Iris Salten IKS BALANSE   Konsern
2019 2018   Note 2019 2018
    Eiendeler      
    Immaterielle eiendeler      
    Immaterielle eiendeler 1,2 3 285 812 1 469 297
    Forskning og utvikling 1,2,6 0 0
704 105 660 637 Utsatt skattefordel 16 2 269 719 2 667 330
704 105 660 637 Sum immaterielle eiendeler   5 555 531 4 136 627
           
    Anleggsmidler      
    Varige driftsmidler      
10 494 663 10 494 663 Tomter 1,2,5 10 494 663 10 494 663
124 700 876 130 849 188 Bygninger/Avfallsplasser 1,2,5 137 585 983 136 006 955
    Biler 1,2,5 21 079 473 14 110 782
27 718 533 21 197 222 Maskiner, inventar 1,2,5 104 817 192 75 961 085
    Andre eiendeler ikke avskrivbare 2 10 000 10 000
162 914 074 162 541 073 Sum varige driftsmidler   273 987 281 236 583 485 
           
    Finansielle anleggsmidler      
23 937 750 23 937 750 Aksjer i datterselskaper 1,7    
333 393 233 393 Andre aksjer 8,9 2 139 988 4 532 235
    Investering i tilknyttet selskap (Nofir AS og Patogen No) 8,9 3 805 576 4 960 324
1 029 327 963 818 Egenkapitalinnskudd livselskap   2 254 790 2 233 435
    Annen fordring   22 077  
25 300 470 25 134 961 Sum finansielle anleggsmidler   8 823 106 11 725 994
           
188 918 649 188 336 671 Sum anleggsmidler   288 365 918 252 446 106
           
    Omløpsmidler      
864 426 155 260 Varer 1019 5 928 121 2 717 197
           
3 476 258 1 178 238 Kundefordringer 1,5,15 26 423 790 26 974 033
4 361 410 3 957 776 Fordr på selskap i samme konsern 12    
6 562 525 7 193 207 Krav på utbytte 14    
5 465 141   Andre fordringer   11 120 594 8 567 563
5 742 569   Selvkost 13 5 742 569  
25 607 903 17 677 288 Sum fordringer   43 286 953 35 451 596
           
    Markedsbaserte Aksjer 18 1 380 176 1 739 847
    Markedsbaserte Obligasjoner 18 11 499 109 11 205 114
    Andre markedsbaserte finansielle intstrumenter 18 3 583 099 6 926 320
42 368 283 16 795 549 Bankinnskudd, kontanter o l 11 87 076 978 60 306 179
           
68 840 612 34 628 097 Sum omløpsmidler   152 754 436 118 436 253
257 759 261 222 964 768 Sum eiendeler   441 120 354 370 882 359
Iris Salten IKS BALANSE   Konsern
2019 2018   Note 2019 2018
    Egenkapital      
63 403 519 59 813 741 Egenkapital i morselskapet 14,17 63 403 519 59 813 741
17 926 941 14 974 415 Fond Interkommunalt Samarbeid 14 17 926 941 14 974 415
           
    Opptjent egenkapital i døtrene      
    Annen egenkapital 14 84 087 566 80 315 101
    Minoritetsinteresser 14 1 525 270 1 518 217
81 330 460 74 788 156 Sum egenkapital   166 943 296 156 621 474
           
    Avsetning for forpliktelser      
2 647 720 2 238 811 Pensjonsforpliktelser 3,4 12 029 625 13 997 562
    Andre forpliktelser (utsatt skatt) 16 0 0
2 647 720 2 238 811 Sum avsetning for forpliktelser   12 029 625 13 997 562
           
    Langsiktig gjeld      
146 661 245 123 052 040 Langsiktig gjeld 5 195 932 695 139 879 456
146 661 245 123 052 040 Sum langsiktig gjeld   195 932 695 139 879 456
           
    Kortsiktig gjeld      
8 902 467 7 930 474 Leverandørgjeld 12 27 786 455 16 947 105
15 675 720 10 635 498 Gjeld til selskap i samme konsern 12 - -
243 632 717 929 Betalbar skatt 16 4 075 226

6 414 296

721 066 767 343 Skyldig offentlige avgifter   11 130 298 11 223 361
  1 579 561 Selvkost 13 0 1 579 561
    Utbytte 14 0 31 315
1 576 951 1 254 956 Annen kortsiktig gjeld 15 23 222 759 24 188 229
27 119 836 22 885 761 Sum kortsiktig gjeld   66 214 738 60 283 867
176 428 801 148 176 612 Sum gjeld   274 177 058 214 260 885
           
257 759 261 222 964 768 Sum egenkapital og gjeld   441 120 354 370 882 359


Vikan 31.12. 2019/01.04. 2020
 

_________________                             __________________                     ________________

Ragnar Pettersen                                 Hilde F. Johansen                  Lars Arve Jakobsen

styreleder                                             styrets  nestleder                       styremedlem

 

_________________                             __________________                    ________________

Anne-Line Tverbakk                               Hege Sørlie                          Jørgen Kampli

styremedlem                                             styremedlem                     styremedlem    

 

 

 

 

                                   

                      _________________                             ________________________

                        Kari Holt Storstrand                      Leif Magne Hjelseng

              styremedlem                                     Adm. Direktør