Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for "bedriftsøkonomiske" avskrivninger som er beregnet på
grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Det er brukt lineære avskrivninger, og avskrivningssatsene er angitt nedenfor i note 2.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Balanseført FoU avskrives lineært over økonomisk levetid.

Varer
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet.
Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost.

Driftsinntekter
Inntektsføring av varer skjer på leveringstidspunktet og inntektsføring av tjenester etter hvert som tjenestene utføres. Akkumulert resultat av selvkostregnskapet er innarbeidet i regnskapet.

Langsiktige tilvirkningskontrakter
Arbeid under utførelse vurderes etter løpende avregnings metode. Det vil si at opparbeidet forventet fortjeneste tas til inntekt i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fullføringsgradren beregnes som påløpte kostnader i forhold til forventet totalkostnad.
Avsetning til forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning til forpliktelser under annen kortsiktig gjeld.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet.

Selvkost
Miljøtorgene i distriktet benyttes både av private og lokalt næringsliv. Fra 2018 er inntekter knyttet til drift av Miljøtorgene tatt inn i regnskapet til Iris Service AS. I tillegg har Iris Service AS noe mindre inntekter fra næring. Dette er skattepliktige inntekter, øvrige inntekter er innenfor selvkostområdet.
Skattepliktig resultat fremkommer etter splitting av ordinært regnskap mellom husholdning (selvkost) og næring.
Selvkostresultatet overføres til Iris Salten IKS, og innarbeides i morselskapets selvkostregnskap

Konsernregnskap
Datterselskapene bruker samme vurderingsprinsipper som morselskapet. Konserninterne poster som aksjer i datterselskaper, konserninterne fordringer og gjeld, samt øvrige transaksjoner mellom konsernselskapene er eliminert. Minoritetsinteressene inngår i konsernets egenkapital.
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse, over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel mellom 20-50%). Tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt
skattefordel/utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer.

 

Note 2: VARIGE DRIFTSMIDLER
 

  Bygg og anlegg Maskiner inventar Tomter Anlegg under utf. Sum
Anskaffelselskost 01.01.19 175 099 553 49 079 932 10 494 663 32 501 750 267 175 898
Tilgang i året 34 741 318 11 981 205 - 4 372 899 51 095 422
Avgang i året - 736 259 - 36 758 648 37 494 907
Anskaffelselskost 31.12.19 209 840 871 60 324 8 10 494 663 116 001 280 776 413
           
Akk. Av- og nedskr. 01 01 2019 76 752 115 27 882 710 - - 104 634 825
Akk. Av- og nedskr. 31 12 2019 85 255 994 32 606 345 - - 117 862 339
Balanseført verdi 31.12.19 124 584 877 27 718 533 10 494 663 116 001 162 914 074
           
Årets avskrivninger 8 503 879 4 723 635 - - 13 227 514
Økonomisk levetid 5 - 30 år 3-15 år      
avskrivningsplan: lineær 3,33% - 20% 6,67% - 33,33%      
Iris Salten IKS konsern Bygg og anlegg Maskiner og inventar Biler Tomter Immaterielle rettigheter FOU Anlegg under
utførelse immatr
Annlegg under
utf. bygg maskin
Eiendeler ikke
avskr.bare
Sum
Anskaffelselskost 01.01.19 183 171 060 158 389 103 46 520 097 10 494 663 509 705 446 770 1 195 968 33 384 567 10 000 434 121 933
Tilgang i året 41 433 581 50 777 234 16 760 754 - -   1 965 932 4 996 775   115 934 276
Avgang i året   2 018 799 3 090 838 - -     37 176 633   42 286 270
Anskaffelselskost 31.12.19 224 604 641 207 147 538 60 190 013 10 494 663 509 705 446 770 3 161 900 1 204 709 10 000 507 769 939
                     
Akk. Av- og nedskr. 01.01.2019 79 000 231 83 976 459 32 409 315 - 236 376 446 770 - - - 196 069 151
Akk. Av- og nedskr. 31 12. 2019 88 223 397 102 330 346 39 110 540 - 385 794 446 770 - - - 230 496 847
Balanseført verdi 31.12.19 136 381 244 104 817 192 21 079 473 10 494 663 123 911 - 3 161 900 1 204 709 10 000 277 273 092
                     
