Transportåret 2019 har for Iris-selskapene innebar en større økning i antall kjørte kilometer. Dette skyldes at underentreprenøren som hadde henting av avfall i distriktene gikk konkurs i mars, og Iris-selskapene valgte å ta over rutene selv.

Dermed fikk bilene til både Iris Service, som henter husholdningsavfall, og Retura Iris, som henter næringsavfall, et markant hopp i kjørte kilometer i 2019. Totalt havnet de to selskapene på 680.829 kjørte kilometer.

Iris Produksjon tar imot og sender avfallet videre ut fra sitt anlegg, og de har et tydelig mål om å sende så mye avfall som mulig via båt og bane, i stedet for vogntog.

I noen tilfeller er vogntog å foretrekke fordi lokal avsetning på avfall skaper kortere transportveier og markant lavere trafikkbelastning. I 2019 leverte Iris Produksjon om lag halvparten av sitt trevirke, 4210 tonn, til Keiseren Fjernvarmeanlegg i Bodø. Dette gjorde at en mengde som tilsvarer 210 vogntog tok den korte veien inn til Rønvikjordene for lokal energigjenvinning. 5600 tonn ble sendt til Sverige med totalt fire båter. Båtene lastes fra Vikan Industriområde ved Tverlandet, og dette sparte 280 vogntog fra veiene.

Fra anlegget på Vikan kjørte det til sammen 1603 vogn med ulike typer avfall. 757 av disse vogntogene fraktet restavfall som i all hovedsak har blitt sendt til Umeå, Boden, Sundsvall og Kiruna. Etter at det ble etablert en ny sorteringslinje for restavfall fikk Iris Produksjon i 2019 tatt ut fire prosent som ikke er restavfall. Dette er en såpass stor mengde at det sparer 35 vogntog med restavfall fra Vikan på årsbasis.