I dag er det ikke etablert en egen fritidsrenovasjonsløsning i Salten. Dermed blir løsningen for det avfallet som oppstår mens du er på hytta en av disse:

  • Avfallet tas med og kastes i dunkene hjemme
  • Du kan kjøpe "gulsekken" og sette denne ved nærmeste vei hvor våre renovasjonsbiler kjører. Elektrisk avfall og farlig avfall må ikke kastes i gulsekken
  • Avfallet kan leveres på nærmeste miljøtorg. Du kan levere mye av avfallet gratis på nærmeste miljøtorg

Gjeldende priser for gulsekken og levering av restavfall på miljøtorg finner du her:

Prisliste husoldningsrenovasjon

Vi kan også få til løsninger hvis flere hytteeiere går sammen om fellesløsninger. Ta kontakt med vårt kundesenter for nærmere informasjon/dialog på iris@iris-salten.no.
 

Etablering av fritidsrenovasjon i Salten

 

I de aller fleste kommuner i Norge eksisterer det en egen renovasjonsløsning også for fritidsboliger. 
 
Det er nå satt i gang et arbeide med å etablere fritidsrenovasjonen i Salten.  Iris Salten IKS og Iris Service AS har etablert en prosjektgruppe som i samarbeid med våre eierkommuner skal komme frem til en ny løsning. 
 

Hva er bakgrunnen for etableringen av fritidsrenovasjon? 

Grunnlaget for at Iris ønsker å forbedre fritidsrenovasjonen i Salten er å 

  • Forhindre at avfall brennes, graves ned eller henlegges i naturen 

  • Legge til rette for sortering og redusere mengden restavfall

  • Få bukt med forsøpling fra gulsekker 

  • Bidra til måloppnåelse av kommunale, regionale og nasjonale mål knyttet til miljø og avfallshåndtering 
     

Når skjer dette? 

Det er ikke satt et endelig tidspunkt for utrullingen av en egen renovasjonsløsning for fritidsboliger. Dette er altså ikke en endring som vil bli innført i 2023. Før man er kommet så langt er det flere viktige elementer som skal jobbes med: 

Endring av renovasjonsforskriften for de ni eierkommunene i Salten, slik at forskriften også inkluderer fritidsrenovasjon. Renovasjonsforskriften må vedtas av alle kommunestyrer i Salten for at den skal være gyldig. 
 
Testing av ulike løsninger for fritidsrenovasjon og vedta endelig løsning.  

Det er gjort et forarbeid med å kartlegge løsninger som finnes i andre kommuner i Norge i dag, og deretter skal man gjennom en testperiode finne ut hva som vil være den mest egnende løsningen for fritidsboliger i Salten. 

Utarbeide finansieringsplan og gebyrstruktur for etablering og drift av fritidsrenovasjon

En viktig del av prosjektet blir også involvering av våre eierkommuner og abonnenter i vurderingen og etableringen av løsninger. Involveringen vil blant annet gjøres gjennom møter med kommunestyrer, saksfremlegg for representantskap og styret i Iris Salten. 

På denne siden vil du gjennom planleggingsperioden finne en kort oppsummering av status for prosjektet fra og med 2023.