Årets avskrivninger 9 223 166 19 636 427 9 292 063 - 149 418 -   - - 196 069 151
Årets nedskrivninger     500 000             500 000
Økonomisk levetid 5 - 30 år 3-15 år 5-7 år   3-5 år          
avskrivningsplan: lineær 3,33% - 20% 6,67% - 33,33% 15%-20%   20-33% 10%        
Iris Salten IKS: Investeringer og finansiering 2019 Rest budsjett IB tidligere år Budsjett 2019 Investert 2019 Restbeløp UB 2019
Innsamlingsutstyr -1 445 572 6 996 000 6 390 000 -839 572
Data/inventar/utstyr 263 712 0 1 304 000 -1 040 288
Utvidelse av Miljøtorg 33 564 947 7 970 000 114 000 41 420 947
Bygg og anlegg Vikan 22 978 573 3 400 000 5 792 000 20 586 573
Sum 55 361 661 18 366 000 13 600 000 60 127 661Note 3: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.
 

  Iris Salten iks
2019
(tall i tusen)
Konsern
2019
(tall i tusen)
Iris Salten iks
2018
(tall i tusen)
Konsern
2018
(tall i tusen)
Lønninger 8 043 88 014 6 842 77 043
Arbeidsgiveravgift 777 7 370 626 6 397
Pensjonskostnader 1 862 6 364 1 455 6 889
Andre lønnsrelaterte ytelser 184 1 779 253 2 276
Sum 10 866 103 527 9 176 92 605
  Iris Salten iks
2019
Konsern
2019
Iris Salten iks
2018
Konsern
2018
Adm Direktør lønn  1 166 653   1 121 348  
Adm direktør pensjonskostnader 185 158   202 745  
Godtgjørelse styre 290 317 1 006 862 298 730 944 368
Godtgjørelse representantskap 9 886 9 886 9 700 9 700
Lovpålagt revisjon eks mva 121 093 518 190 91 475 387 759
Attestasjoner4 928 11 440 4 928 0 11 440
Annen bistand eks mva 21 021 75 257 77 115 98 215
Gjennomsnittlige antall årsverk: 10,8 141 9 139,6

Adm. direktør har inngått en pensjonsavtale i 2005, som gir 66% pensjon fra fylte 65 år. For 2019 utgjør dette kr 57 000.

Resultatdeling er lik for alle fast ansatte i Iris-konsernet, unntatt for ordningen er konsernets administrerende direktør, og er knytta til tilstedeværelse gjennom året. Resultatdeling for konsernet som ble utbetalt i 2019 er på
grunnlag av overskudd 2018 fra datterselskapene innenfor konkurranseutsatt virksomheter (Retura Iris AS, Iris Produksjon AS, Mivanor AS, Labora AS og HT Safe AS).
Samlet resulatdeling for konsernt som ble avsatt i 2018 og utbetalt i 2019 var kr 2 706 011, og kr 500 521 til personalrettede tiltak.
Samlet resultatdeling for konsernet som er avsatt i 2019 og utbetales i 2020 er kr 1 629 761 til resultatdeling, og kr 407 441 til personalrettede tiltak.
Iris Salten Iks med døtre yter ansattelån begrenset til en brutto månedslønn. Det belastes ikke renter av lånebeløpet som nedbetales i sin helhet over ett år.
Dersom en ansatt slutter før lånet er nedbetalt skal det innfris i sin helhet. Ved utgangen av året var saldoen kr 150 822.
 

Note 4: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER
 

Foretaket og konsernenhetene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har ordninger som oppfyller kravene i denne lov.
Iris Salten IKS har pensjonsordning som omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med mer enn 14 timer/uke.
Ordningen er en ytelsesplan, dvs at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et livselskap.
Adm. direktør har inngått en pensjonsavtale i 2005, som gir 66% pensjon fra fylte 65 år. Samlet pensjonsforpliktelse i dagen kroneverdi er kr 1 478 400.
Det har ikke vært gjort avsetning for denne pensjonsavtalen tidligere år. Det er derfor gjort en avsetning på kr 920 304 i 2019.
Datterselskapene Iris Service AS, Iris Produksjon AS, Retura Iris AS og Labora AS byttet 1.5.18 fra en ordning med ytelsesplan til innskuddsplan.
Dette omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med mer enn 20% stilling og er over 18 år. Dette gjaldt for alle ansatte under 55 år.
Ansatte over 55 år har fortsatt ordning med ytelsesplan. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringselskap.
Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Premier til innskuddsbasert pensjonsordning som er organisert gjennom et livsforsikringselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet.
Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til den kollektive forsikrede pensjonsordningen balanseføres ikke. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon.
Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og avskastning på pensjonsmidlene og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.
Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Forpliktelsene er dekket gjennom et livselskap.

