Daglig leder:  Anders Tverbakk 
Stiftet:  2001
Antall ansatte:  23
Eier: Retura Norge AS (6,97 %) 

Retura Iris AS håndter alle typer avfall fra næringslivet i Salten, samt leverer tjenester utover den ordinære husholdningsrenovasjonen til privatmarkedet. I tillegg har vi franchiseavtale med Retura Norge, som gir oss tilgang til å konkurrere om de store landsdekkende kundene. Både utstyr og bilpark er godt tilpasset de krav som stilles av myndigheter og våre kunder.

Salg

Bærekraft og Sirkulærøkonomi har vært omtalt nesten daglig i nyheter og media i 2019. Våre tjenester er en viktig del av sirkulærøkonomien, hvor våre kunder stiller enda høyere krav til oss som leverandør. Vi blir sett på som en «problemløser» som skal skape nye innovative løsninger om hvordan avfallet kan materialgjenvinnes og bli til nye ressurser. Vi har derfor blitt en enda viktigere samarbeidspartner og leverandør for næringslivet, da sirkulærøkonomi og bærekraft er meget sentral for framtiden. 

Salgsavdelingen har hatt et spennende år med høy konkurranse lokalt og nasjonalt. Vi har fokusert på Retura Iris som den foretrukne leverandøren av miljøriktige løsninger. Vårt nye konsept «bedriftspakken» har stått i fokus og vi har jobbet aktivt med å få våre bedriftskunder til å kjøpe avfallsløsninger med kildesortering som mål.

Vi har vært ute på kundebesøk og befaringer, gitt tilbud til nye kunder, fulgt opp våre viktigste kunder, implementert nye avtaler og bidratt som sponsor og samarbeidspartner på ulike arrangementer. Vi har også deltatt på ulike nettverksarenaer og økt vår kompetanse faglig på avdelingen. 

Marked

Det overordnede målet for vårt markedsarbeid er Retura Iris skal være den foretrukne leverandør av avfallstjenester i næringsvirksomheter i Salten. Markedsaktivitetene skal kunne være en støtte for salgsapparatet og bidra til at vi samler inn mer avfall og får ei økt omsetning.

Måten vi blir oppfattet på skal være i tråd med våre verdier; ansvarlig, effektiv og nyskapende.

I 2019 ble det for alvor tatt et steg mot å posisjonere Retura Iris som tilbyderen av de mest miljøriktige avfallsløsningene og ha en tydelig rolle på veien mot det grønne skiftet.

Det ble satt opp tre fokusområder for markedsarbeidet:
1. Merkevarebygging miljøbedriften Retura Iris
2. Digital kundehåndtering
3. Containerleie til privatmarkedet

Samfunnsansvar

I mars inngikk vi en avtale som hovedsamarbeidspartner med Kirkens Bymisjon.  I dette samarbeidet har vi lagt til rette for at vårt samfunnsansvar, i tillegg til å bidra til positive ringvirkninger i vårt nærmiljø, også skal kobles opp mot bærekraft og avfall. Samarbeidet med bymisjonen er rettet direkte mot fire av deres største aktiviteter/tiltak:

  • Ren By – rydder Bodøs gater for avfall gjennom en abonnementstjeneste
  • Matstasjonen - redde mat og reduserer matavfall
  • Panteprosjektet – innhenting av pant og skape arbeidsplasser
  • Pedalen- gjenbruk av sykler.

Iris Salten-konsernet ble våren 2019 bærekrafts-partner med Bodø/Glimt og i den forbindelse ble Retura Iris plassert i spissen for et restavfallsfritt Aspmyra. Avfallsløsninger og god informasjon skal bygge opp om ideen om at også større samlingsplasser/arrangement kan få til å redusere avfallet og legge til rette for god sortering. 
Alle sponsede arrangement blir i den grad det er mulig og fornuftig tilbydd en fullverdig sorteringsløsning når de har fått levert avfallshenting fra oss.

Økonomien i selskap er god, og det gir muligheter for fortsatt vekst og utvikling.

Styret består av: Leif Magne Hjelseng (styreleder), Øystein Nystad, Marianne Bahr Simonsen, Liv Toril Pettersen og Per Thomesen (ansattes representant). Daglig leder er Anders Tverbakk.

Selskapets visjon: Avfallstjenester i verdensklasse – For et miljø i balanse

Selskapets forretningside: Vi leverer trygge og effektive avfallstjenester i hele Salten

Selskapets verdier: Ansvarlig, effektiv og nyskapende.