Henteløsningen Iris tilbyr i dag er "gulsekken". Du kan kjøpe "gulsekken" og sette denne ved nærmeste vei hvor våre renovasjonsbiler kjører. Elektrisk avfall og farlig avfall må ikke kastes i gulsekken. Avfallet kan leveres på nærmeste miljøtorg. Du kan levere mye av avfallet gratis på nærmeste miljøtorg.

Gjeldende priser for gulsekken og levering av restavfall på miljøtorg finner du her:

PRISLISTE HUSOLDNINGSRENOVASJON

Vi kan også få til løsninger hvis flere hytteeiere går sammen om fellesløsninger. Ta kontakt med vårt kundesenter for nærmere informasjon/dialog på iris@iris-salten.no.
 

Etablering av fritidsrenovasjon i Salten

I de aller fleste kommuner i Norge eksisterer det en egen renovasjonsløsning for fritidsboliger som legger til rette for sortering.

I Salten har vi omlag 12 000 fritidsboliger. Det er nå satt i gang et arbeid med å etablere fritidsrenovasjon i Salten.  Iris Salten IKS og Iris Service AS har etablert en prosjektgruppe som i samarbeid med våre eierkommuner skal komme frem til en ny løsning. 

De ni kommunene i Salten, som Iris drifter husholdningsrenovasjonen for, har uttrykt et ønske om at det blir etablert en bedre løsning for avfallshåndtering fra fritidsboliger i Salten. Gulsekken er altså ikke en løsning som blir sett på som god nok. En ny løsning skal:

  • Legge til rette for sortering og redusere mengden restavfall, slik at mest mulig av avfallet kan gå til gjenvinning
  • Bidra til oppnåelse av kommunale, regionale og nasjonale mål knyttet til miljø og avfallshåndtering 
  • Få bukt med forsøpling fra gulsekker og at avfall dermed havner i naturen

 

Status og fremdrift  

Det er ikke satt et endelig tidspunkt for utrullingen av en egen renovasjonsløsning for fritidsboliger. Dette er altså ikke en endring som vil bli innført i 2023. Før man er kommet så langt er det flere viktige elementer som skal jobbes med.

På denne siden vil du gjennom planleggingsperioden finne en kort oppsummering av status for prosjektet fra og med 2023. Dette er status per juni 2023:

Endring av renovasjonsforskriften for de ni eierkommunene i Salten

Det første som må skje er at det gjøres en endring i renovasjonsforskriften for de ni eierkommunene i Iris Salten IKS. Den gjeldende forskriften inneholder ikke et eget kapittel for avfall fra fritidsrenovasjon. Det er dermed sendt ut et forslag til ny renovasjonsforskrift for Salten, der det er lagt til et kapittel som beskriver et overordnet ansvar for å legge til rette for inkluderer. 

Husholdningsrenovsajonsgebyret kan ikke dekke tjenesten med å samle inn avfall fra fritidsboliger, dermed må det etableres et eget kapittel som beskriver dette.

Forslaget til ny forskrift ble 1.desember 2022 lagt ut for høring. For at den nye renovasjonsforskriften skal kunne være gyldig må den vedtas av Representantskapet, det øverste styringsorganet i Iris og den må godkjennes av det enkelte kommunestyre i de ni kommunene. Dette arbeidet er utsatt.

Her finner du høringsnotat for den nye forskriften. Alle kan gi sitt innspill og kommentar til forslaget til ny forskrift. Frist for å gi innspill var 28. februar 2023. Her finner du en samlet tilbakemelding på innspillene. (PDF, 788KB)

Testing av ulike løsninger for fritidsrenovasjon og gebyrstruktur

Hvis forskriften godkjennes, vil det videre arbeidet bestå i å finne en god og kostnadsefffektiv løsning for innsamling av avfall fra fritidsboliger. Det er gjort et forarbeid med å kartlegge løsninger som finnes i andre kommuner i Norge i dag, og deretter skal man gjennom en testperiode finne ut hva som vil være den mest egnende løsningen for fritidsboliger i Salten. 

En av de vanligste løsningene for regioner som ligner Salten, er felles hentepunkter ved inn-/utfartsårer til hytteområder.

En viktig del av prosjektet blir også involvering av våre eierkommuner og abonnenter i vurderingen og etableringen av løsninger. Involveringen vil blant annet gjøres gjennom møter med kommunestyrer, saksfremlegg for representantskap og styret i Iris Salten. 

Hva den endelige løsningen blir for Salten er ikke bestemt. Hvis forskriften blir godkjent, vil man høsten 2023 sette i gang med en test av ulike løsninger for oppsamling i tre Salten-kommuner: Fauske, Beiarn og Gildeskål.

Det vil si at man tidligst vil kunne få etablert en løsning for fritidsrenovasjon i løpet av 2024 i Salten.En gebyrstruktur må også settes opp. Denne strukturen skal følge den løsningen som foreslås for fritidsrenovasjon. Denne må, på samme måte som husholdningsrenovasjonsgebyret, godkjennes av Representantskapet for at den skal kunne tre i kraft.