Kostnader (eks. arbveidsgiveravgift) vedrørende innskuddsordningen inkl. Sliterordningen er kr 3 229 693.
Kostnader (eks. arbveidsgiveravgift) vedrørende AFP ordningen er kr 964 931.
Antall ansatte som er med i AFP-ordningen er 188 ansatte (herav 27 over 61 år).
De selskaper i konsernet som har hatt ytelsespensjon i 2019 (for ansatte over 55 år pr. 1.5.18 i følgende selskap: Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Iris Service AS og Labora AS),
er konsolidert i tabellen nedenfor.

PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA IRIS SALTEN
IKS 2018
IRIS SALTEN
IKS 2019
KONSERN
2018
KONSERN
2019
Nåverdi av årets opptjening 1 623 782 1 267 215 5 564 267 3 065 275
Rentekostnad 774 069 859 453 2 541 216 2 697 957
Brutto pensjonskostnad 2 397 851 2 126 668 8 105 483 5 763 232
Forventet avkastning -1 025 871 -1 143 936 -3 470 986 -3 698 191
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 81 441 64 821 335 050 304 161
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost 1 453 421 1 047 553 4 969 547 2 369 202
Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost 114 820 82 757 392 595 187 167
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 107 225 64 450 66 770 64 450
Resultatført planendring 0 0 0 -431 546
Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) v/avk. 0 0 0 0
Resultatført andel av nettoforpliktelse v/avk. 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Resultatført pensjonskostnad 1 675 466 1 194 760 5 428 912 2 189 273
Herav resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst) 7 851 4 719 4 889 4 719
PENSJONSFORPLIKTELSE 31.12.2018
BESTE ESTIMAT
31.12.2019
BESTE ESTIMAT
31.12.2018
BESTE ESTIMAT
31.12.2019
BESTE ESTIMAT
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 32 077 204 31 569 409 104 728 505 100 840 689
Pensjonsmidler 26 133 483 29 123 530 85 205 815 94 282 758
Netto forpliktelse før arb.avgift 5 943 721 2 445 879 19 522 690 6 557 931
Arbeidsgiveravgift 469 554 193 224 1 542 292 518 076
Netto forpliktelse inkl. aga 6 413 275 2 639 103 21 064 982 7 076 007
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl.aga -3 868 827 -844 938 -6 549 969 3 738 012
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga -305 637 -66 749 -517 451 295 302
Ikke resultatført planendringer 0 0 0 0
Balanseført nto forpliktelse/(midler) etter aga 2 238 811 1 727 416 13 997 562 11 109 321
Herav balanseført aga 163 917 126 475 1 024 841 813 378
AVSTEMMING 2018 2019 2018 2019
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i fjor 2 054 275 2 238 811 15 702 977 13 997 563
Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost 1 675 466 1 194 760 5 428 912 2 189 273
Aga innbetalt premie/tilskudd -109 160 -124 918 -522 347 -371 755
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm -1 381 770 -1 581 237 -6 611 979 -4 705 760
Ført mot egenkapital 0 0 - -
Ført mot egenkapital aga 0 0 - -
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år 2 238 811 1 727 416 13 997 562 11 109 321
MEDLEMSSTATUS 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020
Antall aktive 10 10 36 33
Antall oppsatte 29 30 216 217
Antall pensjoner 11 12 47 49
FORUTSETNINGER 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019
Diskonteringsrente 2,60 % 2,30 % 2,60 % 2,30 %
Lønnsvekst 2,75 % 2,25 % 2,75 % 2,25 %
G-regulering 2,50 % 2,00 % 2,50 % 2,00 %
Pensjonsregulering 1,73 % 1,24 % 1,73 % 1,24 %
Forventet avkastning 4,30 % 3,80 % 4,30 % 3,80 %
Agasats 7,90 % 7,90 % 7,90 % 7,90 %
Amortiseringstid 15 10 15 10
Korridorstørrelse 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
 

Den samlede forpliktelsen gjelder kollektiv pensjonsordning inkl arbeidsgiveravgift. Det er ikke tatt hensyn til at de ansatte trekkes 2% av lønn for pensjonsordningen.
HT-Safe AS har en innskuddspensjon, og selskapet har betalt kr 199 000 i premie i 2019.
Mivanor AS har en innskuddspensjon, og selskapet her betalt kr 255 000 i premie i 2019.
 

