Virksomheten i Iris-selskapene i 2017 har vært preget av stor aktivitet med mange prosjekter. 

 

Reine Strender

Sesongen 2017 ble «all time high».
Vi gjennomførte samme opplegg som tidligere år med aktiv bruk av hjemmeside, Facebook og Iris Nytt som publikasjonskanaler. Vi annonserte også på Facebook.

Med nesten 50.000 kilo innsamlet plast fra 169 lokasjoner i 2016, satte vi oss mål på 60.000 kilo i 2017.
Vi gjorde tidenes stunt da vi plasserte 50 tonn plast utenfor Stormen bibliotek i Bodø da vi åpnet aksjonen 26. april. Detga en enorm publisitet i media, blant annetlange tv-innslag i både TV2 og NRK. 

Vi fikk inn hele 85 tonn. 10 tonn kom fra et eget prosjekt på Værøy, der vi koordinert innhenting av avfallet. 14 tonn kom fra en egen aksjon i regi av Cermaq i Steigen. 

Vi har i flere år samarbeidet med Bodø Havn om henting av avfall fra strender utenfor allfarvei, og på øyer og holmer, i Salten. Dette samarbeidet ble sterkere formalisert i 2016 og videreført i 2017. Med båten Solvik hentet Bodø Havn avfall fra Fleinvær, Givær, Femris, Bliksvær, Landegode, Helligvær, Karlsøyvær og mindre øyer utenfor Bodø. I enkelte øyområder, som Helligvær, måtte de tre turer for å få med seg alt avfall som var samlet i gule sekker.

Det er ingen tvil om at Aksjon reine strender i Salten er godt kjent, og at dugnadsinnsatsen er på topp for å rydde plast og annet marint avfall fra strender og kystområder. 
Mange har gjort en fantastisk innsats med å fjerne plast og annet avfall fra strendene i Salten. I Steigen ble det arrangert en dag der alle skolene i kommunen var ute på strandrydding. Velforeninger, ryddegjenger, skoleklasser, enkeltpersoner har gjort en fantastisk innsats. Det bidrar uten tvil til å sette fokus på det store miljøproblemet med plast i havet og i strandsonen, og ikke minst spre kunnskap om marint avfall og mikroplast.

Aksjon Reine Strender
2011201220132014201520162017
Totalvekt i kilo500032.04615.00015.00035.14448.74485.000
Antall sekker416267112501200292840627083
Antall ordrer behandlet171085960113169250

 

Oppstart ny entreprenør

Retur startet opp 1 april 2017.  Det var gjennomført to gode planleggingsmøter ved oppstarten og Iris var godt forberedt på overgangen.   
Fra og med første dag har Retur hatt store utfordringer med å løse oppgaven. De har slitt med ukyndige og dårlig opplærte ansatte, for få ansatte, for lange ruter og biler som ikke har vært tilpasset oppgaven. Dette har nedført mange avvik og mye overtid på enkeltansatte. For Iris har det medført et omdømmetap på grunn av det
som oppfattes som dårlig service. Det er svært uheldig for Iris at kvaliteten er sterkt varierende fra område til område.

Utover senhøsten 2017 har kvaliteten på utført arbeid blitt langt bedre.  Hovedgrunnen til dette er at det er satt på flere ressurser.  

Iris har nå driftsmøter med Retur hver 14. dag hvor avvik og rutiner blir vurdert. 


Iris-app

I desember 2015 lanserte vi Iris-appen.
Ved årsskiftet 2015/2016 hadde rundt 4500 brukere lastet den ned. Året etter var vi oppe i rundt 15.000 nedlastinger og 1. januar 2018 var tallet 24.176.

I Norconsult-systemet er det ingen som er i nærheten av et slikt tall!

Vi har hatt problemer med programvaren til Norconsult der appen ligger. Dette har ført til at mange ikke har klart å laste den ned når de har vært på nett. Vi har også hatt problemer med varsling på android-telefoner.
I mars 2018 vil en helt ny app bli lansert. Vi er lovet en mer driftssikker app der problemet med manglende varsling skal være løst.


Bioposer, plastsekker og tømmekalender

For første gang siden innføringen av tredunksystemet i 1998, ble det før jul 2016 ikke delt ut julesekker med tømmekalender, matavfallsposer og plastsekker. Høsten 2016 la vi om hele denne ordningen og etablerte et samarbeid med butikkene i Salten.
I 2017 er flere butikker kommet etter. Vi har også oppgrader samarbeidet med bensinstasjoner om salg av Gulsekken.

Totalt er det 89 butikker og bensinstasjoner som har Iris-stativ med alle tre produktene. I tillegg selges det Gulsekk fra 18 utsalgssteder.

Vi har i 2017 bare fått gode tilbakemeldinger fra kundene våre!

Ordningen med bestilling fra Nor Engros sitt lager i Narvik fungerer veldig bra.
Kartongene er blitt tilpasset stativet, slik at de kan settes rett inn.

