Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for "bedriftsøkonomiske" avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomsk levetid. Det er brukt lineære avskrivninger, og avskrivningssatsene er angitt nedenfor i note 2.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Balanseført FoU avskrives lineært over økonomisk levetid. 

Varer
Varelager består av gule sekker og spilldunker for farlig avfall. Varelageret er vurdert til innkjøpspris.

Driftsinntekter
Inntektsføring av varer skjer på leveringstidspunktet og inntektsføring av tjenester etter hvert som tjenestene utføres. Akkumulert resultat av selvkostregnskapet er innarbeidet i regnskapet.

Langsiktige tilvirkningskontrakter
Arbeid under utførelse vurderes etter løpende avregnings metode. Det vil si at opparbeidet forventet fortjeneste tas til inntekt i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fullføringsgradren beregnes som påløpte kostnader i forhold til forventet totalkostnad. Avsetning til forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning til forpliktelser under annen kortsiktig gjeld.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. 

Konsernregnskap
Datterselskapene bruker samme vurderingsprinsipper som morselskapet. Konserninterne poster som aksjer i datterselskaper, konserninterne fordringer og gjeld, samt øvrige transaksjoner mellom konsernselskapene er eliminert. Minoritetsinteressene inngår i konsernets egenkapital. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse, over finansielle og operasjonelle styrngen (normalt ved eierandel mellom 20-50 %). Tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel/utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 23% på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.    

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer.

Note 2: VARIGE DRIFTSMIDLER

  Bygg og anlegg Maskiner inventar Tomter Anlegg under utf. Sum
Anskaffelselskost 01.01.17 154 687 764 39 239 085 9 790 468 3 554 148 207 271 465
Tilgang i året 5 368 112 4 489 300 684 195 24 017 657 34 559 264
Avgang i året - 409 478 - 4 025 760  4 435 238
Anskaffelselskost 31.12.17 160 055 876 43 318 907 10 474 663 23 546 045 237 395 491
           
Akk. Av- og nedskr. 01 01 2017 60 918 706 19 308 840 - - 80 227 546
Akk. Av- og nedskr. 31 12 2017 68 782 273 23 774 237 - - 92 556 510
Balanseført verdi 31.12.17 91 273 603 19 554 670 10 474 663 23 546 045 144 838 981
           
Årets avskrivninger 7 863 567 4 465 397 - - 12 328 964
Økonomisk levetid 5 - 30 år 3-15 år      
avskrivningsplan: lineær 3,33% - 20% 6,67% - 33,33%      
Iris Salten IKS konsern Bygg og anlegg Maskiner og inventar Biler Tomter Immaterielle rettigheter FOU Anlegg under utførelse Eiendeler ikke avskr.bare Sum
Anskaffelselskost 01.01.17 160 387 848 113 261 256 42 075 896 9 790 468 141 100 446 770 3 554 148 10 000 329 667 486
Tilgang i året 6 773 887 28 274 365 5 045 995 684 195 297 642   24 300 797   65 376 881
Avgang i året   4 968 425 3 890 370 - - - 4 025 760 - 12 884 555
Anskaffelselskost 31.12.17 167 161 735 136 567 196 43 231 521 10 474 663 438 742 446 770 23 829 185 10 000 382 159 812
                   
Akk. Av- og nedskr. 01 01 2017 61 993 866 61 006 520 24 914 964 - 60 303 151 642 - - 148 127 295
Akk. Av- og nedskr. 31 12 2017 70 372 156 72 430 159 26 678 431 - 156 547 201 523 - - 169 838 816
Balanseført verdi 31.12.17 96 789 579 64 137 037 16 553 090 10 474 663 282 195 245 247 23 829 185 10 000 212 320 996
                   
