Konsernregnskapet

Konsernregskapet til konsernet Iris Salten IKS viser et samlet regnskap, balanse og konantstrøm for både morselskapet Iris Salten IKS og det samlede konsernet.

Konsernet Iris Salten IKS består av seks datterselskap og to tilknyttede selskap. Mer informasjon om eierandeler finner du i notene til regnskapet.
 
Datterselskaper
  • Iris Service AS
  • Iris Produksjon AS
  • Retura Iris AS
  • Mivanor AS
  • HT Safe AS
  • Labora

Tilknyttede selskaper

  • Nofir AS
  • Patogen Nord AS


Her kan du laste ned regnska og balanse med noter, samt kontantstrømoppstillingen for konsernet Iris Salten IKS.

Last ned konsernregnskap (PDF, 1MB)

 

Selvkost

Iris Salten IKS har på vegne av sine ni eierkommuner ansvar for å drifte husholdningsrenovasjonen i Salten. Driften av denne offentlige tjenesten gjøres gjennom datterselskapet Iris Service AS.
 
Et offentlig renovasjonsgebyr skal følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyret skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunene ikke kan kreve inn mer fra husholdningene enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall.
 
Kommunen kan fremføre et overskudd eller underskudd fra selvkostberegningen til et senere år, innenfor en periode på omlag fem år.

I henhold til veileder om beregning av kommunalt avfallsgebyr, har administrasjonen i Iris Salten IKS utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene for 2021 for den offentlige husholdningstjensten.