Selskapet

Iris Salten IKS er et selskap opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Selskapet er eiet av de ni kommunene i Salten, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold etter innbyggerantall. Konsernet består av et morselskap, fire heleide datterselskap og to datterselskap med stort majoritetseierskap.   

Morselskapet Iris Salten IKS har ansvaret for renovasjon i Salten. Samtidig har morselskapet flere datterselskap med forretningsområde tilknyttet til avfallsbehandling, og selskaper som over lang tid har vært i offentlig eie.
Felles for datterselskapene er det offentlige eierskapet som Iris Salten IKS forvalter på vegne av sine eierkommuner.

Iris Service er det selskapet som drifter de lovpålagte og gebyrfinansierte renovasjonstjenestene i Salten. Iris Service AS utfører tjenester for Iris Salten IKS. Selskapet utfører innsamling av husholdningsavfall i Bodø, deler av Gildeskål og deler av Fauske kommune. Iris Service drifter alle miljøtorg i iris konsernet. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan i Bodø kommune.

Retura Iris håndterer alle typer avfall fra næringslivet i Salten, samt leverer tjenester utover den ordinære husholdningsrenovasjonen til privatmarkedet. Retura Iris har ansvaret for at alle sentrale avtaler gjennom Retura-samarbeidet håndteres i Nord-Norge. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan i Bodø kommune.

Iris Produksjon driver deponi, grovsortering, komposteringsanlegg, jern og metall og bilsaneringsanlegg. Forretningsområde er mottak, behandling og avsetning av materiale til ny anvendelse. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan i Bodø kommune.

Mivanor sin forretningside er å utvikle, selge, bygge og drifte renseanlegg for industrielt avløpsvann. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan i Bodø kommune.

Labora sin forretningside er salg av laboratorietjenester og fiskehelsetjenester i Nord Norge. Selskapet utfører prøvetaking, analyser og er konsulenter for sine kunder. Selskapets virksomhet omfatter også FOU og formidling av FOU-kompetanse. Selskapet har sitt hovedkontor på Rønvikleira i Bodø kommune.

HT- Safe har siden 1988 levert telefonbaserte tjenester innenfor sentralbord, ruteopplysning, trygghetsalarmer og legevakt. Selskapet har sitt hovedkontor på Oppeid i Hamarøy kommune.
 

Styrets arbeid i 2017

Styret har behandlet 82 saker i 2017. Av viktige saker utover lovpålagte saker nevnes:

 • Gjennomgang av strategi for avfallsområdet.
 • Gjennomgang av strategi for eierskap.
 • Gjennomgang av strategi for interkommunalt samarbeid.
 • Retningslinjer for Iris-fondet.
 • Pensjon og tariff i Iris m/ datterselskaper.
 • Lønnspolitisk plan for Iris Salten m/ døtre.
 • Endring av arbeidsdeling mellom Iris Salten og Iris Service.
 • Revidering av felles avfallsforskrift for kommunene i Salten.

Styret har fulgt opp alle datterselskapene med grundig rapport om strategi, drift og økonomi i selskapene.

 

Kvalitet, miljø, helse og sikkerhet

Iris Salten IKS med heleide datterselskap er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Våre overordnede mål for dette arbeidet skal være førende for vår måte å arbeide, og i alle valg som gjøres i bedriften.

 • Kvalitet - 9001: Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
 • Miljø -   14001: De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.
 • HMS -   18001: Ingen skal direkte eller indirekte få akutte eller varige skader eller helseplager som følge av vår drift og virksomhet.

Intern kontroll og et godt fungerende systematisk HMS arbeid er viktige forutsetninger for kvalitet og forbedring av vår produksjon og tjenesteyting.  Det gjennomføres et planmessig internkontrollarbeid med egne internrevisjoner for alle enheter i konsern med datterselskaper.

Arbeidsmiljø

Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er godt. Konsernet og datterselskaper har gjennom hele 2017 hatt fokus på arbeidsmiljø og trivsel i bedriften. Tabellen nedenfor viser sykefraværet i konsernet. Konsernet har til sammen 136 ansatte hvorav 48 er kvinner.