Årets avskrivninger 8 378 290 15 982 588 5 653 837 - 96 244 49 881 - - 30 160 840
Økonomisk levetid 5 - 30 år 3-15 år 5-7 år   3-5 år        
avskrivningsplan: lineær 3,33% - 20% 6,67% - 33,33% 15%-20%   20-33% 10%      
Iris Salten IKS: Investeringer og finansiering 2017 Rest budsjett tidligere år Budsjett 2017 Investert 2017 Restbeløp UB 2017
Innsamlingsutstyr -7 972 199 6 810 000 3 865 373 -5 027 572
Data/inventar/utstyr 1 041 640 0 623 928 417 712
Utvidelser på miljøtorg 23 894 653 11 190 000 5 009 706 30 074 947
Bygg og anlegg Vikan -7 398 000 41 100 000 20 625 020 13 076 980
Sum 9 566 094 59 100 000 30 124 027 38 542 068


Note 3: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.

  Iris Salten iks
2017
(tall i tusen)
Konsern
2017
(tall i tusen)
Iris Salten iks
2016
(tall i tusen)
Konsern
2016
(tall i tusen)
Lønninger 7 910 69 458 6 918 63 484
Arbeidsgiveravgift 769 5 772 699 5 250
Pensjonskostnader 1 227 8 188 1 355 8 032
Andre lønnsrelaterte ytelser 192 2 610 591 1 808
Sum 10 098 86 028 9 563 78 574
  Iris Salten iks
2017
Konsern
2017
Iris Salten iks
2016
Konsern
2016
Adm Direktør lønn inkl. bonus *** 1 090 302   1 053 649  
Adm direktør pensjonskostnader 172 139   167 496  
Godtgjørelse styre 276 008   287 370 688 520
Godtgjørelse representantskap 9 400   9 100 9 100
Lovpålagt revisjon eks mva 70 500 294 500 101 400 406 400
Attestasjoner 0 0 0 0
Annen bistand eks mva 20 750 71 250 23 000 119 000
Gjennomsnittlige antall årsverk: 12,5 131,8 11 124,9

*** Bonusen er lik for alle fast ansatte i Iris-konsernet, og er knytta til tilstedeværelse gjennom året. Bonus utbetalt i 2017 er på grunnlag av overskudd 2016 fra de heleide datterselskapene innenfor konkurranseutsatt virksomhet (Retura Iris AS og Iris Produksjon AS).
Iris Salten Iks med døtre yter ansattelån begrenset til en brutto månedslønn. Det belastes ikke renter av lånebeløpet som nedbetales i sin helhet over ett år.
Dersom en ansatt slutter før lånet er nedbetalt skal det innfris i sin helhet. Ved utgangen av året var saldoen kr 173 734.-

 

Note 4: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Foretaket og konsernenhetene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har ordninger som oppfyller kravene i denne lov.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med mer enn 14 timer/uke. Ordningen er en ytelsesplan, dvs at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et livselskap. Selskapene i konernet som har ytelsespensjon og inngår her er Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Iris Service AS, Labora AS.

PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA   IRIS SALTEN
IKS 2016
IRIS SALTEN
IKS 2017
KONSERNET
2017
Nåverdi av årets opptjening   1 207 149 1 261 066 8 184 785
Rentekostnad   760 096 756 715 2 666 360
Brutto pensjonskostnad   1 967 245 2 017 781 10 851 145
Forventet avkastning   −709 608 -818 294 -2 699 896
Administrasjonskostnad/Rentegaranti   71 679 80 093 401 568
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost   1 329 316 1 279 580 8 552 817
Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost   105 016 101 087 675 673
Resultatført aktuarielt tap (gevinst)   133 838 91 633 199 358
Resultatført planendring   0 0 0
Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) v/avk.   0 0 0
Resultatført andel av nettoforpliktelse v/avk.   0 0 0
Resultatført pensjonskostnad   1 568 170 1 472 300 9 427 848
Herav resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst)   9 799 6 709 14 596
PENSJONSFORPLIKTELSE   12/31/2016
BESTE ESTIMAT
12/31/2017
BESTE ESTIMAT
31.12.17
BESTE ESTIMAT
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse   28 094 643 30 897 589 107 490 569
Pensjonsmidler   22 365 781 24 639 567 82 563 133
Netto forpliktelse før arb.avgift   5 728 862 6 258 022 24 927 436
Arbeidsgiveravgift   452 580 494 384 1 969 268
Netto forpliktelse inkl. aga   6 181 442 6 752 406 26 896 704
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl.aga   −3 877 623 -4 354 153 -10 374 164
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga   −306 332 -343 978 -819 563
Ikke resultatført planendringer   0 0 0
Balanseført nto forpliktelse/(midler) etter aga   1 997 487 2 054 275 15 702 977
Herav balanseført aga   146 248 150 406 1 149 705 
AVSTEMMING 2016 2017 2017
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i fjor 1 783 214 1 997 487 14 309 130
Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost 1 568 170 1 472 300 9 427 848
Aga innbetalt premie/tilskudd −99 127 -103 638 -588 218
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm −1 254 770 -1 311 874 -7 445 784
Ført mot egenkapital   0 -
Ført mot egenkapital aga   0 -
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år 1 997 487 2 054 275 15 702 977
MEDLEMSSTATUS 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2017
Antall aktive 12 11 101
Antall oppsatte 23 25 137
Antall pensjoner 12 12 45
FORUTSETNINGER 31.12.16 31.12.17 31.12.17
Diskonteringsrente 2,70% 2,40 % 2,40%
Lønnsvekst 2,50% 2,50 % 2,50%
G-regulering 2,25% 2,25 % 2,25%
Pensjonsregulering 1,48% 1,48 % 1,48%
Forventet avkastning 3,30% 4,10 % 4,10%
Agasats 7,90% 7,90 % 7,90%
Amortiseringstid 15 15 15
Korridorstørrelse 10,00% 10.00 % 10,00%

Den samlede forpliktelsen gjelder kollektiv pensjonsordning inkl arbeidsgiveravgift. 
Det er ikke tatt hensyn til at de ansatte trekkes 2% av lønn for pensjonsordningen.

HT-Safe AS har en innskuddspensjon, og selskapet har betalt kr 75 996,- i premie i 2017.
Mivanor AS har en innskuddspensjon, og selskapet her betalt kr 212 000,- i premie i 2017.
 

Note 5: FORDRING OG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER/PANTSTILLELSER

      2017 2016
Gjeld til kredittinstitusjoner Iris Salten IKS *   134 569 340 91 766 634
  Konsernet   152 149 176 114 046 606
         
Pantsikret gjeld: Konsernet   17 579 836 22 279 973
Bokført verdi av eiendeler til sikkerhet for pantegjeld i konsernet: 2017 2016
  Bygninger   0 3 000 923
  Driftstilbehør/maskiner   34 447 222 27 074 639
  Flåtepant motorvogn   9 783 386 9 624 171
  Kundefordringer   13 167 000 25 407 994
  Sum   57 397 608 65 107 727

*Selskapet har ikke stilt noen pant i forbindelse med sin gjeld i Kommunalbanken og KLP da eierkommunene har garantert for denne.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 2017 2016
Langsiktig gjeld 85 867 935 51 722 920
     
Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt: 2017 2016
  - -


Note 6: FORSKNING OG UTVIKLING

Mivanor AS arbeider med FOU prosjekter innenfor rensing av ulike typer avløpsvann fra ulike bransjer. Det er i 2017 gjennomført et utviklingsprosjekt for rensing av avløpsvann fra settefiskoppdrett. Selskapet har fått godkjent prosjektet som utviklingsprosjekt innen skattefunn-ordningen. 18% av godkjente prosjektkostnader er bokført som reduksjon av varekostnadene i resultatregnskapet.
 

