Selskapet

Iris Salten IKS er et selskap opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Selskapet er eiet av de ni kommunene i Salten, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold etter innbyggerantall. Konsernet består av et morselskap, fire heleide datterselskap og to datterselskap med stort majoritetseierskap.   

 

Selskapets fokusområder

 • Avfall: Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfallet på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte, til en rimelig pris. Gjennom samarbeid over kommunegrensene sikres god kvalitet i avfallsbehandlingen i hele regionen. Iris skal være en pådriver for et reint Salten, og til økt kunnskap om avfallsbehandling.
 • Interkommunalt samarbeid: Iris Salten skal være initiativtaker og pådriver for samarbeid om offentlig tjenester på tvers av kommunegrensene i Salten. Iris Salten skal bidra til endringer og innovasjon innenfor offentlig/kommunal tjenesteyting. Midler fra Iris-fondet er en viktig katalysator for å nå Iris sine mål. Disse midlene skal brukes i prosjekter som faller inn under satsningsområde, og for øvrig i henhold til Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid.
 • Eierskap: Iris Salten iks er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlig tjenester. Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter. Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller avvikles når Iris ikke kan bidra til å utvikle disse selskapene videre. Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris ikke ha eierandeler i selskap hvor man ikke har innflytelse. For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine datterselskap utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre selskap der dette er formålstjenlig. Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt. Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, økonomi og hovedfokus til hovedstyret.

 

Styrets arbeid i 2016

Utover løpende saker har styret i 2016 behandlet følgende styrende dokumenter:

 • Strategier for interkommunalt samarbeid.
 • Strategier for avfallsområdet.
 • Endring av selskapsavtale.
 • Retningslinjer for valgkomite. 
 • Instruks for finansforvaltning.
 • Innkjøpspolitikk i Iris Salten.
 • Retningslinjer for Iris-fondet.

Styret har fulgt opp alle datterselskapene med grundig rapport om strategi, drift og økonomi i selskapene. 

 

Satsninger 2016

I løpet av 2016 har Iris vedtatt, etablert og satt i drift anlegg for mottak og bearbeiding av metaller og bilvrak. Det er etablert et område på 5,8 mål for denne driften. Med denne satsningen har IRIS tilbud til å ta imot alle typer avfall på Vikan. 

På høsten 2016 startet arbeidet opp med utvidelse av deponiet for forurensede masser. Det skal tas ut 147 000 m3 fjell som skal gi plass til over 1 million tonn med forurensede masser.  Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av høst 2017- vår 2018.       

2016 ble det året hvor Iris har sluttet å levere ut poser og kalender.  Dette har kunne skje ved at distribusjon av poser skjer via ordinære forhandler nett, og ved stor grad av digitalisering av kundenes kalendere.  
   

Kvalitet, miljø, helse og sikkerhet

Iris Salten IKS med heleide datterselskap er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Våre overordnede mål for dette arbeidet skal være førende for vår måte å arbeide, og i alle valg som gjøres i bedriften.

 • Kvalitet - 9001: Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
 • Miljø -   14001: De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.
 • HMS -   18001: Ingen skal direkte eller indirekte få akutte eller varige skader eller helseplager som følge av vår drift og virksomhet.

Intern kontroll og et godt fungerende systematisk HMS arbeid er viktige forutsetninger for kvalitet og forbedring av vår produksjon og tjenesteyting.  Det gjennomføres et planmessig internkontrollarbeid med egne internrevisjoner for alle enheter i konsern med datterselskaper.
 

Arbeidsmiljø

Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er tilfredsstillende.  Konsernet og datterselskaper har gjennom hele 2016 hatt fokus på arbeidsmiljø og trivsel i bedriften. Tabellen nedenfor viser sykefraværet i konsernet.

Selskap2013201420152016
Iris Salten IKSTF: 1,16 %TF 1,40 %TF 2,52%TF 9,28 %
KF: 0.64 %KF 0,65 %KF 0,27%KF 1,00 %
Iris Retura ASTF: 3,05 %TF 2,29 %TF 2,32 %TF 4,81 %
KF: 0,78 %KF 0,52 %KF 0,81 %KF 1,04 %
Iris Produksjon ASTF: 7,12 %TF 8,21 %TF 9,81 %TF 13,13 %
KF: 1,19 %KF 1,11 %KF1,19 %KF 1,11 %
Iris Service ASTF: 9,53 %TF 8,71 %TF 11,66 %TF 5,01 %
KF: 0,73 %KF 1,60 %KF 0,88 %KF 0,51 %
Mivanor TF 1,22 %
KF 1,22 %

I konsernet har det vært 9 mindre skader på eget personell, og 2 mindre skader på kunder.