Note 5: FORDRING OG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER/PANTSTILLELSER
 

Iris Salten IKS 2019 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner 146 661 245 123 052 040
Pantsikret gjeld 35 800 000 0
     
Bokført verdi av eiendeler til sikkerhet for pantegjeld: 2019 2018
Bygninger 97 267 463 0
     
  2019 2018
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 91 669 550 77 928 365
Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt: - -
Konsern 2019 2018

Gjeld til kredittinstitusjoner

195 931 699 139 879 456
Pantsikret gjeld 85 070 454 16 827 416
Iris Produksjon har stilt kausjon for tilknyttet selskap Nofir AS for kr 950 000    
     
Bokført verdi av eiendeler til sikkerhet for pantegjeld i konsernet 2019 2018
Bygninger 97 267 463 0
Driftstilbehør/maskiner 51 077 050 14 591 333
Flåtepant motorvogn 14 249 381 9 950 798
Kundefordringer 20 040 301 5 542 022
Sum 182 634 195 30 084 153
     
  2019 2018
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt for konsernet 103 586 108 80 721 355
Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt for konsernet - -
 


Note 6: FORSKNING OG UTVIKLING
 

Det ble i perioden 2016-2018 gjennomført et utviklingsprosjekt for rensing av avløpsvann fra settefiskoppdrett. Datterselskapet Mivanor AS fikk godkjent prosjektet som utviklingsprosjekt innen skattefunn-ordningen. 18% av godkjente prosjektkostnader i 2018, kr 50 468, ble bokført som reduksjon av varekostnadene i resultatregnskapet i fjor.
Mivanor har i 2019 jobbet med en renseløsning for PFAS. Utgiftene til Fou er kostnadsført.
 

Note 7: AKSJER I DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP MV
 

Firma Anskaffelses-tidspunkt Forretn.
kontor
Eierandel Kostpris Selskapets aksjekapital Verdi i balansen
Iris Service A/S 03.12. 2001 Bodø 100% 1 547 000 1 500 000 1 547 000
Retura Iris A/S 03.12. 2001 Bodø 100% 615 000 500 000 615 000
Iris Produksjon A/S 30.11. 2005 Bodø 100% 16 006 000 2 000 000 16 006 000
Mivanor AS 29.10. 2014 Bodø 100% 2 000 000 500 000 2 000 000
HT Safe AS 2005/2010/2011 Hamarøy 73,35% 1 319 750 279 454 1 319 750
Labora AS 2010/2018 Bodø 100 % 2 450 000 2 200 000 2 450 000
Sum           23 937 750 

Samtlige selskaper inngår i det konsoliderte regnskapet. 
 

Note 8: AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER
 

Ført opp i balansen som Kostpris Forretn. kontor Selskapets aksjekapital Antall aksjer Eierandel Pålydende til sammen Verdi i balansen
Finansielle anleggsmidler:              
Kunnskapsparken AS Bodø 201 000 Bodø 6 000 000 200 3,33% 1 000 201 000
Nord-Salten Kraft AS* - Hamarøy 3 892 320 398 0,01% 1 32 393
Bodøregionens
Utviklingsselskap AS
100 000 Bodø 4 050 000 1000 2,22 % 90 100 000
Egenkapitalinnskudd i KLP**             963 818
SUM             1 197 211 

* Aksjene ble tildelt etter omdanning av selskapet fra andelslag til aksjeselskap. 
** Egenkapitalinnskuddet i KLP er justert med kr 65 509 i 2019.
 

