Ansatte i Iris skal ha et godt fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Derfor er kvalitet- og HMS-arbeid i Iris Salten et kontinuerlig og systematisk arbeid. Satsing på dette området, med god deltagelse av alle ansatte, gir gode resultater. De tiltak som er gjennomført i 2019 dokumenterer vi at vi tar tak i de utfordringene som er, og evner og finne gode løsninger. Iris selskapene jobber systematisk med HMS, og vi ser mange store og små resultater. For andre året på rad har Iris et totalt sykefravær i konsernet på 2,6% . 

Hovedområder innen HMS i 2019 har vært brannforebygging, overtakelse av personell etter konkursen i Retur og pålegg om Industrivern.

Brann

Restavfallet som mottas inneholder ofte farlig avfall som kan antennes ved behandling, spesielt litiumbatterier. Brann er fortsatt et hovedtema i HMS-arbeidet, også i 2019. Det er registrert totalt 11  branntilløp, alle som følge av farlig avfall/litiumbatteri i restavfall. Endret restavfallsbehandling og emballering av kvernet restavfall har ført til færre branntilløp.
Personell er drillet til å iverksette øyeblikkelige tiltak ved branntilløp, og det er høyt fokus på forebyggende tiltak i alle driftsenheter.

Overtakelse av personell

I februar 2019 overtok Iris ansatte i selskapet Retur, som utførte renovasjon for rundt 12.000 husholdninger i distriktetet. Selskapet gikk konkurs og entreprenørområdet de betjente administreres nå fra Iris Service på Fauske.

Gjennom året er det gjort mange grep for å få en felles forståelse og kultur, og inkludere de «nye» i Iris. Dette har skjedd på en god måte både for selskap og ansatte.

Industrivern

Fra 01.01.2020 er Iris Produksjon underlagt Forskrift om Industrivern. Det er etablert en gruppe kvalifisert personell som utgjør 1. linje i Industrivernet, som skal kunne håndtere kritiske hendelser i åpningstiden inntil nødetater er på plass. Kritiske fokusområder for Industrivern er i hovedsak brann, ulykke og utslipp til resipient.

Løpende HMS-arbeid og intern kontroll 

 • Interne revisjoner: vårt viktigste enkeltverktøy for kvalitetsheving. Årlig i alle enheter.      
 • Opplæring og oppfølging av nytilsatte og vikarer er velfungerende.
 • Fire verneombud, samarbeid med vernetjeneste fungerer meget godt.
 • Vernerunder og risikovurderinger gjennomføres minimum årlig i alle enheter og avdelinger.
 • Forbedringsarbeid gjennom analyse av avvik og iverksetting av tiltak.
 • AMU fungerer godt, totalt 32 saker behandlet i fire ordinære AMU møter i 2019.
 • IA bedrift med egen kontaktperson og godkjent BHT med spisskompetanse.

Viktig kompetanseheving 

 • Kompetanseheving og tilpasset opplæring skjer hele tiden i takt med utviklingen, og bidrar til å heve kvaliteten på resultatet av arbeidet som gjøres.
 • Godkjent lærlingebedrift, totalt seks lærlinger, gjenvinnings- maskin- og transportfag.

Oppgraderinger bygg og anlegg 

 • Elektrifisering der det er mulig og hensiktsmessig
 • Nytt renseanlegg overtatt høsten 2019
 • Deponi: utvidelse ferdigstilt, kompostanlegg har tatt i bruk forbehandlingsanlegg.
 • Oppgraderinger Miljøtorg
 • Skadedyrproblematikk fra 2018 er nå kommet under god kontroll, følges tett opp.

Skader, ulykker og sykefravær

Iris har ikke hatt alvorlige ulykker med personskade i 2019, og antall skadetilfeller har gått ned.

Oversikt over skader, ulykker og mindre avvik
Type HMS-avvik20152016201720182019
Ulykke med mindre personskade113932
Nestenulykke med personskade2261712

 

Tilsyn fra myndigheter

Mattilsynet har gjennomført to tilsyn med forskjellig tema.
1: Iris Produksjon, Komposteringsanlegg, prøvetaking og overvåking av prosess.
2: Skadedyr (forvillede katter), tilsyn på bakgrunn av bekymringsmelding fra Dyrebeskyttelsen.

Arbeidstilsyn har gjennomført tilsyn på Miljøtorg, hovedfokus spiserom/kontor/pauserom.

Fylkesmannens Miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn hos Iris Produksjon med hovedfokus på deponi og utslipp til resipient.