Samfunnsansvar

Iris-konsernet er opptatt av å bidra til utvikling av samfunnet rundt oss utover egen virksomhet, og har støttet samfunnsnyttige organisasjoner som blant andre Kirkens Bymisjon, Utviklingsfondet, lokale idrettslag og Universitetet i Nordland.

Iris-konsernet består av både kommersielle og ikke-kommersielle selskaper. Eierne våre har besluttet at 40 prosent av utbyttet fra de kommersielle selskapene skal benyttes til fellesprosjekter i Salten. Dette er for oss en fin måte å gi noe tilbake til fellesskapet på.

Avsetningen blir satt av til Fond for interkommunalt samarbeid (Iris-fondet), og følgende føringer ligger til grunn for hvordan disse fondsmidlene skal benyttes:

• Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
• Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.
• Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
• Det skal ikke gis rene driftstilskudd.

Fra Iris-fondet ble det utbetalt vel en millioner til ulike prosjekter i 2011.

I samarbeid med Nordland Musikkfestuke tilbyr Iris Salten en konsertopplevelse utenfor Bodø under musikkfestuka. I 2011 ble det arrangert en kirkekonsert i Leiranger kirke i Steigen, der publikum også kunne mønstre på Gamle Salten om de ønsket å komme langveisfra for å overvære konserten.

Gjennom Salten Regionrådet er det igangsatt et prosjekt for å få til et mer samordnet kultursamarbeid i Salten. Iris Salten IKS har bidratt med betydelige midler over mange år til Kultursamarbeid Salten.

Filmfest Salten ble første gang arranger i 2009. Målet for prosjektet er tredelt:

• Stimulere barn og unge i Salten, i samarbeid med ungdom i Barentsregionen og
  Norden, til et kritisk og  skapende forhold til film som kunstform.
• Skape en regional og internasjonal møteplass for barn og unge som er
  interessert i film som medium,samt være en motivasjonsfaktor for dem.
• Gi ungdom i Barentsregionen/Norden kjennskap til hverandres kultur gjennom
  kulturelle møteplasser

Alle tiendeklassinger i Salten er målgruppe, samt inviterte ungdommer fra Sverige, Finland, Island og Russland.

Helseprosjekt Salten tar utgangspunkt i Samhandlingsreformen, som vil gi store endringer i hvordan fremtidens helsevesen vil se ut. Det er planlagt for omfattende samarbeid og samordning mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og det er hensiktsmessig at kommunene i Salten i fellesskap finner gode løsninger for dette samarbeidet.

I prosjektet Interkommunalt tilsyn skal man utrede aktuelle lovpålagte kommunale tilsynsoppgaver som kan delegeres fra kommunene og utføres av et interkommunalt selskap. Status for tilsyn i kommunene, kommunens behov og ønske om bistand skal kartlegges.

Utover tildelinger gjennom Iris-fondet har Iris-selskapene bidratt med betydelig støtte til ulike organisasjoner og selskaper.

Iris Retura og Iris Produksjon har vært en bidragsyter til lokale lag og foreninger, og ikke minst til Landsskytterstevnet i Bodø med utsetting og henting av containere.

Senter for økologisk økonomi og etikk ved Universitetet i Nordland har de siste årene mottatt over to millioner kroner i støtte fra Iris Retura. Støttebeløpet i 2011 var på 300.000 kroner. Det gir studiet muligheter til blant annet å hente inn gjesteforelesere.

Iris Retura har også støttet Utviklingsfondet med 50.000 kroner i 2011.