Slanking av restavfallet og bedre sortering er det viktigste vi kan gjøre for øke mendgen råvarer fra avfallet i produksjon av nye produkter. I jubileumsåret 2019 inviterte vi hosholdningene i Salten til å bli med på VM i kildesortering og gjennom det slanke restavfallet. Resultatetene uteble ikke, selv om vi ikke nådde målet på 35 prosent restavfall.  

Slår vi sammen avfallsmengdene fra de fem fraksjonene mat, husholdningsplast, glassemballasje og hermetikk, papp og papir og restavfall hentet hos husholdningene i Salten, og glass og hermetikk og plast og papir levert Miljøtorgene, leverte hver innbygger i Salten i 197 kilo avfall i 2019. Det er en nedgang på 22 kilo fra 2018. 

Totale mengder

Mengder

(tabell i kilo pr. innbygger)

I "grønt system", det vil si det avfallet vi henter hjemme hos innbyggerne i Salten, er det et nasjonalt mål om at mer enn 60 prosent av avfallet skal gå til materialgjenvinning i 2020. I 2019 nådde vi hele 63,10 prosent. Det er et tall vi er stolt over å kunne presentere.
Vi ser en veldig hyggelig utvikling i mange fraksjoner. 

prosentfordeling

(tabell viser fordelingen mellom avfallsgruppene)

Kildesortering i Salten består av både hente- og bringesystem. I 2013 innførte vi henteordning for glassemballasje og hermetikkbokser. Det ble gjort endringer i kildesorteringen fra 1. april 2014 da bleier ikke lenger skal kastes i matavfallet, men i restavfallet. 

Følgende fraksjoner hentes hjemme hos husstandene: 

• Papp, papir og drikkekartonger i papirdunken
• Matavfall og hageavfall i matdunken
• Plastemballasje i plastsekken
• Glassemballasje og hermetikk i egen dunk.
• Annet avfall i restavfallsdunken

I husholdningsgebyret inngår også levering av farlig avfall, hageavfall, metall, trevirke, klær og husholdningstekstiler, hvitevarer og annet elektrisk avfall og mindre mengder betong, murstein, keramikk og porselen på våre miljøtorg. Her kan man også levere alle fraksjoner som hentes hjemme, bortsett fra matavfall. Det er kun restavfall man betaler ekstra for. 

Her er oversikt over mottatt mengde fra de fem fraksjonene som vi henter hos husholdningene, og som den enkelte har levert på våre miljøtorg. Næringsavfall er ikke med her. 
 

mengde matavfall

I Salten kan innbyggerne levere små mengder med hageavfall i matavfallet. Det kan være avfall fra plenklipping, små mengder kvist og greiner. Dette innslaget i matavfallet gjør at vi i Salten ligger over landsgjennomsnittet. 

Å redusere matsvinnet er viktig også for oss i Iris. Det har vi kommunisert ut til innbyggerne. Vi registerer en gledelig nedgang i matavfallet de siste årene. Fra 2014 til 2019 er reduksjonen på hele 14 kilo per innbygger.
 

Tabbell husholdningsplast

Folk i Salten gjør en god innsats når vi i gjennomsnitt per innbygger sorterer ut i underkant av ti kilo plastemballasje. Det er langt over landsgjennomsnittet som ligger på litt over seks kilo.
Beregninger fra Grønt Punkt, som administerer returordningen, viser at vi har rundt 19 kilo plastemballasje per innbygger i løpet av et år. Vi har et mål om å nå 12 kilo returplast i Salten i 2020. Vi er på god vei dit, men fortsatt kan vi ta ut mer plast ut av restavfallet. For å få plasten ut av restavfallet og over i en egen fraksjon er viktig. Enda mer viktig er det å få plasten ut av fraksjonenen mat, papp og papir og glassemballasje og hermetikk, og dermed få så rene fraksjoner som mulig. Avfallet er råvarer til nye produkter. Der er ikke bare vanskelig å lage jord av plast, eller nytt papir av plast, men umulig. I tillegg forurenser plasten de gode råvarene som skal bli til nye produkter. 
 

Tabell papp og papir
Mengden papp og papir har gått radikalt ned de siste årene. Det vil si mengden papir har gått ned, mens vi ser en økning på bruk av emballasje, og dermed også levering til oss. All papir, papp og drikkekartonger blir omgjort til nye produkter. 
 

Tabell glass og hermetikk
Innsamling av glassemballasje og hermetikkbokser av stål og aluminium har hatt en liten økning i 2019. Det er gledelig. Kontroll viser at vi forsatt har rundt 10-12 prosent glass og hermetikk i restavfallet. Der gjør de særdeles liten nytte.

Tabell restavfall
Vi hadde en markert nedgang i restavfallet fra 2016 til 2017, men en liten økning i 2018. Den trenden skulle vi snu veldig fort!  Vi inviterte alle i Salten til en konstant "slankeprosess" for å redusere mengden restavfall inn til Iris i 2019. Resultatet lot ikke vente på seg. Reduksjonen er på over 14 kilo per innbygger.  

kakediagram avfall

Vi har i 2019 oppnådd et veldig godt resultat med 36,9 prosent restavfall og 63,1 prosent til materialgjenvinning.