Iris Salten IKS     Konsern
2017 2016     2017 2016
    Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter      
8 456 636 11 586 065 Resultat før skattekostnad   21 320 189 24 619 702
    Periodens betalte skatt   -5 912 176 -5 040 295
    Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler   -1 185 078 -114 099
12 328 964 12 593 739 Ordinære avskrivninger   30 160 842 30 008 298
    Nedskrivning finansielle anleggsmidler   150 000 1 000 000
    Resultatandel fra DS/TS, fratrukket utdeling   -664 301 -274 335
-366 733 -329 230 Endring i varelager   -1 149 203 -576 219
457 647 383 863 Endring i kundefordringer   1 543 391 -2 634 976
1 084 839 -1 239 896 Endring i leverandørgjeld   8 103 099 -7 523 590
56 788 214 273 Endring i pensjonsforpliktelser   1 393 847 1 572 187
3 478 780 1 292 653 Endring i andre tidsavgrensningsposter   144 339 6 289 184
25 496 921 24 501 467 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   53 904 949 47 325 857
           
    Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter      
409 479 945 042 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler   1 943 479 1 165 042
-30 533 505 -25 559 906 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler   -61 351 122 -33 647 675
    Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak      
    Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak   -950 000 -3 955 419
    Innbetalinger ved salg av andre investeringer      
-64 679 -60 607 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer   -222 995 -197 933
-30 188 705 -24 675 471 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -60 580 638 -36 635 985
           
    Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter      
54 100 000 64 124 494 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld   54 100 000 70 624 494
    Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld   5 632 394  
-11 297 294 -62 018 928 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld   -15 997 431 -65 752 620
-26 108 -390 711 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld     -479 576
    Utbetalinger av utbytte   -930 938 -1 364 709
-4 980 000 -3 677 343 Utbetalinger fra IRIS-fondet   -4 980 000 -3 677 343
-10 340 802 12 770 792 Netto endring i fordringer/gjeld på selskap i samme konsern      
27 455 796 10 808 304 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   37 824 025 -649 754
           
22 764 012 10 634 300 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   31 148 336 10 040 118
21 917 936 11 283 636 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 1.1   81 312 841 71 272 723
44 681 948 21 917 936 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12   112 461 177 81 312 841