Rene masser: Naturlige masser fra områder uten forurensende virksomhet betraktes som rene. Rene masser består av jord, stein, sand, myr, grus eller leire.

Rene masser må tilfredsstille grenseverdiene i vedlegg 1 til forurensningsforskriftens kapittel 2.

Lovdata Rene masser

Forurensede masser: Forurensede masser tilfredsstiller ikke kravene til rene jordmasser, og krav til tiltakshaver er regulert gjennom forurensingsforskriftens kapittel 2. Også ved mistanke om forurensing plikter tiltakshaver å  gjennomføre undersøkelser i henhold til §2-4 i samme forskrift.

Ved levering til vårt deponi, kan ikke massene inneholde totalkonsentrasjoner av stoffer slik at det regnes som farlig avfall etter avfallsforskriftens kapittel 11 vedlegg 3. F.

Lovdata Forurensede masser Del1

Lovdata Forurensede masser Del2