Selskap20132014201520162017Ansatte 31.12.17Kv./menn
Iris Salten IKSTF: 1,16 %TF 1,40 %TF 2,52%TF 9,28 %TF 5,66%128/4
KF: 0.64 %KF 0,65 %KF 0,27%KF 1,00 %KF 0,43 %
Iris Retura ASTF: 3,05 %TF 2,29 %TF 2,32 %TF 4,81 %TF 2,80 %214/17
KF: 0,78 %KF 0,52 %KF 0,81 %KF 1,04 %KF 0,97 %
Iris Produksjon ASTF: 7,12 %TF 8,21 %TF 9,81 %TF 13,13 %TF 3,32 %234/19
KF: 1,19 %KF 1,11 %KF1,19 %KF 1,11 %KF 0,57 %
Iris Service ASTF: 9,53 %TF 8,71 %TF 11,66 %TF 5,01 %TF 6,60 %354/31
KF: 0,73 %KF 1,60 %KF 0,88 %KF 0,51 %KF 0,68 %
Mivanor TF 1,22 %TF 1,09 %50/5
KF 1,22 %KF 1,09 %
LaboraTF 5,1 %TF 4,5 %TF 2,7 %TF 2,59 %2215/7
KF 1,5 %KF 0,6 %KF 1,7 %KF 1,16 %
HT-SafeTF 10,8 %TF 9,7 %TF 7,9 %TF 5,76 %1813/5
KF 1,6 %KF 2,6 %KF 2,7 %KF 0,66 %

I konsernet har det ikke vært ulykker med alvorlig skade i 2017. Det har vært 10 skadetilfeller med mindre skade på personell. I konsernet har vi fire lærlinger.

 

Analyse av årsregnskapet

I tabellen nedenfor presenteres nøkkeltall for morselskapet og konsernet. I konsernregnskapet er regnskapet til HT Safe AS og Labora AS samt de fire heleide datterselskapene konsolidert.

Resultatutv. 3 siste årMorselskapKonsern
(tall i tusen)201520162017201520162017
Sum driftsinntekter115 121121 095 120 400226 401241 454250 857
Resultat av selvkost (inkl renter)-6 223-265 637-6 223-265 637
Driftsresultat5 5888 6014 75723 08426 92922 563
Årsresultat etter skatt7 96311 5867 83816 33318 85316 029
Balansesum (totalkapital)163 998186 074232 172286 081301 004368 130
Egenkapital55 15163 19066 049112 824126 004136 829
Egenkapitalprosent34,0 %34,0%28,5 %39,4 %41,8 %37,2 %
Selvkostfond (Iris til gode)1 9131 940-3 6971 9131 940-3 697


Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.
i. Positivt selvkostresultat på kr. 5 637 377 som legges på selskapets inntekter.
ii. Aksjeutbytte (til Iris fondet) på kr. 5 490 214.
Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et positivt resultat etter skatt fra selskapets drift i 2017 på kr. 7 986 127.

Heleide datterselskapene har følgende omsetning, resultat og utbytte:

Datterselsk.OmsetningResultat f. skattUtbytte
201620172016201720162017
Retura Iris 55,2 mil kr56,5 mill. kr4,12 mil kr5,42 mill. kr1,11 mil kr1,58 mill. kr
Iris Produksjon 79,5 mil kr87,5 mill. kr10,75 mil kr10,12 mill. kr3,12 mil kr3,05 mill. kr
Mivanor12,8 mil kr13,3 mill. kr1,04 mil kr-0,73 mill. kr00
SUM147,4 mil kr157,2 mill. kr15,91 mil kr14,81 mill. kr4,23 mil kr4,63 mill. kr


Andre selskaper hvor Iris er største eier:  

Datterselsk.OmsetningRes. f. skattUtbytte
201620172016201720162017
HT-Safe11,0 mill. kr11,5 mill. kr1,63 mill. kr1,66 mill. kr0,49 mil kr0,51 mill. kr
Labora27,1 mill. kr28,6 mill. kr3,00 mill. kr1,74 mill. kr0,88 mil kr0,50 mill. kr
Nofir*)11,4 mill. kr11,8 mill. kr0,85 mill. kr1,64 mill. kr00
SUM49,6 mill. kr51,9 mill. kr5,48 mill. kr5,01 mill. kr1,37 mil kr1,00 mill. kr

*)Tilknyttet selskap, eierandel er 40,45 %.

Ikke komersielle selskap:

DatterselskapOmsetningRes. f. skattUtbytte
201620172016201720162017
Iris Service36,6 mill. kr38,2 mill. kr-3,25 mill. kr-0,53 mill. kr00


I sin vurdering av disposisjon over konsernets resultat har styret for 2017 vedtatt at det skal utbetales utbytte fra Labora AS, HT-Safe AS, Retura Iris AS og Iris Produksjon AS på til sammen kr 5 490 214. I henhold til representantskapets vedtak så er hele beløpet avsatt til Iris-fondet.
Styret er av den oppfatning at konsernet har en tilfredsstillende finansiell stilling, og at note vedrørende pensjon er satt opp på en betryggende måte.

