02_Reint-i-Vaerran.jpg

Iris Salten IKS


Administrerende direktør: Leif Magne Hjelseng 

Stiftet: 1993
Antall ansatte i morsselskap: 10

Iris Salten IKS er eid av Saltens ni kommuner:Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Iris Salten er morselskap for fem døtre, der Iris Service AS, Iris Produksjon AS og Iris Retura AS er heleide datterselskaper, og HT Safe AS og Labora AS er deleide datterselskap. Med unntak av Iris Service AS er alle Iris Saltens døtre kommersielle selskaper.

Selskapets visjon: Gjennom samarbeid over kommunegrensene skaper vi bedre offentlige tjenester for innbyggerne i Salten. 
Selskaps forretningside: 
Utføre offentlige tjenester for sine eiere. 
Selskapets verdier: Solid, nyskapende og effektiv.

Konsernet Iris Salten IKS arbeider innenfor tre ulike akser: Avfallshåndtering, interkommunal utvikling og eierskap.

Avfallshåndtering
Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfallet på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte, til en rimelig pris. 
Gjennom samarbeid over kommunegrensene sikres god kvalitet i avfallsbehandlingen i hele regionen. 
Iris skal være en pådriver for et reint Salten, og til økt kunnskap om avfallsbehandling.  
Iris Salten innhenter, mottar og behandler også bedriftsavfall, men da på kommersiell basis, gjennom Retura Iris og Iris Produksjon.

Interkommunal utvikling og samarbeid
Iris Salten skal være initiativtaker og pådriver for samarbeid om offentlig tjenester på tvers av kommunegrensene i Salten.
Iris Salten skal bidra til endringer og innovasjon innenfor offentlig/kommunal tjenesteyting.
Midler fra Iris-fondet er en viktig katalysator for å nå Iris sine mål. Disse midlene skal brukes i prosjekter som faller inn under satsningsområde, og for øvrig i henhold til Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid.

Eierskap
Iris Salten iks er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlig tjenester.
Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.
Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller avvikles når Iris ikke kan bidra til å utvikle disse selskapene videre.
Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning, skal Iris ikke ha eierandeler i selskap hvor man ikke har innflytelse. 
For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine datterselskap utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre selskap der dette er formålstjenlig.
Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.
Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, økonomi og hovedfokus til hovedstyret.

Årsresultat
For første gang i Iris sin historie har morselskapet en omsetning på over 100 millioner. Årsresultatet i morselskapet ble 1.838.000.

 

NOKKELTALL_Iris-Salten-IKS.png