Hvilke avfallstyper og masser Iris Produksjon AS har lov til å ta imot på Vikan Avfallsanlegg er regulert i Avfallsforskriften og konsesjonen gitt av forurensningsmyndighetene.

Hvilke avfallstyper kan mottas på deponiet?
Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger som gjør at de ikke klassifisieres som rene, men som er under grensen for farlig avfall. Eksempler på disse:

  • Lettere forurensede grave- og rivemasser 
  • Forurenset betong og tegl med/uten armering
  • Gateoppsop 
  • Aske under grensen for farlig avfall 

I tillegg kan selskapet ta imot takstein, teglstein, leca, osv. som ikke overstiger grensen for farlig avfall. Ved levering av asbest er det emballeringskrav som må følges. 

Basiskarakterisering 
Alt avfall som leveres til deponi skal basiskarakteriseres på forhånd av avfallsprodusenten. Dette forsikrer at avfallet håndteres og deponeres innenfor gjeldende lover og forskrifter. Basiskarakteriseringen skal beskrive avfallets sammensetning, beskaffenhet, egenskaper og forurensningsgrad. Avfallsprodusenten har det lovpålagte ansvaret for å dokumentere dette.

Avfall som oppstår jevnlig, er basert på samme råstofff og kommer fra like prosesser, kan basiskarakteriseres én gang og gjelder for flere leveranser. 

Basiskarakterisering gjøres på nettbaserte portalen Momsol

Obs! Fyll ut deklarasjonsskjema før du ankommer avfallsanlegget for levering.
For å få tilgang til portalen kontakter du oss i Iris Produksjon på 905 97 527 eller send en mail til produksjon@iris-salten.no

 

Veiledere for avfall til deponi

Iris Produksjon har satt opp to veiledere som skal gjøre det enklere for bedrifter som ønsker å levere avfall til deponi på Vikan. Disse veileder deg i å ta en vurdering av mengde og eventuelle tegn til forurensing.

Veileder for klassifisering av jordmasser (PDF, 495KB)

I tillegg har Bodø kommune utarbeidet et aktsomhetskart for forurenset grunn i Bodø. Kartet viser hvor det er mistanke om eller risiko for forurensning. Ta kontakt med oss om du skulle være usikker på massenes tilstand. 

Interaktiv aktsomhetskart

 

Mottakskontroll

Iris Produksjon AS gjennomfører mottaksjonkontroll av dokumentasjon, visuell kontroll ved tipping av lass, og tar stikkprøver av avfallet. Avfallsleveranser uten dokumentasjon vil bli avvist. 

Levert avfall eller masser som viser seg å ikke være overstemt med dokumentasjoner, må bearbeides eller gjennomgå ytterligere behandling. Avfallsprodusenten vil bli belastet for arbeidet. Iris Produksjon er pliktig til å melde om avvisninger eller alvorlig avvik til forurensningsmyndighetene.