Gjennom denne ordningen har vi nesten halvert forbruket av plastretursekker, samtidig som vi har fått inn mer husholdningsplast fra husholdningene. Dette fordi at  alle husstandene i Salten tidligere fikk gratis sekker, mens de nå må kjøpes på butikk for 20 kroner per rull. 


Revidering av felles renovasjonsforskrift for Salten

Det er utarbeidet ny felles renovasjonsforskrift for Salten. Den har vært ute på høring fra 21 juni til og med 21 august 2017. Fylkesmannen i Nordland og kommunene i Salten er tilskrevet spesielt. Saken er kunngjort i Avisa Nordland, og har vært lagt ut på Iris Salten sin hjemmeside i høringsperioden.
De viktigste faktorene for revidering av renovasjonsforskriften er:

 • Endring i definisjoner iht. lovverk, tidligere forbruksavfall er nå husholdningsavfall
 • Myndighetsutøvelse ovenfor næringsavfall er overført til Fylkesmannen
 • Ta ut slam-delen av forskriftene
 • Plikter og rettigheter
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Innlemme satsningen av undergrunns-anlegg i forskriften

Etter høringen, som ga 5 uttalelser, er den nye forskrigften behandlet av styret og representantskapet. Forskriften vil komme opp til behandling og godkjennes i alle kommunene i Salten.  


Dunkkontroll

I løpet av desember gjorde Iris med eget personell en omfattende og nøye dunkkontroll i kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, gamle Skjerstad, Gildeskål og Meløy.  

Det ble gjort følgende funn:

 • Mange eiendommer er ikke registrert.
 • Mange har feil størrelse på restavfallsdunk.
 • Noen har mindre rest-dunk enn det står i registeret.
 • Veldig mange har feil størrelse på mat og papir-dunk.
 • Står en del dunker ute på eiendommer som ikke lenger er bebodd. 


Utvidelse av deponi

Styret vedtok i 2015 at arbeidet med utvidelse av deponi for forurensede masser skulle starte. Arbeidet ble delt opp i to entrepriser.

Entreprise 1 omfattet uttak av fjell med knusing og utkjøring av masser. Arbeidene var ute på anbud høsten 2016, og etter en god konkurranse vant M3 Anlegg denne entreprisen. Til sammen ble det tatt ut 147 000 m3 med fast fjell. Arbeidet startet opp i november 2016, og i løpet av sommeren 2017 var 90 % av arbeidene ferdigstilt.  

Entreprise 2, tetting og samling av sigevann ble tildelt M3 anlegg i løpet av sommeren 2017 etter anbud. Det var tre tilbydere på jobben. Kontraktsinngåelse ble gjort 4. september. Etter konkursen i M3 anlegg ble denne kontrakten opphevet. 
 

Utvidelse av Miljøtorget på Tømmerneset

I løpet av 2017 er det gjort en stor oppgradering av miljøtorget på Tømmerneset. Med sammenslåingen av Hamarøy med Tysfjord-vestside fra 2020, vil dette miljøtorget bli et viktig anlegg for å dekke hele befolkningen i Nord-Salten.  

Følgende fire områder er oppgradert:  

 • Nytt servicebygg med garderobe, kontor, lager for fraksjoner som må stå innendørs og lager for dunker.
 • Ny rampe for levering av restavfall, trevirke, jern og metall.
 • Ny rampe for omlasting av matavfall.
 • Oppgradering av uteareal med ny asfalt, port og reprasjoner av gjerde (gjøres våren 2018).

Arbeidene er utført av Byggmester Knut Høivaag AS fra Hamarøy.
 

Nytt Miljøtorg på Halsa

I 2017 er det kjøpt tomt for etablering av nytt miljøtorg på Halsa i Søndre Meløy.   Anlegget vil bli etablert i 2018, og skal stå ferdig i september. 
 

Pensjon for ansatte i Iris

Styret vedtok i sitt møte 10. mars 2017 at det er opp til det enkelte selskap å velge arbeidsgiver-sammenslutning. I sitt møte den 21. juni ga styret administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med valg av pensjonsordning og/ eller tariffområde. 

Gjennom 2017 er det gjort et grundig arbeid i Iris-konsernet med valg av pensjonsordning. Det har vært nedsatt en partssammensatt styringsgruppe, som har gitt en anbefaling på valg av pensjonsordning. Styringsgruppa for ny pensjonsordning anbefalte at alle selskapene bør gå over fra dagens ytelsesbaserte pensjonsordning til en innskuddsbasert pensjonsordning.  

Alle datterselskapene gjorde i desember likelydende vedtak hvor de går over til innskuddsbasert pensjon. De vil starte arbeidet med å innhente tilbud på denne ytelsen i januar 2018.  Ny pensjonsavtale vil tre i drift fra 1. mai 2018.