Iris Salten IKS RESULTATREGNSKAP   Konsern
Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap
2018
(Driftsinntekter og driftskostnader) Note Regnskap 2019 Regnskap
2018
      Driftsinntekter      
23 170 333 18 098 000 20 194 110 Driftsinntekter 1,20 188 316 865 186 857 733
92 222 659 91 531 000 87 955 703 Husholdningsrenovasjon 13,20 92 222 659 87 955 703
7 322 130   2 117 581 Årets resultat fra selvkost 13,20 7 322 130 2 117 581
122 751 122 109 629 000 110 267 394 Sum driftsinntekter   287 861 654 276 931 017
             
      Driftskostnader      
      Endring i beholdning egentilv driftsmidler 2 -2 966 871 -2 407 936
82 066 153 72 124 988 73 882 919 Varekostnader   51 111 612 67 547 509
10 865 409 10 838 600 9 176 143 Personalrelaterte kostnader 3,4 103 526 669 92 605 051
13 227 514 13 929 000 12 078 315 Ordinære avskrivninger 2 38 301 075 31 219 803
      Nedskriving av anleggsmidler 2 500 000 195 366
11 076 591 10 810 000 9 978 281 Annen driftskostnad 3,6, 10 74 207 256 58 312 158
             
117 235 667 107 702 588 105 115 758 Sum driftskostnader   264 679 741 247 471 951
             
5 479 455 1 926 412 5 151 636 DRIFTSRESULTAT   23 181 913 29 459 066
             
      Finansinntekter      
      og finanskostnader      
400 175 370 000 285 605 Renteinntekter   1 115 165 682 933
6 628 778   7 338 104 Aksjeutbytte 7,9 88 875 239 213
      Inntekt på investering i tilknyttet selskap 9 -1 168 748 396 487
      Renteinntekter verdipapirfond 18 0 316 323
      Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 18 484 579 1200
      Annen finansinntekt   0 6 405
3 155 942 2 600 000 2 295 770 Rentekostnader   4 324 743 2 712 428
      Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler  18 0 582 445
      Tap ved salg av finansielle anleggsmidler 9 1 992 603 0
      Annen finanskostnad   19 834 0
3 873 011 -2 230 000 5 327 939  Netto finansposter   -5 817 309 −1 652 312
             
9 352 466 -303 588 10 479 575 Resultat før skattekostnad   17 364 604 27 806 754
200 163 - 400 499 Skattekostnad 16 4 432 868 6 504 442
9 152 303 -303 588 10 079 076 ÅRSRESULTAT   12 931 736 21 302 312
      Minoritetsinteresser   7 053 78 286
      ÅRSRESULTAT uten minoritetsinteresser   12 924 683 121 224 026
             
     

Minoritetsandel av overskudd i HT-Safe AS

  7 053 78 286
      Sum minoritetsandeler   7 053 78 286