Iris Salten IKS RESULTATREGNSKAP   Konsern
Regnskap
2017
Budsjett
2017
Regnskap
2016
(Driftsinntekter og driftskostnader) Note Regnskap
2017
Regnskap
2016
      Driftsinntekter      
36 507 325 32 160 000 35 380 917 Driftsinntekter 1 166 964 478 155 739 914
89 530 774  86 777 000  85 688 372 Husholdningsrenovasjon 13 89 530 774 85 688 372
-5 637 377   26 241 Årets overskudd selvkost 13 −5 637 377 26 241
      Deponiavgift til staten   0 0
120 400 722 118 937 000 121 095 530 Sum driftsinntekter   250 857 875 241 454 527
             
      Driftskostnader      
80 086 380 78 638 200 79 928 115 Varekostnader   53 801 899 54 448 742
10 098 078 10 821 534 9 563 702 Personalrelaterte kostnader 3.4 86 027 820 78 574 185
12 328 964 12 600 000 12 593 739 Ordinære avskrivninger 2 30 160 842 30 008 298
      Nedskriving av anleggsmidler      
13 130 013 9 445 000 10 408 612 Annen driftskostnad 3 6 10 58 303 624 51 493 374
             
115 643 435 111 504 734 112 494 168 Sum driftskostnader   228 294 185 214 524 599
             
4 757 287 7 432 266 8 601 362 DRIFTSRESULTAT   22 563 690 26 929 928
             
      Finansinntekter      
      og finanskostnader      
331 757 400 000 336 755 Renteinntekter   720 954 750 979
5 556 571   4 725 190 Aksjeutbytte 7,9 176 658 193 159
      Inntekt på investering i tilknyttet selskap 9 664 301 274 335
2 188 979 2 580 000 2 077 242 Rentekostnader   2 646 161 2 522 493
      Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 9 150 000 1 000 000
      Annen finanskostnad   9 253 6 207
3 699 349 -2 180 000 2 984 703 Netto finansposter   −1 243 501 −2 310 227
             
8 456 636 5 252 266 11 586 065 Resultat før skattekostnad   21 320 189 24 619 701
617 672 - - Skattekostnad 16 5 290 801 5 766 453
7 838 964 5 252 266 11 586 065 ÅRSRESULTAT   16 029 388 18 853 249
      Minoritetsinteresser   366 376 377 412
      ÅRSRESULTAT uten minoritetsinteresser   15 663 012 18 475 837
             
      Overføringer      
2 348 750   6 916 065 Redusert / Tillagt annen egenkapital 14 10 245 972 13 252 312
      Utbytte til eiere 14 146 601 930 937
5 490 214   4 670 000 Fond Interkommunalt Samarbeid 14 5 490 214 4 670 000
7 838 964   11 586 065 Sum overføringer   16 029 388 18 853 249