Note 7: AKSJER I DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP MV

Firma Anskaffelses-tidspunkt Forretn.kontor Eierandel Kostpris Selskapets aksjekapital Verdi i balansen
Iris Service A/S 03.12. 2001 Bodø 100% 1 547 000 1 500 000 1 547 000
Retura Iris A/S 03.12. 2001 Bodø 100% 615 000 500 000 615 000
Iris Produksjon A/S 30.11. 2005 Bodø 100% 16 006 000 2 000 000 16 006 000
Mivanor AS 29.10. 2014 Bodø 100% 2 000 000 500 000 2 000 000
HT Safe AS 2005/2010/2011 Hamarøy 73,35% 1 319 750 279 454 1 319 750
Labora AS 01.05.2010 Bodø 97,72% 2 150 000 2 200 000 2 150 000
Sum           23 637 750 

Samtlige selskaper inngår i det konsoliderte regnskapet. 
 

Note 8: AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER

Ført opp i balansen som Kostpris Forretn. kontor Selskapets aksjekapital Antall aksjer Eierandel Pålydende til sammen Verdi i balansen
Finansielle anleggsmidler:              
Kunnskapsparken AS Bodø 201 000 Bodø 6 000 000 200 3,33% 1 000 201 000
Nord-Salten Kraft AS* - Hamarøy 3 892 320 398 0,01% 1 32 393
Egenkapitalinnskudd i KLP**             893 245
SUM             1 126 638 

* Aksjene ble tildelt etter omdanning av selskapet fra andelslag til aksjeselskap. 
** Egenkapitalinnskuddet i KLP er justert med kr 64 679 i 2017.
 

Note 9: AKSJER I KONSERNET

Finansielle anleggsmidler: Kostpris Forretn.kontor Selskapets aksjekapital Antall aksjer Eierandel Pålydende tilsammen Verdi i balansen
Kunnskapsparken AS 201 000 Bodø 6 000 000 200 3,33% 1 000 201 000
Rekom AS 2 280 526 Bergen 2 349 500 94 8,90% 500 2 280 526
Retura Norge AS 1 732 636 Oslo 4 885 914 833 6,97% 409 1 732 636
*Retura Øst AS 1 150 000 Drammen 1 500 000 500 33,33% 2 000 -
Nord-Salten Kraft AS - Hamarøy 3 892 320 993   1 106 352
Sum             4 320 514

 

Aksjer i tilknyttet selskap
NOFIR AS 1 176 300 Bodø 363 700 1471 40,45% 100 3 099 536 
PatoGen Nord AS 800 000 Bodø 1 000 000 1000 40,00 % 1 000 800 000


Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Dette innebærer at nvestringen vurderes til investors andel av egenkapitalen, og at andelen av resultatet inntekts-/utgiftsføres i investors resultatregnskap. Resultatandelen fratrukket utdelinger fra selskapet (utbytte) tillegges investeringen i balansen. 

Aksjer i tilknyttet selskap
  Årsresultat Egenkapital
pr. 31.12.17
Inntektsført
resultatandel
Verdi i konsernets
balanse
NOFIR AS 1 642 278 9 304 913 664 301 3 763 837
PatoGen Nord AS - 2 000 000 - 800 000

 

Note 10: LEIE AV ANLEGGSMIDLER (FAST EIENDOM)

Leieavtaler
(tall i tusen)
Type anlegg Antall år Morselskap
2017
Konsern
2017
Morselskap
2016
Konsern
2016
Miljøtorg Tømmerneset  Tomt 25 år fra 1.1.93 8 045 8 045 7 683 7 683
Miljøtorg Misvær Tomt & hus Oppsigelig 66 388 66 388 62 400 62 400
Miljøtorg Reipå Tomt Oppsigelig 22 500 22 500 22 500 22 500
Miljøtorg Beiarn Tomt Ubegrenset 4 312 4 312 4 247 4 247
Miljøtorg Furulund Leie av vei Ubegrenset 3 508 3 508 3 508 3 508
Labora AS Lokaler Oppsigelig   1 439 119   606 948


Note 11: BUNDNE BANKINNSKUDD

  Iris Salten iks
2017
Konsern
2017
Iris Salten iks
2016
Konsern
2016
Bundne bankinnskudd 706 628 3 995 653 746 595 4 035 137