Note 9: AKSJER I KONSERNET
 

Finansielle anleggsmidler: Kostpris Forretn.kontor Selskapets aksjekapital Antall aksjer Eierandel Pålydende tilsammen Verdi i balansen
Kunnskapsparken AS 201 000 Bodø 6 000 000 200 3,33 % 1 000 201 000
Bodøregionens
Utviklingsselskap AS
100 000 Bodø 4 050 000 1000 2,22 % 90 100 000
Retura Norge AS 1 732 636 Oslo 4 885 914 833 6,97 % 409 1 732 636
Nord-Salten Kraft AS - Hamarøy 3 892 320 993   1 106 352
Sum             4 532 235
Aksjene i Rekom AS er solgt med tap kr 1 992 603 i 2019.
Aksjer i tilknyttet selskap              
NOFIR AS 1 176 300 Bodø 363 700 1471 40,45% 100 3 099 536 
PatoGen Nord AS 800 000 Bodø 1 000 000 1000 40,00 % 1 000 800 000


Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Dette innebærer at investeringen vurderes til investors andel av egenkapitalen, og at andelen av resultatet inntekts-/utgiftsføres i investors resultatregnskap. Resultatandelen fratrukket utdelinger fra selskapet (utbytte) tillegges investeringen i balansen.
NOFIR AS og Patogen Nord AS har ikke avlagt årsregnskap for 2019 ennå, og ved innarbeidelse av tilknyttet selskap i konsernregnskapet er foreløpige regnskapstall benyttet som estimat.
Det er gitt et lån til Nofir AS pålydende kr 600 675, som skal nedbetales pr 31.12.2022.

Aksjer i tilknyttet selskap
  Årsresultat Egenkapital
pr. 31.12.17
Inntektsført
resultatandel
Verdi i konsernets
balanse
NOFIR AS -7 268 847 2 673 893 -2 940 748 1 081 590
PatoGen Nord AS 4 430 000 6 809 964 1 772 000 2 723 986

 

Note 10: LEIE AV ANLEGGSMIDLER (FAST EIENDOM)
 

Leieavtaler
(tall i tusen)
Type anlegg Antall år Morselskap
2019
Konsern
2019
Morselskap
2018
Konsern
2018
Miljøtorg Tømmerneset  Tomt Kjøpes av Iris i 2020 8 173 8 173 8 045 8 045
Miljøtorg Misvær Tomt & hus Oppsigelig 66 388 66 388 66 388 66 388
Miljøtorg Reipå Tomt Oppsigelig 22 500 22 500 22 500 22 500
Miljøtorg Beiarn Tomt Ubegrenset 4 314 4 314 4 314 4 314
Miljøtorg Furulund Leie av vei Ubegrenset 3 508 3 508 3 508 3 508
Labora AS Lokaler Oppsigelig   2 173 885   1 755 000
Mivanor AS Lokaler Oppsigelig   106 254   56 670


Note 11: BUNDNE BANKINNSKUDD

  Iris Salten iks
2019
Konsern
2019
Iris Salten iks
2018
Konsern
2018
Bundne bankinnskudd 577 380 4 840 863 609 064 4 510 312Note 12: MELLOMVÆRENDE MELLOM SELSKAP I SAMME KONSERN 
 

År 2019
(tall i tusen)
FORDRINGSHAVER
Skyldner (tall i tusen) Iris Salten IKS Retura Iris AS Iris Service AS Iris Produksjon AS Labora AS Mivanor AS HT Safe AS
Iris Salten IKS - 6 15 680 0 0 361 0
Retura Iris AS 548   501 2 932 0 0 12
Iris Service AS 2 895 678   6 390 0 0 6
Iris Produksjon AS 916 44 734   0 67 0
Labora AS 277 0 0 0   0 0
Mivanor AS 120 0 0 0 0   0
HT Safe AS 214 0 0 0 0 0  
SUM 4 970 728 16 915 9 322 0 428 18
År 2018 FORDRINGSHAVER
Skyldner (tall i tusen) Iris Salten IKS Retura Iris AS Iris Service AS Iris Produksjon AS Labora AS Mivanor AS HT Safe AS
Iris Salten IKS - 73 8 681 1 832 0 240 0
Retura Iris AS 539   229 1 196 0 0 7
Iris Service AS 2 288 643   2 637 0 0 23
Iris Produksjon AS 1 129 30 111   0 0 0
Labora AS 60 0 0 0   11 0
Mivanor AS 101 0 0 0 11   0
HT Safe AS 17 0 0 0 0 0  
SUM 4 134 746 9 021 5 665 11 251 30Note 13: INNTEKTER HUSHOLDNINGSRENOVASJON KOMMUNEVIS OVERSIKT
 

