Iht. veileder fra Klif om beregning av kommunal avfallsgebyr, har administrasjonen utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene for 2017. For husholdningsavfall skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunene ikke kan kreve inn mer fra husholdningene enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall. Kommunen kan fremføre et overskudd eller underskudd fra selvkostberegningen til et senere år (innenfor en periode på ca 5 år).

I 2012 ble selvkostregnskapet korrigert for manglende inntektsføring av husholdningenes andel av inntekter fra miljøtorgene i årene 2008-2010. Dette gav et betydelig overskudd som representantskapet har vedtatt skulle utlignes over noe tid.

En konsekvens av dette er at prisene til husholdningene ikke er endret verken i 2013 eller 2014, noe som har gitt to år med relativt store underskudd på selvkost.

Årets selvkostregnskap ble et overskudd på kr 5.620 154 (kr 5 637 377 inkl. renter). 

Årets resultat inkl. renter (kr 5 637 377) er innarbeidet i selskapsregnskapet til Iris Salten IKS i 2017, ved at overskuddet er tatt inn i Resultatregnskapet som en kostnad. I Balansen øker akkumulert overskudd tilsvarende til kr 3 697 143 (skyldig våre abonnenter).

Utviklingen i selvkost siden 2005
Selvkostregnskap Årlig resultat Akkum. inkl. årlig rente*
2005 -1 579 278 -1 610 074
2006 1 086 336 -574 309
2007 3 082 991 2 564 682
2008 -1 859 020 796 087
2009 -3 281 030 -2 516 271
2010 -3 061 847 -5 575 952
2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom.rev. inkl. renter 12 774 461 8 930 546
2012 5 428 295 14 642 972
2013 -2 037 366 12 963 925
2014 -8 869 340 4 309 544
2015 -6 246 530 -1 913 994
2016 5 941 -1 940 235
2017 5 620 154 3 697 143

*Renter = 3 års statsobligasjoner + 1 % i margin til 2014 fra 2015 5 årig SWAP + 0,5 % i margin.
 

Selvkostregnskap de fem siste årene
  2013 2014 2015 2016 2017
Renovasjonsinntekter -77 223 847 -77 649 473 -80 937 700 -85 688 372 -89 654 173
Andre innt. inkl andel miljøtorg -10 860 693 -11 157 050 -11 230 505 -11 617 591 -11 861 416
Sum inntekter selvkost -88 084 540 -88 806 523 -92 168 205 -97 305 963 -101 515 590
Varekostnader 66 922 423 72 564 945 69 688 378 67 801 214 68 353 834
Personalkostnader 8 442 008 8 508 947 9 366 320 7 134 522 6 967 674
Avskrivninger 5 528 170 5 992 708 8 677 047 9 589 762 8 685 202
Andre driftskostnader 7 350 350 7 708 415 8 002 312 8 770 005 10 256 729
Netto finansposter 3 218 247 3 201 120 785 678 756 626 1 101 530
Sum kostnad selvkost 91 461 198 97 976 135 96 519 735 94 052 129 95 364 969
Korrigering resultat Iris Service -1 339 292 -300 272 1 895 000 3 247 893 530 467
Selvkostanalyse 2 037 366 8 869 340 6 246 530 -5 941 -5 620 154

I 2015 ble det innført et nytt selvkostregelverk, som har gitt relativt store endringer for postene avskrivninger og renter sammenlignet med 2014.