Note 12: MELLOMVÆRENDE MELLOM SELSKAP I SAMME KONSERN PR 31.12.17

År 2017
(tall i tusen)
Fordringshaver:
Skyldner: Iris Salten IKS Iris Retura AS Iris Service AS Iris Produksjon AS Labora AS Mivanor AS HT Safe AS
Iris Salten IKS - 135 7 871 5 084 0 0 54
Iris Retura AS 1 873   163 2 010 0 0 18
Iris Service AS 315 190   35 0 0 0
Iris Produksjon AS 2 561 17 174   0 0 0
Labora AS 59 0 0 0   2 0
Mivanor AS 206 0 25 0 2   0
HT Safe AS 33 0 0 0 0 0  
SUM 5 047 342 8 233 7 129 2 2 72
År 2016
(tall i tusen)
Fordringshaver:
Skyldner: Iris Salten IKS Iris Retura AS Iris Service AS Iris Produksjon AS Labora AS Mivanor AS HT Safe AS
Iris Salten IKS - 124 2 974 15 329 0 0 82
Iris Retura AS 880   59 2 311 0 0 22
Iris Service AS 157 2   16 0 0 0
Iris Produksjon AS 878 532 15   0 138 0
Labora AS 70 0 0 0   0 0
Mivanor AS 108 0 17 0 28   0
HT Safe AS 16 0 0 0 0 0  
SUM 2 109 658 3 065 17 656 28 138 104


Note 13: INNTEKTER HUSHOLDNINGSRENOVASJON KOMMUNEVIS OVERSIKT

Kommunenavn Nettobeløp
fakturert 2017
Nettobeløp
fakturert 2016
Nettobeløp
fakturert 2015
Nettobeløp
fakturert 2014
Nettobeløp
fakturert 2013
Nettobeløp
fakturert 2012
Bodø 56 552 766 54 692 093 51 576 518 49 464 442 48 970 094 48 353 614
Beiarn 1 072 962 1 018 848 964 174 934 527 941 448 937 845
Fauske 11 108 596 10 336 699 9 788 642 9 359 083 9 330 676 9 198 935
Gildeskål 2 123 375 2 022 850 1 939 602 1 847 020 1 886 622 1 818 210
Hamarøy 1 959 543 1 784 010 1 705 562 1 597 492 1 582 420 1 552 367
Meløy 7 009 188 6 668 482 6 312 628 6 103 055 6 129 990 6 085 964
Saltdal 4 910 982 4 674 692 4 410 781 4 256 593 4 262 868 4 242 635
Steigen 2 621 516 2 444 171 2 299 557 2 225 553 2 258 326 2 192 342
Sørfold 2 171 845 2 046 527 1 940 236 1 861 706 1 861 406 1 858 982
Totalt netto fakturert 89 530 774 85 688 372 80 937 700 77 649 471 77 223 850 76 240 894
Resultat av selvkostregnskapet inkl renter -5 637 377 26 241 6 223 517 8 654 402 1 679 047 −5 605 171
Sum Husholdingsrenovasjon 83 893 397 85 714 613 87 161 217 86 303 873 78 902 897 70 635 723
  Årlig resultat Inkl akkumulert  årlig rente* 
Selvkostregnskap 2005 -1 579 278 -1 610 074
Selvkostregnskap 2006 1 086 336 -574 309
Selvkostregnskap 2007 3 082 991 2 564 682
Selvkostregnskap 2008 -1 859 020 796 087
Selvkostregnskap 2009 -3 281 030 -2 516 271
Selvkostregnskap 2010 -3 060 847 -5 575 952
Selvkostregnskap 2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom. Rev. Inkl renter 12 774 461 8 930 546
Selvkostregnskap 2012 5 428 295 14 642 972
Selvkostregnskap 2013 -2 037 345 12 963 946
Selvkostregnskap 2014 -8 869 340 4 309 523
Selvkostregnskapet 2015 -6 246 530 -1 913 994
Selvkostregnskapet 2016 5 941 -1 940 235
Selvkostregnskapet 2017 (overskudd) 5 620 154 3 697 143

*Rente = 3 års statsobligasjoner + 1% i margin til 2014, fra 2015 5 årig SWAP + 0,5% i margin
Årets resultat (overskudd) er innarbeidet i Resultatregnskapet med kr 5 637 377 (inkl renter) og akkumulert resultat er innarbeidet i balansen.

