Dette gjør vi gjennom å ha en tydelig visjon, felles verdier og avgrensede fokusområder. 

Selskapets visjon

Iris gjør det enkelt.

Selskapets forretningsidé

Gode nedstrømsløsninger og et godt tilbud til husholdninger og bedrifter, gir et grønt skifte i Salten. 

Selskapets verdier

  • Solid
  • Nyskapende
  • Effektiv

Disse verdiene skal være styrende for vår daglige drift og påvirke de valgene vi tar som representant for våre eiere. 

Fokusområder

Iris Salten har tre hovedfokusområder:

  • avfall
  • interkommunalt samarbeid
  • eierskap
     

Avfall

Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfall på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte, til en rimelig pris. Gjennom samarbeid over kommunegrensene sikres god kvalitet i avfallsbehandlingen i hele regionen.  Iris skal være en pådriver for et reint Salten, og til økt kunnskap om avfallsbehandling.  

Interkommunalt samarbeid

Iris Salten skal være initiativtaker og pådriver for samarbeid om offentlig tjenester på tvers av kommunegrensene i Salten. Iris Salten skal bidra til endringer og innovasjon innenfor offentlig/kommunal tjenesteyting. Midler fra Iris-fondet er en viktig katalysator for å oppnå gode samarbeidsløsninger. Disse midlene skal brukes i prosjekter som faller inn under satsningsområde, og for øvrig i henhold til Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid.

Eierskap

Iris Salten IKS er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlige tjenester. Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter. Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller avvikles når Iris ikke kan bidra til å utvikle disse selskapene videre. Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris ikke ha eierandeler i selskap hvor man ikke har innflytelse.  For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine datterselskap utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre selskap der dette er formålstjenlig. Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultatet etter skatt. Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, økonomi og hovedfokus til hovedstyret.

Iris Salten IKS har egne overordnede mål knyttet til kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.