Kommunenavn Nettobeløp
fakturert
2019
Nettobeløp
fakturert 2018
Nettobeløp
fakturert 2017
Nettobeløp
fakturert 2016
Nettobeløp
fakturert 2015
Nettobeløp
fakturert 2014
Nettobeløp
fakturert 2013
Nettobeløp
fakturert 2012
Bodø 58 982 169 55 842 882 56 552 766 54 692 093 51 576 518 49 464 442 48 970 094 48 353 614
Beiarn 1 159 899 1 105 507 1 072 962 1 018 848 964 174 934 527 941 448 937 845
Fauske 11 125 824 10 713 232 11 108 596 10 336 699 9 788 642 9 359 083 9 330 676 9 198 935
Gildeskål 2 200 321 2 075 017 2 123 375 2 022 850 1 939 602 1 847 020 1 886 622 1 818 210
Hamarøy 1 886 610 1 869 727 1 959 543 1 784 010 1 705 562 1 597 492 1 582 420 1 552 367
Meløy 7 067 071 6 866 403 7 009 188 6 668 482 6 312 628 6 103 055 6 129 990 6 085 964
Saltdal 4 912 677 4 744 873 4 910 982 4 674 692 4 410 781 4 256 593 4 262 868 4 242 635
Steigen 2 735 351 2 647 405 2 621 516 2 444 171 2 299 557 2 225 553 2 258 326 2 192 342
Sørfold 2 152 738 2 090 657 2 171 845 2 046 527 1 940 236 1 861 706 1 861 406 1 858 982
Totalt netto fakturert 92 222 659 87 955 703 89 530 774 85 688 372 80 937 700 77 649 471 77 223 850 76 240 894
Resultat av selvkostregnskapet inkl renter 7 322 130 2 117 581 -5 637 377 26 241 6 223 517 8 654 402 1 679 047 −5 605 171
Sum Husholdingsrenovasjon 99 544 789 90 073 284 83 893 397 85 714 613 87 161 217 86 303 873 78 902 897 70 635 723
  Årlig resultat Inkl akkumulert  årlig rente* 
Selvkostregnskap 2005 -1 579 278 -1 610 074
Selvkostregnskap 2006 1 086 336 -574 309
Selvkostregnskap 2007 3 082 991 2 564 682
Selvkostregnskap 2008 -1 859 020 796 087
Selvkostregnskap 2009 -3 281 030 -2 516 271
Selvkostregnskap 2010 -3 060 847 -5 575 952
Selvkostregnskap 2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom. Rev. Inkl renter 12 774 461 8 930 546
Selvkostregnskap 2012 5 428 295 14 642 972
Selvkostregnskap 2013 -2 037 345 12 963 946
Selvkostregnskap 2014 -8 869 340 4 309 523
Selvkostregnskapet 2015 -6 246 530 -1 913 994
Selvkostregnskapet 2016 5 941 -1 940 235
Selvkostregnskapet 2017  5 620 154 3 697 143
Selvkostregnskap 2018 (underskudd) -2 179 377 1 579 562
Selvkostregnskap 2019 (underskudd) -7 274 799 -5 742 568

*Rente = 3 års statsobligasjoner + 1% i margin til 2014, fra 2015 5 årig SWAP + 0,5% i margin.
Årets resultat (underskudd) er innarbeidet i Resultatregnskapet med kr 7 322 130 (inkl renter) og akkumulert resultat er innarbeidet i balansen.
 

Note 14: EGENKAPITAL
 

Egenkapital
(tall i tusen)
Iris Salten IKS Konsernet
  Annen EK Fond Sum Annen EK Iris fond Minoritet Sum
Egenkapital 1.1.2019 59 814 14 974 74 788 140 129 14 974 1 518 156 621
Kapitalendring konsern             -
Utbetalt fra Irisfondet 2018 - -2 610 -2 610   -2 610   -2 610
Årets resultat 9 152 - 9 152 21 224   7 12 932
Tilført Iris Fondet -5 562 5 562 - -5 562 -5 562   -
Avsatt utbytte       -      
Egenkapital 31.12.2018 63 404 17 926 81 330 147 492 17 926 1 525 166 943

 

