Daglig leder: Harald W. Østbø
Stiftet: 2006
Antall ansatte: 23 inkl. tre lærlinger og to trainee-er
Eier: Norsk Fiskeriretur AS (40,45%), Rekom AS (9,68%)  

2020 har vært et spesielt år med hensyn til Covid-19 som traff med full styrke. Det har satt krav til organisasjonen, til driften og har endret markedet og økonomien i selskapet.

Mottak av avfall viste tidlig et skifte fra næringsavfall til husholdningsavfall. Vi har mottatt mindre avfall til deponi enn i 2019, men fremdeles store mengder. Det har spesielt vært nedgang i volumene sterkt forurensede masser.

I 2020 har vi hatt stort fokus på arbeid med våre utslippstillatelser – både eksisterende og nye. På slutten av året har vi mottatt reviderte tillatelser med nye krav og muligheter. Det er stort fokus fra myndighetene på kontroll og overvåking av utslipp, som er til glede for hele bransjen, og kanskje spesielt de aktørene som oss, som tidlig har tatt inn over oss de krav og forventninger samfunnet har til avfallshåndtering.

Markedene for sekundære råvarer har vært svært volatile gjennom året. Vi har likevel klart å lande flere spennende nye løsninger og båttransport av restavfall til Tromsø må trekkes frem. Her utnytter vi både havet, vår investering i fremtidsrettet behandling av avfall og legger store økonomiske ringvirkninger igjen lokalt i Nord-Norge. I tillegg tar vi samfunnsansvar og reduserer veitransport med de risikoene for ulykker og utslipp det medfører.
Vi har også fått ny avtale med BE Varme/Keiseren om lokal energigjenvinning av hele vår mengde trevirke. Det reduserer transportbehovene og bidrar med en lokal miljømessig god ressurs.

Vi har startet opp arbeid med bærekraft og ønsker å jobbe etter en tredelt bunnlinje i fremtiden. IRIS-konsernet samlet alle ansatte i februar til felles bærekraftsdag og vi har valgt egne bærekraftsmål vår vår virksomhet. Vi arbeidet i 2020 og 2021 videre med dette og har store forventinger til hvordan tredelt bunnlinje kan påvirke vår virksomhet på en positiv måte. Nullutslipp Vikan vil være en hjørnestein i dette arbeidet.

Den viktigste ressursen er som alltid våre svært kompetente medarbeidere. Koronaåret har satt den sosiale arenaen som arbeidsplassen er på prøve og de ansatte har vist en fantastisk stå-på-vilje i den krevende tiden. Vi ser spent frem til 2021 og hvordan vi kan videreutvikle oss til det beste for næringslivet og innbyggere i Salten.

Selskapets Visjon: Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall.
Selskapets forretningside: Vi skal motta, behandle og avsette avfall med effektive og nyskapende løsninger.
Selskapets verdier: Raus, effektiv og nyskapende.