Iht. veileder fra Klif om beregning av kommunal avfallsgebyr, har administrasjonen utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene for 2019. For husholdningsavfall skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunene ikke kan kreve inn mer fra husholdningene enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall. Kommunen kan fremføre et overskudd eller underskudd fra selvkostberegningen til et senere år (innenfor en periode på ca 5 år).

Årets selvkostregnskap ble et underskudd på kr 7 274 799 (kr 7 322 130 inkl. renter) mot
selvkostprognose (underskudd) kr 6 722 204. Akkumulert selvkostfond inkl. årets underskudd er kr 5 742 569 (Iris har til gode hos abonnentene).

Utviklingen i selvkost siden 2005
Selvkostregnskap Årlig resultat Akkum. inkl. årlig rente*
2005 -1 579 278 -1 610 074
2006 1 086 336 -574 309
2007 3 082 991 2 564 682
2008 -1 859 020 796 087
2009 -3 281 030 -2 516 271
2010 -3 061 847 -5 575 952
2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom.rev. inkl. renter 12 774 461 8 930 546
2012 5 428 295 14 642 972
2013 -2 037 366 12 963 925
2014 -8 869 340 4 309 544
2015 -6 246 530 -1 913 994
2016 5 941 -1 940 235
2017 5 620 154 3 697 143
2018 -2 179 377 1 579 562
2019 -7 274 799 -5 742 568

*Renter = 3 års statsobligasjoner + 1 % i margin til 2014 fra 2015 5 årig SWAP + 0,5 % i margin.
 

Selvkostregnskap de fem siste årene
  2015 2016 2017 2018 2019
Renovasjonsinntekter -80 937 700 -85 688 372 -89 654 173 -87 955 703 -92 222 659
Andre innt. inkl andel miljøtorg -11 230 505 -11 617 591 -11 861 416 -13 784 674 -14 115 541
Sum inntekter selvkost -92 168 205 -97 305 963 -101 515 590 -101 740 377 -106 338 200
Varekostnader 69 688 378 67 801 214 68 353 834 39 211 037 31 635 241
Personalkostnader 9 366 320 7 134 522 6 967 674 27 114 078 35 500 902
Avskrivninger 8 677 047 9 589 762 8 685 202 12 529 247 16 847 773
Andre driftskostnader 8 002 312 8 770 005 10 256 729 23 469 861 27 930 142
Netto finansposter 785 678 756 626 1 101 530 1 595 531 1 698 942
Sum kostnad selvkost 96 519 735 94 052 129 95 364 969 103 919 754 113 613 000
Korrigering resultat Iris Service 1 895 000 3 247 893 530 467 - -
Selvkostanalyse 6 246 530 -5 941 -5 620 154 2 179 377 7 274 800

(I 2018 ble Selvkostregnskapet samlet innenfor hele selvkostområdet (Iris Salten IKS og Iris Service AS). Dette gjør at kostnadstallene ikke blir direkte sammenlignbare med 2017.)

Årets resultat inkl. renter (kr 7 322 130) er innarbeidet i selskapsregnskapet til Iris Salten IKS i 2019, ved at underskuddet er tatt inn i Resultatregnskapet som en inntekt (for lite gebyr tatt inn fra våre abonnenter). I Balansen reduseres akkumulert overskudd tilsvarende til kr 5 742 569 (til gode hos våre abonnenter).