IRISFONDET 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Inngående balanse   9 121 207 8 610 993 7 618 336 9 528 336 7 628 336 11 178 336 11 035 653
Årets Bruk                
Salten Brann, kjemikalieberedskap         1 000 000   750 000 750 000
Digitalisering av byggesaksbehandling     1 000 000 500 000        
HMTS,       200 000        
Sykkel i Salten       150 000        
Reisestøtte Newton       680 000        
Fauna KF, Start opp Salten     100 000 220 000        
Prosjekt Næring i vekst (Bodø kom.)       360 000        
Eierskapsmeldingen       362 343        
Saltentinget         200 000     150 000
Prosjekt Geodata               190 000
Saltdal komm. sjøørret
i Skjerstadfjorden
635 000              
Eiendomsprosjektet               167 317
Trainee Salten (Kunnskapsparken) 1 975 000 1 340 000 1 250 000 205 000 1 700 000      
Vanndirektiv             450 000  
Interkommunalt samarbeid             300 000  
Salten Regionråd (sekretariat- drift)             1 700 000  
Salten Regionråd samferdselstilling       800 000   800 000    
Filmfest 10. klasser i Salten     200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000
Musikkfestuka i Bodø til arrangement i Salten           250 000 250 000 200 000
Strategisk arbeid ny flyplass         450 000      
Filmprosjekt om Sulis         1 000 000      
Friluftskart for Salten         300 000      
Samferdselstilling Salten Regionråd         800 000      
Beiarn kommune, skisseprosjekt         100 000      
Newton Salten     680 000          
Bodø kommune "MIND 2"     350 000          
Saltentinger     200 000          
Visit Bodø     1 200 000          
Netto bruk av fondet 2 610 000 1 340 000 4 980 000 3 677 343 5 750 000 1 150 000 3 550 000 1 557 317
Tilført utbytte til Fondet 5 562 526 7 193 207 5 490 214 4 670 000 3 840 000 3 050 000 0 1 700 000
Disponibelt 31.12. 17 926 941 14 974 414 9 121 207 8 610 993 7 618 336 9 528 336 7 628 336 11 178 336


Note 15: LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER


Deler av konsernets aktivitet består av utvikling og produksjon av produkter og systemer etter ordrer. Prosjektene behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Inntektsføring av kontraktene skjer i takt med beregnet fremdrift (fullføringsgrad). Fullføringsgraden beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader (kost-til-kost metode).Kontraktenes inntekter er avtalt. Forventede totale tilvirkningskostnader estimeres
basert på en kombinasjon av erfaringstall, systematiske estimeringsprosedyrer, oppfølging av effektivitetsmål og beste skjønn.
Prosjekter under utførelse fremkommer som nettobeløpet av sum opptjente driftsinntekter fratrukket fakturert / innbetalt fra kunder. I de tilfeller der fakturert og innbetalt fra kunder overstiger opptjente driftsinntekter blir dette presentert som "forskudd fra kunder".

Balanseførte verdier vedrørende prosjekter 2019 2018
Inkludert i kundefordringer:    
Opptjent ikke fakturert inntekt 414 458 627 388
     
Inkludert i kortsiktig gjeld:    
Forskuddsfakturert til kunder 3 478 495 2 355 025
Garantiansvar 1 133 644 1 026 652
Resultatposter vedrørende prosjekter under utførelse:    
Resultatførte totale inntekter 16 744 281 19 014 573
Estimert kontraktsfortjeneste 5 776 251 6 242 739Note 16: SKATT 

 

Årets skattekostnad fordeler seg på Iris Salten iks Iris Salten IKS Konsern Konsern
  2019 2018 2019 2018
Betalbar skatt 243 631 717 929 4 075 224 6 414 296
Endring i utsatt skatt -43 468 -317 430 397 610 90 114
Sum skattekostnad 200 163 400 499 4 432 866 6 504 410
         
Skattepliktig inntekt:        
Resultat før skattekostnad 9 352 466 10 479 575 17 364 604 27 806 754
Permanente forskjeller -8 442 634 -8 868 837 3 492 552 561 893
Endring i midlertidige forskjeller 197 580 1 510 693 -4 724 039 -3 986 649
Fremførbart underskudd Mivanor AS     2 390 541 3 506 250
Årets skattegrunnlag 1 107 412 3 121 431 18 523 658 27 888 248
Anvendelse fremførbart underskudd        
Grunnlag betalbar skatt 1 107 412 3 121 431 18 523 658 27 888 248
         
