Vårt miljømål er at ingen i neste generasjon skal påføres miljøproblemer som følge av vår drift. 
 

Oppsamling av deponigass

Deponiet har gassoppsamling og en gassfyrt kjele for avbrenning av oppsamlet gass. Gass fra deponi inneholder ca. 60 prosen metan. Gjennom å samle opp metangass og brenne den slik at metan gjøres om til karbondioksid, reduseres klimaeffekten av utslippet fra deponiet enormt. Metangass har 25 ganger større klimaeffekt enn karbondioksid.

I 2016 har vi hatt drift på anlegget i ca. 1000 timer. Det er vesentlig færre timer enn året før. Årsaken til den reduserte driften har sammenheng med at gassproduksjonen nå svinger, noe som gjør det vanskelig å ha stabil drift. Det er et tydelig tegn på at gassproduksjonen avtar fra deponiet, antakeligvis som følge av oppfylling av de store mengder masser som er mottatt de siste årene. Disse massene forsegler deponiet og forhindrer vann å komme til slik at nedbrytingen reduseres/avtar.
 

Flygeavfall

Mengden flygeavfall som følge av vår drift på Vikan er betydelig redusert de siste årene, spesielt etter at papiranlegget ble innbygget. Det oppstår noe flygeavfall under utendørs lasting i sterk vind, men her har driftsoperatørene fokus på å jevnlig rydde opp flygeavfall som oppstår. Vi har i løpet av 2016 ikke mottatt klager på flygeavfall.
 

Bil- og metalloppsamling

I 2016 etablerte vi anlegg for bil- og metalloppsamling. I forbindelse med denne etableringen ble det gjort et nøye arbeid med sikring, slik at ingen farlige stoffer slipper ut i naturen. 
 

Overflatevann og sigevannsutslipp

I 2016 overtok Iris Produksjon driften av renseanlegget og Mivanor leies inn for prøvetaking og teknisk rådgivning/bistand.

Vannet renses i tre hovedtrinn (biologisk, kjemisk og mekanisk rensing). Etter reduksjon av organiske kompleksdannelser (hovedsakelig humusstoffer) tilsettes kjemikalier for å overføre løste stoffer til partikulær form. Disse partiklene gjøres «magnetisk» og fjernes via magnetskiver. I samme trinnet avvannes slammet til en tørrstoffandel på rundt 40 prosent. Slammet sluttbehandles på deponiet.

Det ble gjennomført prøvetaking og analyse av overflatevann i henhold til regelverket og tillatelsen. Prøvene ble tatt i bekkevann oppstrøms og nedstrøms for deponiet samt i grunnvannsbrønnen ved bom RV 80, nedstrøms for deponiet.
 

Måker og kråker

I år som tidligere år har det ble blitt utført kråkefelling på Vikan. Vi har så langt det vært mulig unngått skyting av måke selv i jakttid for måke. I 2016 felte fire jegere totalt 1013 kråker. Dette ble det betalt ut skuddpremie på. Mengden med kråkefugler er nok ikke særlig mye mindre, heller stabil. Det er ikke mottatt noen klager på fugl i forbindelse med vårt anlegg i 2016.
 

Lukt

Noe lukt fra deponi og komposteringsanlegg vil alltid forekomme, men det er betydelig redusert de senere årene.
Når matavfall komposteres dannes det luktstoffer. I den daglige driften kjennes dette som ”komposteringslukt” på anlegget. I forbindelse med større massehåndtering (rivning og sikting) kan det bli frigitt mer lukt. 

Med rette meteorologiske forhold kan lukten spre seg som luktbobler. Det kan derfor forekomme episoder hvor det registreres lukt fra komposteringsanlegget et godt stykke (flere km) fra behandlingsområdet. Iris Produksjon har engasjert et «luktpanel» for registrering av når og hvor lukt registreres. Registreringer i 2016 framkommer av tabellen under. Luktpanelet administreres av Helse og miljøtilsynet i Salten.

Erfaringene fra 2016 er at vi må være mer restriktive under spesielle meterologiske fohold når vi gjør vending og annen behandling av kompost. 

Lukttabell
Sted2013201420152016
Engmark barnehage0000
Furuhaugen1101
Hopen - Sildstengveien0000
Kjerran0024
Kvalvåg1010
Riksveien135215
Ørnstuva0100
Vikan Vest0100
Vasslia - Mørkved0300