Drivkraften i kildesortering og gjenvinning er at materialene vi sorterer ut blir råstoff til nye produkter. Brukt papir blir til nytt papir, brukt glass blir til nytt glass, og brukt metall blir til nye produkter av metall, for å nevne noe.

Iris Produksjon håndterer alt avfall som kommer inn til Iris sine anlegg og sørger for gode avsetningskanaler. 
Målet med kildesorteringen er at vi skal få inn så rene fraksjoner som mulig, som kan brukes direkte i produksjon av nye produkter. 
 

Jordmasser

Iris Produksjon tar imot store mengder med jordmassser. Både rene og forurensede. Massene er lagret på og ved deponiet.

Ulike masser201520162017
Forurenset jord til deponi42 85451 09850 721
Forurenset jord til behandling20112-
Oljeholdig slam8213-
Reine jord- og leirmasser100 21567 73362 775

(tallene er i tonn)
 

Papp og papir


Alt blandet papir, drikkekartonger og papp presses og sendes til sentrale anlegg i Norge og Sverige for sortering. Her blir papir og papp brukt som råstoff i ny papp og nytt papir.

Samtlige underleverandører er miljøsertifiserte etter ISO 14001.

Fraksjon201520162017
Papir og drikkekartonger539552294476
Papp243223862067

(tallene er i tonn)
 

Plast

All plast vi mottar presses og sorteres ved vårt anlegg på Vikan og selges i markedet. Husholdningsplast leveres til Grønt Punkt Norge som videreformidler dette til anlegg i Finland og Tyskland. 
Næringsplast har i hovedsak blitt solgt i markedet.
 
Ulike fraksjoner201520162017
Husholdningsplast Iris til gjenvinning555695748
Næringsplast367246112
Landbruksplast226254339
EPS (Isopor)9513938

(tallene er i tonn)
 

Metall

2017 er første hele driftsår med mottak av jern og metall på eget anlegg på Vikan. Driften har vært oppløftende og vi har stor tro den videre utviklingen av denne delen av virksomheten. Samarbeidet med Norsk Gjenvinning, som vi overtok virksomheten fra i 2016, har vært utviklende og nyttig.
Kompleks jern går til Norsk Gjenvinnings shredder på Øra utenfor Fredrikstad.
Eget jern og metallanlegg, med bilsanering, betyr at vi i enda større grad er en totalleverandør av avfallstjenester.
Våre samarbeidspartne er miljøsertifisert etter ISO 14001.
 
Metall til gjenvinning201520162017
Metall204122824 924
Antall bilvrak levert Vikan154815

(Tall i tonn)


EE-Avfall

Alt av elektronikk, kabler og hvitevarer er levert til Østbø sitt anlegg på Finneid, som har et samarbeid med returselskapene Norsirk og Renas. Det er ulik håndtering av ulike type elektronikk, men det er svært høy gjenvinningsgrad på det som samles inn. Metall er den største fraksjonen som tas ut til gjenvinning.
Utviklingen av EE-markedet har mot slutten av året vært krevende med bakgrunn i sterkere konkurranse returselskapene imellom. 

El-Avfall til gjenvinning201520162017
El-avfall (Renas/Norsirk)113314571606

(tallene i tonn)

 

Glassemballasje og hermetikk

All glass- og metallemballasje sendes til gjenvinning hos Syklus sitt anlegg ved Fredrikstad. Syklus er et nasjonalt selskap som ivaretar produsentansvaret på vegne av produsentene og forhandlere av glass og metallemballasje. Glasset gjenvinnes til nytt glass og Glasspor. Syklus Glass AS er sertifisert i henhold til ISO 14001.

Glassemballasje og hermetikk201520162017
Til gjenvinning125110911144

(tallene i tonn)
 

Trevirke

I 2017 har vi hatt et klart fokus på å øke kvaliteten på vår trevirkebehandling. Tidligere gikk det store mengder trevirke til kompostering, men denne tilsatsen er nå erstattet av hageavfall som et ledd i kvalitetsøkningen av kompost. Markedet for avsetning av trevirke har vært utfordrende gjennom året, men vårt fokus på kvalitet har gitt oss muligheter for avsetning som vi tidligere ikke har kunne ta del i. 

Trykkimpregnert trevirke og kreosotbehandlede stokker er klassifisert som farlig avfall. Dette samles opp på egen plass, kvernes og har i 2017 blitt levert til godkjente energigjenvinningsanlegg.

Trevirke201520162017
Til energigjenvinning10 2328 0377002
Til kompostering2 23300
På lager7002400

(tallene i tonn)


Tekstiler

I 2017 har vi som tidligere år, samarbeidet med UFF (U-landshjelp fra folk til folk) om håndtering av tekstiler som kommer inn til våre anlegg. Ordningen med mottak av tekstiler ble utvidet på slutten av 2013 til også gjelder alt av husholdningstekstiler og bagger, vesker ol. Det som leveres til oss trenger ikke lenger være helt, men må være rent og tørt.

Tekstiler201520162017
Leverte til UFF306261,5282

(tallene i tonn)

Tekstilene som samles inn, blir sendt til sorteringshaller i Estland og Litauen. Gjennom samarbeidet med UFF bidrar folk i Salten til arbeidsplasser i de baltiske landene, CO2-reduksjon og penger til bistandsprosjekter i Afrika.