Note 14: EGENKAPITAL

Egenkapital
(tall i tusen)
Iris Salten IKS Konsernet
  Annen EK Iris fond Sum Annen EK Iris fond Minoritet Sum
Egenkapital 1.1.2017 54 579 8 611 63 190 116 011 8 611 1 455 126 077
Korrigert egenkapitalinnskudd KLP pr 1.1. - - - -57     -57
Korrigert årsresultat datterselskap 2016       -92     -92
Korrigert egenkapital pr 1.1.17 54 579 8 611 63 190 115 862 8 611 1 455 125 928
Avgang Irisfondet 2017 - -4 980 -4 980   -4 980   -4 980
Årets resultat 7 839 - 7 839 15 663   366 16 029
Tilført Iris Fondet -5 490 5 490 - −5 490 5 490   -
Avsatt utbytte       -   -147 -147
Egenkapital 31.12.2017 56 928 9 121 66 049 126 035 9 121 1 674 136 830 

 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Inngående balanse 8 610 993 7 618 336 9 528 336 7 628 336 11 178 336 11 035 653
Årets Bruk            
Salten Brann, kjemikalieberedskap     1 000 000   750 000 750 000
Digitalisering av byggesaksbehandling 1 000 000 500 000        
HMTS,   200 000        
Sykkel i Salten   150 000        
Reisestøtte Newton   680 000        
Faun KF, Start opp Salten 100 000 220 000        
Prosjekt Næring i vekst (Bodø kom.)   360 000        
Eierskapsmeldingen   362 343        
Saltentinget     200 000     150 000
Prosjekt Geodata           190 000
Eiendomsprosjektet           167 317
Trainee Salten (Kunnskapsparken) 1 250 000 205 000 1 700 000      
Vanndirektiv         450 000  
Interkommunalt samarbeid         300 000  
Salten Regionråd (sekretariat- drift)         1 700 000  
Salten Regionråd samferdselstilling   800 000   800 000    
Filmfest 10. klasser i Salten 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000
Musikkfestuka i Bodø til arrangement i Salten       250 000 250 000 200 000
Strategisk arbeid ny flyplass     450 000      
Filmprosjekt om Sulis     1 000 000      
Friluftskart for Salten     300 000      
Samferdselstilling Salten Regionråd     800 000      
Beiarn kommune, skisseprosjekt     100 000      
Newton Salten 680 000          
Bodø kommune "MIND 2" 350 000          
Saltentinger 200 000          
Visit Bodø 1 200 000          
Netto bruk av fondet 4 980 000 3 677 343 5 750 000 1 150 000 3 550 000 1 557 317
Tilført utbytte til Fondet 5 490 214 4 670 000 3 840 000 3 050 000 0 1 700 000
Disponibelt 31.12. 9 121 207 8 610 993 7 618 336 9 528 336 7 628 336 11 178 336


Note 15: LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER

Deler av konsernets aktivitet består av utvikling og produksjon av produkter og systemer etter ordrer. Prosjektene behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Inntektsføring av kontraktene skjer i takt med beregnet fremdrift (fullføringsgrad). Fullføringsgraden beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader (kost-til-kost metode).Kontraktenes inntekter er avtalt. Forventede totale tilvirkningskostnader estimeres basert på en kombinasjon av erfaringstall, systematiske estimeringsprosedyrer, oppfølging av effektivitetsmål og beste skjønn.

