Visjonen om Nullutslipp Vikan er ledestjernen for vår drift på Vikan Avfallsanlegg, og påvirker våre innkjøpsprosesser, driftsprosesser og målinger.
For oss betyr Nullutslipp Vikan at vi skal jobbe kontinuerlig for å redusere påvirkningen vår drift på Vikan har på våre omgivelser, men også at jobben vi gjør skal bidra positivt til samfunnet vi er en del av.

Dette innebærer at vi skal kartlegge og redusere våre klimagassutslipp, andre utslipp til luft og vann, lukt, forsøpling og skadedyr, og vi skal redusere avfallstransport langs vei til fordel for båt og jernbane.
Samtidig skal vi tilby Salten-samfunnet de beste løsningene for avfallsbehandling, ved å legge stadig mindre avfall på deponi og sende mindre avfall til forbrenning, til fordel for materialgjenvinning og gjenbruk.

 

Avfallspyramiden

 

Arbeidet med å redusere vår miljøpåvirkning og løfte avfallet opp i avfallspyramiden er allerede godt i gang. Her er noen eksempler på det vi gjør:

2019 elektrifiserte vi restavfallsbehandlingen på Vikan, og sparer dermed 50 000 liter diesel årlig. I 2020 har vi i tillegg begynt å erstatte deler av dieselforbruket vårt med biodiesel, for å ytterligere redusere våre klimagassutslipp. Vi arbeider også videre med elektrifisering av flere deler av driften på Vikan.


I 2020 begynte vi å transportere restavfall som skal til energigjenvinning med båt til Tromsø fremfor med bil. Dette vil i årene fremover spare veitrafikken for mer enn 320 vogntog årlig som kjører en avstand lik 4 ganger rundt ekvator. I tillegg til redusert belastning på veiene våre, er transport med båt mer effektivt enn transport langs vei, og har dermed betydelig lavere klimagassutslipp. Fremover vil vi velge transportløsninger på båt og jernbane fremfor vei så langt det er mulig.

Sammen med Bodø Røde Kors har vi utviklet Omatt Gjenbruksverksted som reparerer og selger brukte hvitevarer og annet elektrisk avfall som leveres til våre miljøtorg og elektrobutikker i Bodø. Planetens ressurser er knappe, og det er viktig å ta vare på de ressursene vi allerede har tatt i bruk, fremfor å produsere nytt. Derfor blir gjenbruk en viktig satsning for oss i årene fremover.