Daglig leder: Harald W. Østbø
Stiftet: 2006
Antall ansatte: 26 inkl. to lærlinger og en traineer.
Eier: Norsk Fiskeriretur AS (40,45%).

2019 har vært et godt år for Iris Produksjon. Vi har mottatt rekordstore mengder forurensede masser til deponiet, samtidig som vi har gjort store grep for å forbedre våre interne prosesser og bidra til å oppnå de ambisiøse målene til materialgjenvinning og en mer bærekraftig ressursbruk.

Vi opplever også større press på marginer, spesielt på ordinært avfall og på utsorterte avfallstyper som plast, papir, papp og jern og metall. Dette stiller krav til effektiv drift, men samtidig synliggjør det også behovet for at kundene også bidrar til verdiskaping gjennom betaling, både oppstrøm og nedstrøm.

Driften i alle avdelinger har vært god. Som en produsent av sekundære råvarer er vår økonomi også i 2019 sterkt påvirket av det internasjonale markedet. Kinas politikk knyttet til kvalitet på avfall har påvirket papirmarkedet i Europa spesielt, og det er vanskelig å oppnå gode avsetninger. Metallmarkedet har samtidig hatt en noe negativ utvikling, men her kompenseres noe med at man har god gjenvinningskapasitet i vår del av verden.

I 2019 har vi igangsatt vårt topp moderne og heleelektriske behandlingsanlegg for restavfall. Anlegget er et stort løft for oss både på arbeidsmiljø, energieffektivitet, logistikk, brann og sorteringsgrad. Ansatte har bidratt sterkt til at oppstarten har gått bra og vi har etter oppstarten ikke opplevd brann i ferdigbehandlet avfall. Dette er en trygghet og en styrke for vår behandlingskapasitet.

Vi har gjennom året hatt fokus på videreutvikling av våre kjerneprosesser der ferdigstillelse av deponiutvidelsen, fortsatt videreutvikling av vårt forbehandlingsanlegg for matavfall, nytt restavfallsanlegg og leveranser av flis til Keiseren Varmesentral kan nevnes spesielt. Vi har også hatt gode prosjekter gående knyttet til PFOS sammen med Mivanor, Bodø kommune og Biogass. Vårt engasjement i større prosjekter knyttet til sirkulærøkonomi gir oss en god posisjon i front av utvikling og vi legges merke til og ønskes av mange som samarbeidspartner.

Nullutslipp Vikan har blitt en ledestjerne for vårt avfallsanlegg og vil i stor grad påvirke vår videre utvikling på Vikan. Som et viktig nav i sirkulærøkonomien er det viktig at vi tar vår rolle også når det kommer til utslippsreduksjon, både til luft og vann, men også bruk av fossilt drivstoff. Et avfallsanlegg som i fremtiden bidrar med mer energi enn det selv forbruker er ikke lengre en utopi. Vi har i 2019 kommet godt i gang med arbeidet med å kartlegge vårt klima og miljøfotavtrykk.

Selskapets Visjon: Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall.
Selskapets forretningside: Vi skal motta, behandle og avsette avfall med effektive og nyskapende løsninger.
Selskapets verdier: Raus, effektiv og nyskapende.