Prosjekter under utførelse fremkommer som nettobeløpet av sum opptjente driftsinntekter fratrukket fakturert / innbetalt fra kunder. I de tilfeller der fakturert og innbetalt fra kunder overstiger opptjente driftsinntekter blir dette presentert som "forskudd fra kunder".

Balanseførte verdier vedrørende prosjekter 2017 2016
Inkludert i kundefordringer:    
Opptjent ikke fakturert inntekt 882 312 330 675
     
Inkludert i kortsiktig gjeld:    
Forskuddsfakturert til kunder 2 347 617 440 241
Garantiansvar 1 072 575 610 000
Resultatposter vedrørende prosjekter under utførelse:    
Resultatførte totale inntekter 3 274 533 4 468 068
Estimert kontraktsfortjeneste 752 218 1 329 011


Note 16: SKATT KONSERNET

 

Årets skattekostnad fordeler seg på Iris Salten IKS Konsern Konsern
  2017 2017 2016
Betalbar skatt 960 879 6 064 444 5 912 178
Endring i utsatt skatt -343 207 -773 643 -188 458
Korreksjon feil skatt tidligere år     42 733
Sum skattekostnad 617 672 5 290 801 5 766 453
       
Skattepliktig inntekt:      
Resultat før skattekostnad 8 456 636 21 320 189 24 619 701
Permanente forskjeller -5 945 178 225 270 -5 410 748
Endring i midlertidige forskjeller 1 492 204 3 723 056 4 467 147
       
Årets skattegrunnlag 4 003 662 25 268 515 23 676 100
Anvendelse fremførbart underskudd Mivanor AS     -27 398
Grunnlag betalbar skatt 4 003 662 25 268 515 23 648 702
       
Betalbar skatt i balansen:      
Betalbar skatt på årets resultat 960 879 6 064 444 5 912 176
Skattefunn 2016   -66 463 -125 121
Sum betalbar skatt i balansen 960 879 5 997 981 5 787 055

 

Oversikt over midlertidige forskjeller  Iris Salten Iris Salten    Konsern Konsern  

 

2017 2016 Endring 2017 2016 Endring

Fordringer

      -551 449 -320 942 230 507
Driftsmidler       -2 088 239 -695 709 1 392 530
Pensjon -1 492 204   1 492 204 -8 774 513 -8 005 555 768 958
Gevinst- og tapskonto       844 915 1 056 144 211 229
Tilvirkningkontrakter       758 365 1 371 312 612 947
Regnskapsmessige avsetninger       - 2 178 099 -1 647 964 506 887
Underskudd til fremføring            
Sum -1 492 204 1 492 204 -11 989 020 -8 265 962 3 723 058
    0        
23 % / 24% Utsatt skattefordel -343 207 0   -2 757 475 -1 983 831 -773 644 

Som følge av balanseføring av pensjonsforpliktelse Labora AS er skatteeffekten av balanseføringen pr 1.1.2016 ført direkte mot egenkapitalen og ikke over resultatet. Endring i utsatt skattefordel som er ført mot egenkapitalen utgjør kr 839 052.

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt: Iris Salten IKS Konsern
24 % skatt av resultat før skatt 2 029 593 5 116 845
Permanente forskjeller (24%) -1 426 843 54 065
Endring i skattesats fra og med 2018 *) 14 922 119 890
Korreksjon feil skatt tidligere år - -
Beregnet skattekostnad 617 672 5 290 800
Effektiv skattesats 7,3 % 24,8 %

*) Endring i skattesats fra og med 2018 medfører at utsatt skatt i balansen beregnes med en skattsats på 23 %.
Differansen utgjør 1 % av de midlertidige forskjellene pr 31.12.2017


Note 17: ETTERDRIFTSFOND

Deponiet i Vikan har med siste utvidelse en forventet levetid til 2014. Deponiet vil bli drevet også utover dette med flere etappevise utvidelser. Deponiet brukes til forurensede masser. Med forventet lang levetid, med avslutning langt frem i tid og små kostnader forbundet med avslutning av deponiet er det ikke avsatt til ettedriftsfond.