Iris Salten IKS BALANSE   Konsern
2017 2016   Note 2017 2016
    Eiendeler      
    Immaterielle eiendeler      
    Immaterielle eiendeler 1,2 282 195 80 797
    Forskning og utvikling 1,2,6 245 247 295 127
343 207   Utsatt skattefordel 16 2 757 475 1 978 251
343 207   Sum immaterielle eiendeler   3 284 917 2 354 175
           
    Anleggsmidler      
    Varige driftsmidler      
10 474 663 9 790 468 Tomter 1,2 10 474 663 9 790 468
114 819 647 97 323 206 Bygninger/Avfallsplasser 1,2,5 120 618 764 101 948 131
    Biler 1,2,5 16 553 090 17 160 932
19 544 670 19 930 245 Maskiner, inventar 1,2,5 64 137 037 52 603 660
    Andre eiendeler ikke avskrivbare 2 10 000 10 000
144 838 980 127 043 919 Sum varige driftsmidler   211 793 554 181 513 191
           
    Finansielle anleggsmidler      
23 637 750 23 637 750 Aksjer i datterselskaper 1,7    
233 393 233 393 Andre aksjer 8,9 4 320 513 4 320 513
    Investering i tilknyttet selskap (Nofir AS) 8,9 4 563 837 3 099 536
893 245 828 566 Egenkapitalinnskudd livselskap   1 937 632 1 771 535
    Annen fordring      
24 764 388 24 699 709 Sum finansielle anleggsmidler   10 821 982 9 191 584
           
169 946 575 151 743 628 Sum anleggsmidler   225 900 453 193 058 950
           
    Omløpsmidler      
775 969 409 236 Varer 1 2 496 218 1 347 015
           
1 094 635 1 552 282 Kundefordringer 1,5,15 19 704 127 21 247 518
6 101 089 1 917 586 Fordr på selskap i samme konsern 12    
5 490 214 4 670 000 Krav på utbytte 14    
  1 940 235 Selvkost 13   1 940 235
4 081 790 1 923 192 Andre fordringer   7 568 578 2 097 522
16 767 728 12 003 295 Sum fordringer   27 272 705 25 285 275
           
44 681 948 21 917 936 Bankinnskudd, kontanter o l 11 112 461 177 81 312 841
           
62 225 645 34 330 467 Sum omløpsmidler   142 230 100 107 945 131
232 172 220 186 074 095 Sum eiendeler   368 130 553 301 004 081
Iris Salten IKS BALANSE   Konsern
2017 2016   Note 2017 2016
    Egenkapital      
56 927 873 54 579 123 Egenkapital i morselskapet 14 56 927 873 54 579 123
9 121 208 8 610 994 Fond Interkommunalt Samarbeid 14 9 121 208 8 610 994
           
    Opptjent egenkapital i døtrene      
    Annen egenkapital 14 69 105 402 61 431 127
    Minoritetsinteresser 14 1 675 180 1 455 405
66 049 081 63 190 117 Sum egenkapital   136 829 663 126 076 649
           
    Avsetning for forpliktelser      
2 054 275 1 997 487 Pensjonsforpliktelser 3,4 15 702 977 14 309 130
    Andre forpliktelser (utsatt skatt) 16 0 0
2 054 275 1 997 487 Sum avsetning for forpliktelser   15 702 977 14 309 130
           
    Langsiktig gjeld      
134 569 340 91 766 634 Langsiktig gjeld 5 152 149 176 114 046 606
134 569 340 91 766 634 Sum langsiktig gjeld   152 149 176 114 046 606
           
    Kortsiktig gjeld      
8 860 703 7 775 864 Leverandørgjeld 12 25 584 447 17 481 348
13 091 394 18 428 479 Gjeld til selskap i samme konsern 12 - -
960 879   Betalbar skatt 16 5 997 982 5 787 055
796 351 713 073 Skyldig offentlige avgifter   7 916 347 5 443 667
3 697 143   Selvkost   3 697 143  
    Utbytte 14 146 551 930 938
2 093 054 2 202 441 Annen kortsiktig gjeld 15 20 106 267 16 928 688
29 499 524 29 119 857 Sum kortsiktig gjeld   63 448 737 46 571 696
122 883 978 108 846 315 Sum gjeld   174 927 432 173 255 869
           
232 172 220 186 074 095 Sum egenkapital og gjeld   368 130 553 301 004 081


Vikan 31.12. 2017/22.03. 2018
Underskrift styret regnskap