrende dokumenter:
- Strategier for offentlige avfallsløsninger i Salten.
- Innkjøpspolitikk i Iris Salten. 
Styret har gjennomgått alle datterselskapene med grundig rapport om strategi, drift og økonomi i selskapene. 

Kvalitet, miljø, helse og sikkerhet
Iris Salten IKS med heleide datterselskap er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. 
Våre overordnede mål for dette arbeidet skal være førende for vår måte å arbeide, og i alle valg som gjøres i bedriften.

Kvalitet - 9001: Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
Miljø - 14001:   De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer. 
HMS - 18001:    Ingen skal direkte eller indirekte få akutte eller varige skader eller helseplager som følge av vår drift og virksomhet.

Intern kontroll og et godt fungerende systematisk HMS arbeid er viktige forutsetninger for kvalitet og forbedring av vår produksjon og tjenesteyting.  Det gjennomføres et planmessig internkontrollarbeid med egne internrevisjoner for alle enheter i konsern med datterselskaper.

Arbeidsmiljø
Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er tilfredsstillende.  Konsernet og datterselskaper har gjennom hele 2013 hatt fokus på arbeidsmiljø og trivsel i bedriften.

Sykefravær i Iris-selskapene
Selskap 2011  2012 2013      
 Iris Salten IKS TF 0,55 %
KF 0,40 %
TF 1,34 %
KF 0,42 %
TF 1,16 %
KF 0,64 %
 Retura Iris AS TF 7,15 %
KF 0,66 %
TF 5,36 %
KF 0,93 %
TF 3,05 %
KF 0,78 %
 Iris Produksjon AS TF 6,51 %
KF 1,20 %
TF 4,78 %
KF 0,94 %
TF 7,12 %
KF 1,19 %
 Iris Service AS TF 6,42 %
KF 0,86 %
TF 10,84 %
KF 0,76 %
TF 9,53 %
KF 0,73 %

   TF = Totalfravær           KF = Korttidsfravær


Analyse av årsregnskapet

I tabellen nedenfor presenteres nøkkeltall for morselskapet og konsernet. I konsernregnskapet er regnskapet til
HT Safe AS og Labora AS konsolidert.

Resultatutvikling de siste tre årene Morselskap    Konsern
(tall i tusen kroner) 2011 2012 2013   2011 2012 2013  
Sum driftsinntekter 95 723 95 770 102 981 182 284 183 573 193 874
Endring i selvkost  1 882 5 428 - 2 037  1 882 5 428 - 2 037
Driftsresultat  2 324 1 716 2 812  27 350 19 721 17 293
Årsresultat etter skatt 7 511 2 329 1 838  19 714 13 895 12 134
Balansesum  (totalkapital) 122 639 129 930 122 871  212 804 223 313 218 719
Egenkapital  57 271 45 269 43 350  100 192 82 711 83 771
Egenkapitalprosent 46,7 % 34,8 % 35,2 % 47,1 % 37,0 % 38,3 %


Årsresultatet i morselskapet ble kr 1.838.000. Selvkostregnskapet for 2013 gav et underskudd (inkl renter) på kr 1.679.000. Korrigert for dette er resultat fra driften i morselskapet kr 159.000, budsjettert kr 385.000.

I sin vurdering av disposisjon over konsernets resultat har styret for 2013 vedtatt at det skal utbetales utbytte fra både Iris Retura AS og Iris Produksjon AS på til sammen kr 7.523.046, som i sin helhet betales til eierne.

Morselskapets, Iris Salten IKS, samlede eiendeler er 122,8 mill kr, som fordeles mellom anleggsmidler 91,5 mill kr, og omløpsmidler 31,3 mill kr. Langsiktig gjeld er kr 52 mill kr. Egenkapitalen morselskapet er på 43,3 mill kroner, en nedgang fra 45,2 mill kr i 2012.  Dette skyldes større utbetalinger fra Irisfondet enn det som er tilført gjennom årsresultatet.

Konsernets egenkapital er 83,7 mill kr, langsiktige gjeld 72,8 mill kr, mens kortsiktig gjeld er 53,0 mill kr inkl akkumulert resultat av selvkost inkl renter med 12,9 mill kr (reduksjon på 1,6 mill kr ifht 2012).

Styret er av den oppfatning at konsernet har en tilfredsstillende finansiell stilling.

Styret foreslår at morselskapets resultat disponeres slik: kr 1 838 153
Til egenkapital   kr 1 838 153


Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2013 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede ved avleggelse av årsregnskapet.

Forskning og utvikling
Iris Salten IKS er for tiden ikke deltager eller eier i FOU prosjekt.

Fremtidsutsikter – usikkerhetsfaktorer
IRIS- selskapene er markedsledende på avfallsbehandling innenfor vår region. Denne stillingen har man fått gjennom gode løsninger for kundene og gode nedstrømsløsninger for innsamlet avfall.  Fra å være en sluttbehandler av mye avfall, blir det meste avfallet vi tar i mot i dag sendt videre til behandling utenfor regionen. Denne endringen medfører økonomiske og arbeidsmessige endringer både for konsern og datterselskap.

Finansiell risiko
Konsernets langsiktige lån er i forretningsbanker, KLP og Kommunalbanken.   Fordeling av lån mot flytende og fast rente er i henhold til konsernets finansreglement.

Ytre miljø
Inntransport og behandling av avfall medfører utslipp til jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale miljøproblemer. Det er konsernets oppgave å velge gode løsninger som reduserer miljøpåvirkningene knyttet til behandling av avfall.  I løpet av 2013 er renseanlegg for alt oppsamlet sigevann fra Vikan tatt i bruk.
Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet medfører forurensning av det ytre miljø gjennom eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de verdier som er godkjent for transport og maskindrift. Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom bruk av moderne utstyr og rasjonell drift.  Det er etablert internkontrollsystem ISO 14001 for datterselskapenes påvirkning av det ytre miljø.

Likestilling
I 2013 har det vært 10 fast ansatte i Iris Salten IKS. Fordelingen blant de faste ansatte er 6 kvinner og 4 menn. Styret har seks eiervalgte medlemmer, der tre er menn. Det syvende styremedlemmet er valgt av de ansatte.

Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt.

Takk til ansatte
Styret ønsker å takke alle ansatte for en meget god innsats i 2013. De ansattes positive innstilling og endringsvillighet er helt avgjørende for å videreutvikle Iris som servicebedrift og samfunnsaktør.

 

Bodø 31.desember 2013/ 26. mars 2014 

Underskrifter_styrets-arsberetning.png