Det er et naturlig valg, særlig på grunn av brannfare og flere branntilløp ved mottak og håndtering av farlig avfall. Det er stor risiko for farlig avfall i restavfall, spesielt oppladbare batterier, intakte nødraketter og lignende.
Det gjennomføres egensjekk av risikoforhold rundt brann og elektrisk utstyr i alle driftsenheter.
Iris-selskapene setter egne mål for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet. Grad av måloppnåelse følges nøye, og avhenger av systematisk arbeid og løpende intern kontroll. Alle ansatte i Iris skal ha et godt fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Ledelse, samarbeid og medvirkning er suksessfaktorer, og virkemidlene er mange. 
Iris selskapene jobber systematisk med HMS, og ser mange store og små resultater.

Løpende HMS-arbeid og intern kontroll 

 • Interne revisjoner: vårt viktigste enkeltverktøy for kvalitetsheving og mange små og store forbedringer.      
 • Opplæring og oppfølging av nytilsatte og vikarer er satt i system.
 • Fire verneombud, samarbeid med vernetjeneste fungerer meget godt.
 • Vernerunder og risikovurderinger gjennomføres minimum årlig i alle enheter og avdelinger.
 • Forbedringsarbeid gjennom analyse av avvik skjer løpende.
 • AMU: 38 saker behandlet i 4 ordinære AMU møter i 2017. 1 ekstraordinært AMU ifm søknad om godkjenning fra Arbeidstilsynet, nytt miljøtorg på Halsa.
 • IA bedrift med egen kontaktperson.
 • Godkjent BHT med ulik spisskompetanse og egen kontaktperson.

Kompetanseheving 

 • Godkjent lærlingbedrift i 2017, totalt 3 lærlinger, gjenvinnings- maskin- og Transportfag.
 • Fagbrev ansatte pågår: Transportfaget totalt 6 sjåfører.
 • Ledelse i Front (LIF) 4 avdelingsledere.
 • Sikkerhetsrådgiver 1 mellomleder.

Oppgradering bygg og anlegg 

 • MT Tømmernes: Utskiftning av presse i omlastestasjon. Total renovering anlegget ferdigstilt.
 • Terminal Vikan: Oppgradering hovedvanntilførsel, nye vekter.
 • Deponi/kompost: Utvidelse av deponiområdet pågår, øker kapasitet betraktelig.

Skader, ulykker og sykefravær

 • Iris har ikke hatt alvorlige ulykker med personskade i 2017.
 • Det er registrert 7 branntilløp i sorteringshall og 2 branntilløp på miljøtorg. Alle som følge av farlig avfall/Litiumbatteri i restavfall. Rask reaksjon fra ansatte har forhindret brann.
 • Totalt sykefravær Iris selskapene: et gjennomsnitt på 3,89%, mot 6,70 % i 2017. Det er mindre variasjoner mellom selskapene enn tidligere år. Korttidsfravær er svært lavt i alle Iris selskapene.
Oversikt over skader, ulykker og mindre avvik
Type HMS-avvik201520162017
Ulykke med mindre personskade1139
Nestenulykke med personskade22617

 

Tilsyn fra myndigheter 

Mattilsynet: Iris Produksjon har hatt tilsyn/revisjon av komposteringsprosess. Iris Produksjon skal ha særlig fokus på risikovurdering. og forbedring av dagens risikovurdering etter HACCP-prinsippet pågår. Frist er september 2018. Endelig rapport ikke mottatt.