Styret foreslår at morselskapets resultat kr. 7 838 964.- disponeres slik:
Til egenkapitalKr. 2 348 750.-
Til fond for interkommunalt samarbeidKr. 5 490 214.-


Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2017 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold i konsernet etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling.
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av morselskap og datterselskap, det vil si konsernselskapene, er til stede ved avleggelse av årsregnskapet.

Forskning og utvikling

Iris Salten IKS er for tiden ikke deltager eller eier i FOU prosjekt.
Mivanor driver et kontinuerlig FOU-arbeid med utvikling av ny renseteknologi.
Labora driver et kontinuerlig FOU-arbeid med formidling av slik kompetanse.
Iris Produksjon driver et kontinuerlig FOU-arbeid innenfor sine satsningsområder.

Framtidsutsikter – usikkerhetsfaktorer

Iris Salten IKS er for tiden ikke deltager eller eier i FOU prosjekt.
Mivanor driver et kontinuerlig FOU-arbeid med utvikling av ny renseteknologi.
Labora driver et kontinuerlig FOU-arbeid med formidling av slik kompetanse.
Iris Produksjon driver et kontinuerlig FOU-arbeid innenfor sine satsningsområder.  

Framtidsutsikter - usikkerhetsfaktorer

Iris- selskapene er markedsledende på avfallsbehandling innenfor vår region. Det er ikke spesiell usikkerhet knyttet til morselskapet eller datterselskapene.

Finansiell risiko

Konsernet har en sunn økonomi, med høy grad av egenkapital i alle selskap. Konsernets likvide situasjon er god og det er ikke behov for kassakreditt i drift. Langsiktige investeringer finansieres med egenkapital og langsiktig gjeld i forretningsbanker, KLP og Kommunalbanken. Fordeling av lån mot flytende og fast rente er i henhold til konsernets finansreglement. Styret anser konsernets finansielle risiko som lav. Konsernets kredittrisiko ivaretas iht. god regnskapsskikk, konsernets tap på fordringer er lave sammenlignet med bransjen for øvrig.

Markedsrisiko

Iris-selskapene som arbeider innenfor avfallsbransjen, er eksponert for prisendringer i avsetningsleddene, som igjen påvirkes av det globale råvaremarkedet og nasjonale miljømessige målsetninger. Denne risikoen begrenses ved en god kombinasjon av kortsiktige og langsiktige kontrakter på avsetning av avfall.
Labora, Mivanor og HT-Safe konkurrerer i et 100% kommersielt marked med sine tjenester og produkter. Innenfor sine markedsområder har de hver for seg sine teknologiske, geografiske og kompetansemessige fordeler. Selskapene er godt rustet for å utvikle seg videre og møte konkurranse i sine markeder.

Ytre miljø

Inntransport og behandling av avfall medfører utslipp til jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale miljøproblemer. Det er konsernets oppgave å velge gode løsninger som reduserer miljøpåvirkningene knyttet til behandling av avfall.
Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet medfører forurensning av det ytre miljø gjennom eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de verdier som er godkjent for transport og maskindrift.
Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom bruk av moderne utstyr og rasjonell drift. Det er etablert internkontrollsystem ISO 14001 for datterselskapenes påvirkning av det ytre miljø.

Likestilling

Ved utgangen av 2017 er det 136 ansatte i konsernet hvorav 48 er kvinner. I styret i Iris Salten IKS er det seks eiervalgte medlemmer, der tre er menn. Det syvende styremedlemmet er valgt av de ansatte. I styrene i datterselskapene søkes det en 60/ 40 % kjønnsbalanse. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Ved rekruttering søkes den beste kvalifiserte, men ved ellers like forhold vil en person av det underrepresenterte kjønn bli foretrukket. Etter vår oppfatning er likestillings- og diskrimineringsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt.

Takk til ansatte

Styret ønsker å takke alle ansatte for en meget god innsats i 2017. De ansattes positive innstilling og endringsvillighet er helt avgjørende for å videreutvikle Iris som servicebedrift og samfunnsaktør. 

    Bodø 31.12.17/ 22. mars 2018     

styrets underskrift årsberetning