Drivkraften i kildesortering og gjenvinning er at materialene vi sorterer ut blir råstoff til nye produkter. Brukt papir blir til nytt papir, brukt glass blir til nytt glass, og brukt metall blir til nye produkter av metall, for å nevne noe.

Iris Produksjon håndterer alt avfall som kommer inn til Iris sine anlegg og sørger for gode avsetningskanaler. 
Målet med kildesorteringen er at vi skal få inn så rene fraksjoner som mulig som kan brukes direkte i produksjon av nye produkter. 
 

Jordmasser

Iris Produksjon tar imot store mengder med jordmassser. Både rene og forurensede. Massene er lagret på og ved deponiet.

Ulike masser2013201420152016
Forurenset jord til deponi35 07327 60942 85444 939
Forurenset jord til behandling6 59016920112
Oljeholdig slam261748213
Reine jord- og leirmasser81 735122 443100 21567 733

(tallene er i tonn)
 

Papp og papir

Iris Produksjon håndterer rundt 8000 tonn papp og papir fra husholdninger og næringslivskunder i Salten. 
Alt blandet papir, drikkekartonger og papp presses og sendes til sentrale anlegg i Norge og Sverige for sortering. Her blir papir og papp brukt som råstoff i ny papp og nytt papir.

Samtlige underleverandører er miljøsertifiserte etter ISO 14001.

Fraksjon2013201420152016
Papir389939125395*)5229*)
Papp2469286824322386
Drikkekartonger4524*)*)
B-papir11791129*)*)

(tallene er i tonn)
*) B-papir er med i tallet og drikkekartonger ligger inne i tallet for papir. 
 

Plast

Grovsortering og pressing av plast skjer på Vikan. 

Av husholdningsplasten som sendes til sortering brukes over 80 prosent til nye plastprodukter som plastrør, blomsterpotter og gulvplater.

Det viktigste for oss er å få innbyggerne i Salten til å levere ren plast som ikke er blandet med andre fraksjoner. Spesielt papir og klær er et vanlig innslag i plastsendingene.

Av husholdningsplasten vi fikk inn i 2015, ble ingen ting sendt til energigjenvinning på grunn av for dårlig kvalitet.  Mengde plast levert fra oss kan variere fra år til år, dette avhenger av hvor mye som ligger på lager ved årsskiftet. 

Ulike fraksjoner2013201420152016
Husholdningsplast Iris565581555695
Næringsplast140315367246
Landbruksplast145372226254
EPS (Isopor)5015095139

(tallene er i tonn)
 

Metall

1. oktober etablerte Iris Produksjon nytt metallmottak og mottak av bilvrak på Vikan, samtidig som det ble etablert leveringsavtale med Norsk Gjenvinning Metall. 
Norsk Gjennvinning er miljøsertifisert etter ISO 14001.
I tillegg til mengde metall som kom inn på Vikan, leverte Iris Service til ekstern mottak fra de øvrige miljøtorgene. Dette tallet er lagt inn i tabellen under.

Metall til gjenvinning2013201420152016
Metall1788192620412282
Antall bilvrak levert Vikan154

(Metall-tall i tonn)


El-Avfall

Alt av elektronikk, kabler og hvitevarer er levert til anlegget til Østbø på Fauske. El-avfall er alle typer avfall som bruker eller leder strøm, enten via stikkontakt eller batteri. Det er ulik håndtering av ulike typer elektronikk, men det er svært høy gjenvinningsgrad på avfallet som samles inn. Metall er den største fraksjonen som tas ut til gjenvinning. Det er viktig å få ut alle elektroniske produkter ut av restavfallet, da de inneholder farlige stoffer. 

El-Avfall til gjenvinning2013201420152016
El-avfall (Renas/Norsirk)1034123411331457

(tallene i tonn)

 

Glassemballasje og hermetikk

Det som ble samlet inn av glassemballasje og hermetikk i 2012, er benyttet til tildekking av asbest, veibygging på eget anlegg og fyllmasse i dreneringsgrøfter. I 2013 blir det etablert en ny innsamlingsordning hos husholdningskundene. Alt av glass- og metallemballasje etter 2013 er sendt til gjenvinning. Herfra går de inn i produksjon av nye produkter. Innføringen av den nye henteordningen hos husholdningskundene har bidratt til en økning fra 2012 til 2013 på hele 264 tonn. 
I tabellen under viser mengden som er levert fra våre anlegg. Tallene kan variere ut fra mengde lagerbeholdning. 

Glassemballasje og hermetikk2013201420152016
Intern bruk011000
Til gjenvinning1210119112511091

(tallene i tonn)
 

Trevirke

Alt returnert trevirke sorteres og kvernes før videre håndtering. Trevirke som energigjenvinnes flises. Deler av mottatt mengde er i 2016 leveres til Jamtkraft sitt bioenergianlegg i Østersund. Det ble i tillegg sendt to bålaster med henholdsvis 5400 m3 og 4000 m3 til Estland og Sverige. 

Trevirke2013201420152016
Til energigjenvinning7 0546 87910 2328 037
Til kompostering2 3551 1432 2330
På lager160017007002400

(tallene i tonn)


Tekstiler

I 2016 har vi som tidligere år, samarbeidet med UFF (U-landshjelp fra folk til folk) om håndtering av tekstiler som kommer inn til våre anlegg. Ordningen med mottak av tekstiler ble utvidet på slutten av 2013 til også gjelder alt av husholdningstekstiler og bagger, vesker ol. Det som leveres til oss trenger ikke lenger være helt, men må være reint og tørt.

Tekstiler2013201420152016
Leverte til UFF233272306261,5

(tallene i tonn)

Tekstilene som samles inn, blir sendt til sorteringshaller i Estland og Litauen. Gjennom samarbeidet med UFF bidrar folk i Salten til arbeidsplasser i de baltiske landene, CO2-reduksjon og penger til bistandsprosjekter i Afrika.