Mengden farlig avfall økte med hele 32,1 prosent i 2018 sammenlignet med året før. På de tre siste årene har mengdene økt med hele 82 prosent. 
Mengdene farlig avfall som er levert til Iris via Miljøtorgene i 2018 utgjør hele 10 kilo per innbygger i Salten. Nå skal det riktig nok legges til at en god del av økningene skyldes mottak av klorparafin-vinduer, men det er også stor økning på mottak av maling og spillolje. 

Det er en viktig oppgave for Iris å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på alle organismer om avfallet ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller natur.

I 2015 sto et nytt moderne bygg ferdig for håndtering og mellomlagring av farlig avfall. Det er også gjort betydelige investeringer i mer kompetanse hos ansatte på dette området. 

Det er gratis for husholdningskunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Kostnaden for dette inngår som en del av renovasjonsgebyret. 
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og sendes videre for behandling. Som tabellen nedenfor viser, har mengden farlig avfall som er levert til våre anlegg økt betydelig i 2018 og 2019. Tabellen viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg, samt hvor mye det utgjør per innbygger i Salten. 

Farlig avfall levert på Miljøtorgene

Miljøtorg20152016201720182019
Beiarn13 37810 82812 16111 66713 324
Bodø98 64686 963103 16598 32597 068
Vikan82 50498 109171 098121 053154 251
Misvær23 3209 05020 35126 30360 060
Fauske59 25492 070107 283227 233293 438
Inndyr9 02210 45119 99621 90024 897
Reipå56 70060 83879 465171 244112 122
Tømmernes10 8049 19418 97419 71025 030
Vensmoen41 11834 93346 51379 60281 041
Furulund14 33517 75729 53041 91457 800
Halsa----25 000
Miljøbåtrute Bodø, Gildeskål, Meløy4 8740---
Totalt423 045449 045619 939818 941942 428
Kilo pr. innbygger i Salten5,35,57,610,011,50

(tallene i kilo)

Økningen på farlig avfall i Misvær skyldes kraftig økning i impregnert trevirke. 
Innsamlet avfall fra Miljøbåten i 2017 ligger i mendene på Miljøtorg Vikan. 

Utvikling de største mengdene på miljøtorgene

  2016 2017 2018 2019
Blyakkumulator 124 881 123 471 121 436 123 888
Eternitt/asbestholdig materiale 95 299 145 806 211 978 179 175
Impregnert trevirke 512 360 479 810 475 060 663 590
Klorparafinholdig isolerglass 57 953 111 984 112 343 103 302
Maling. lim og lakk 119 156 132 872 134 859 145 294
Spillolje refusjonsberettiget 18 575 24 137 29 573 42 348
Totalt 928 224 1 018 080 1 186 074 1 219 597

 

Mengder farlig avfall mottatt hos Iris Produksjon og PCB fra Iris Service til Ruteretur.

Fraksjon20162017201820192020
Impregnert trevirke/kreosot trevirke1 174 000594 000642 000824 0001290000
Asbest (eternitt)272 000299 000550 000356 000274 000
PCB-vinduer36 505400019 75113 440
Klorparafinvinduer78 051124 180112 685121 250133 970