01_Synlig-i-media.jpg

Direktørens rapport


I januar 2013 vedtok styret nye strategier for Iris sitt arbeid med avfall.  Disse strategiene er førende for veien videre for Iris Salten:

- Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfallet på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte, 
  til en
 rimelig pris.

- Gjennom samarbeid over kommunegrensene sikres god kvalitet i avfallsbehandlingen i hele regionen. 

- Iris skal være en pådriver for et reint Salten, og til økt kunnskap om avfallsbehandling. 

Det første punktet er vår drivkraft i arbeidet med å bli bedre hver eneste dag. De to andre punktene betyr at Iris skal ta et tydelig samfunnsansvar, og være seg bevisst på det oppdraget vi er gitt av våre eiere.
   
Iris har som et av sine hovedmål å få til mere samarbeid mellom kommunene i Salten. Vi håper at Iris fortsatt skal være et verktøy for kommunene på dette området, og at dette blir aktualisert med fremleggelsen av kommunenes eiermelding i 2014.  Samarbeidene kan enten realiseres innenfor dagens Iris-paraply, eller som egne enheter under det felles representantskapet som styrer de øvrige interkommunale satsningene i vår region.
 
I 2013 har vi for første gang en nedgang i avfallsmengdene fra husholdningene.   Det er en klar nedgang i mengden matavfall og papp og papir.  Restavfallsmengden har også gått ned, men det har mere med innføringen av egen dunk for glass og metallemballasje å gjøre. 

På miljøtorgene har vi derimot fortsatt økning i mengdene, og vi har også økning i antall besøk. De neste årene vil vi gjøre flere tiltak på våre mottak for å redusere mengden restavfall, og øke mengden som går til materialgjenvinning. 
Av tallene kan det se ut som om vi har samlet inn mindre farlig avfall enn tidligere år. Det forklares med at vi hadde mye farlig avfall på lager ved årets slutt.  Vi har stort fokus på å få samlet inn mye farlig avfall og behandle dette på godkjent måte.    Kompetansebygging innenfor dette området har hatt mye fokus i 2013, og vil også ha det i fortsettelsen.
     
I 2013 har vi innført innsamling av glass- og metallemballasje fra husholdningene i Salten.  Tiltaket har blitt svært godt mottatt fra våre kunder.   Mange ønsker seg oftere henting av både plast- og glassemballasje, og det vil bli vurdert. Utfordringen nå er å få innbyggerne til å skjønne at det sorteringsordningen gjelder kun emballasje, ikke bilvinduer og kasseroller.
 
Stadig flere borettslag og sameier velger avfallsløsning under bakken, i stedet for den tradisjonelle dunk-løsningen.  I 2013 fikk 419 abonnenter denne løsningen, og samlet er det nå 2628 abonnenter som har dette tilbudet. Pågangen er fortsatt stor.
 
Iris gjennomfører annethvert år kundeundersøkelser for å få tilbakemeldinger på hva vi skal jobbe med for å bli bedre på.  I 2013 hadde vi undersøkelser på våre miljøtorg.  Denne undersøkelsen viste stor tilfredshet med vårt tilbud, samtidig som den viste at befolkningen er mer fornøyd der vi har oppgradert anleggene og åpningstilbudet er best.

Sommeren 2013 gjorde vi en stor innsats for å redusere søppelmengden i innsamlet matavfall. Alle våre kunder fikk besøk, og det ble gitt grønt, gult og rødt kort etter hvor godt det var sortert. Hovedpoenget med denne aksjonen var å få stor oppmerksomhet om kildesortering, og at det er viktig at fraksjonene vi samler inn er rene.  Med mange oppslag i media lokalt og i rikssendinger ble denne satsningen er stor suksess.

Iris sine datterselskaper Iris Produksjon og Retura Iris leverer også i 2013 gode resultater. Retura Iris har regionansvaret for Nord-Norge innenfor Retura Gruppen, noe som er både krevende og gir god innsikt i avfallsmarkedet i nord. Iris Produksjon høster gode resultater av sin satsning på å behandle forurensede masser, og får kontrakter på dette området også utenfor Salten. Det er veldig viktig for IP og RI og ha tilstrekkelig resultat og likviditet til å utvikle seg videre. Selskapene vil som i 2013 bidra med utbytte til eierne.

En meget viktig del av vårt arbeid går ut på å informere og instruere våre innbyggere i hvordan de skal sortere avfallet på en mest miljømessig måte. I dette arbeidet bruker vi mange kanaler for å nå ut med informasjonen. Vi er godt fornøyd med vårt arbeid på dette området, og har høstet nasjonal oppmerksomhet for satsningen på Facebook og øvrig informasjonsarbeid.

Etter flere år med planlegging av videre kurs for IRIS, vil 2014 være fylt av utbyggingsprosjektene på Vikan med hall for farlig avfall, ombygging av papirsorteringsanlegg og nye kontorlokaler. I Steigen og på Fauske vil kundene våre få møte utbedrede og ombygde miljøtorg tilpasset mere avfall og høye besøkstall. Og så må alle få med seg at IRIS sine miljøtorg i kommunene vil være lørdagsåpne fra 1. april i år.  Det er etter kundenes ønske. 

Bodø 1. april 2014.
Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør i Iris Salten IKS