Betalbar skatt i balansen:        
Betalbar skatt på årets resultat 243 631 717 929 4 075 205 6 414 297
Skattefunn 2016        
Sum betalbar skatt i balansen 243 631 717 929 4 075 205 6 414 297

 

Oversikt over midlertidige forskjeller  Iris Salten Iris Salten   Konsern Konsern  

 

2019 2018 Endring 2019 2018 Endring

Fordringer

    0 -408 942 -386 721 22 221
Driftsmidler -3 020 557 -2 930 927 89 630 -1 771 407 -5 090 873 -3 319 466
Varebeholdning       -200 000   200 000
Pensjon     0 -6 847 896 -7 968 337 -1 120 441
Gevinst- og tapskonto     0 540 745 675 932 135 187
Tilvirkningkontrakter     0 6 003 772 6 587 413 583 641
Regnskapsmessige avsetninger -179 920 -71 969 107 951 -1 802 004 -2 364 077 -562 073
Aksjer og verditapirer     0 65 613 -71 315 -136 928
Underskudd til fremføring     0 -5 896 790 -3 506 250 2 390 540
Sum -3 200 477 -3 002 986 197 581 -10 316 909 -12 124 228 -1 807 319
             
23 % / 24% Utsatt skattefordel -704 105 -660 637 43 468 -2 269 720 -2 667 330 -397 610

 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: Iris Salten IKS Konsern
22 % skatt av resultat før skatt 2 057 543 3 820 213
22 % av permanente forskjeller  -1 857 379 768 361
22 % av permanente forskjeller verdipapirer   -115 759
Korreksjon feil skatt tidligere år   -39 968
Beregnet skattekostnad 200 163 4 432 847
Effektiv skattesats 2,1 % 25,5 %

 


Note 17: ETTERDRIFTSFOND


Deponiet i Vikan har med siste utvidelse en forventet levetid til 2040. Deponiet vil bli drevet også utover dette med flere etappevise utvidelser. Deponiet brukes til forurensede masser.
Med forventet lang levetid, med avslutning langt frem i tid og små kostnader forbundet med avslutning av deponiet er det ikke avsatt til etterdriftsfond.

 

Note 18: FINANSIELLE INSTRUMENTER


Iris konsernet har en strategi som åpner for plassering av ledig likviditet i instrumenter med moderat risiko. Strategien revideres jevnlig.
To av selskapets datterselskaper har gjort investeringer i finansielle instrumenter vist i tabellen nedenfor.

Anskaff. kostBokført verdi 01.01.19Reinvestert utbytteBokført verdi 31.12.19Markeds-verdi 31.12.19Resultatført verdiendring
Markedsbaserte aksjer1 200 0001 103 37401 380 1761 380 176276 802
Sum markedsbaserte aksjer1 200 0001 103 37401 380 1761 380 176276 802
Markedsbaserte obligasjoner11 282 71811 005 839286 58011 499 10911 499 109206 689
Sum markedsbaserte obligasjoner11 282 71811 005 839286 58011 499 10911 499 109206 689
Andre finansielle instrumenter
Pengemarkedsbaserte instrumenter5 833 6065 825 76767 6063 583 0993 583 0991 087
Sum andre finansielle instrumenter5 833 6065 825 76767 6063 583 0993 583 0991 087


Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi. Virkelig verdi er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på balansedagen. 
 

Note 19: Varer


Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost. Lager av varer for videresalg er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er foretatt nødvendig nedskrivning for ukurans.

  Iris Salten Konsern
  2019 2018 2019 2018
Lager av varer for videresalg 864 426 155 260 5 246 418 2 521 580
Lager av varer under tilvirkning     - -
Lager av varer egentilvirkede     681 702 195 617
Sum 864 426 155 260 5 928 120 2 717 197

 

Note 20: Salgsinntekter


Selskapenes omsetning skjer i all hovedsak i Norge.

  Iris Salten Konsern
  2019 2018 2019 2018
Omsetning fra renovasjon 99 544 789 90 073 284 213 251 688 213 251 688
Omsetning fra laboratorietjenester     28 582 976 25 448 969
Omsetning av renseløsninger     16 645 492 23 802 967
Omsetning av responstjenester     9 205 931 10 181 369
Omsetning annet 23 170 333 20 194 110 20 175 567 20 005 997
Sum 122 715 122 110 267 394 287 861 654 276 931 017