 

Analyse av årsregnskapet

I tabellen nedenfor presenteres nøkkeltall for morselskapet og konsernet. I konsernregnskapet er regnskapet til HT Safe AS og Labora AS samt de fire heleide datterselskapene konsolidert.

Resultatutv. 3 siste årMorselskapKonsern
(tall i tusen)201420152016201420152016
Sum driftsinntekter111 882115 121121 095 213 816226 401241 454
Resultat av selvkost (inkl renter)- 8 654-6 223-26- 8 654-6 223-26
Driftsresultat5 4645 588860127 50823 08426 929
Årsresultat etter skatt9 5117 9631158621 17816 33318 853
Balansesum (totalkapital)135 402163 998186 074238 679286 081301 004
Egenkapital52 93755 15163 190100 640112 824126 004
Egenkapitalprosent39,1 %34,0 %34,0%42,1 %39,4 %41,8 %
Selvkostfond (Iris til gode)-4 3091 9131 940-4 0941 9131 940


Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.
i. Negativ selvkostresultat på kr. 26.241 som legges på selskapets inntekter.
ii. Aksjeutbytte (til Iris fondet) på kr. 4.670.000. 
Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et positivt resultat fra selskapets drift i 2016 på kr. 6.799 759.

Heleide datterselskapene har følgende omsetning, resultat og utbytte:

Datterselsk.OmsetningResultat f. skattUtbytte
201520162015201620152016
Retura Iris 57,8 mil kr55,2 mil kr4,65 mil kr4,12 mil kr1,31 mil kr1,11 mil kr
Iris Produksjon 76,5 mil kr79,5 mil kr10,64 mil kr10,75 mil kr3,10 mil kr3,12 mil kr
Mivanor6,8 mil kr12,8 mil kr-0,10 mil kr1,04 mil kr00
SUM141,1 mil kr147,4 mil kr15,20 mil kr15,91 mil kr4,41 mil kr4,23 mil kr


Andre selskaper hvor Iris er største eier:  

Datterselsk.OmsetningRes. f. skattUtbytte
201520162015201620152016
HT-Safe9,2 mil kr11,1 mil kr1,08 mil kr1,08 mil kr0,32 mil kr0,49 mil kr
Labora22,3 mil kr27,1 mil kr3,23 mil kr3,23 mil kr0,47 mil kr0,88 mil kr
Nofir*)12,0 mil kr11,4 mil kr1,76 mil kr1,76 mil kr00
SUM43,5 mil kr49,6mil kr6,07 mil kr6,07 mil kr0,79 mil kr1,37 mil kr

*)Tilknyttet selskap, eierandel er 40,45 %.

Ikke komersielle selskap:

DatterselskapOmsetningRes. f. skattUtbytte
Iris Service201520162015201620152016
37,4 mil kr36,6 mil kr-1,89 mil kr-3,25 mil kr00


I sin vurdering av disposisjon over konsernets resultat har styret for 2016 vedtatt at det skal utbetales utbytte fra Labora AS, HT-Safe AS, Retura Iris AS og Iris Produksjon AS på til sammen kr 5.600.937,-. I henhold til representantskapets vedtak så er kr. 4.670.000 avsatt til Iris-fondet, mens kr 930.937 utbetales til eierne.
Styret er av den oppfatning at konsernet har en tilfredsstillende finansiell stilling, og at note vedrørende pensjon er satt opp på en betryggende måte. 

Styret foreslår at morselskapets resultat kr. 11.586.065.- disponeres slik:
Til egenkapitalKr. 6.916.065.-
Til fond for interkommunalt samarbeidKr. 4.670.000.-


Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2016 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling.
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede ved avleggelse av årsregnskapet.
 

Forskning og utvikling

Iris Salten IKS er for tiden ikke deltager eller eier i FOU prosjekt.
 

Framtidsutsikter – usikkerhetsfaktorer

IRIS- selskapene er markedsledende på avfallsbehandling innenfor vår region. Det er ikke spesiell usikkerhet knyttet til morselskapet eller datterselskapene.  


Finansiell risiko

Konsernets har en sunn økonomi, med høy grad av egenkapital i alle selskap. Konsernet likvide situasjon er god og det er ikke behov for kassekreditt i daglig drift. Langsiktige investeringer finansieres med egenkapital og langsiktig gjeld i forretningsbanker, KLP og Kommunalbanken. Fordeling av lån mot flytende og fast rente er i henhold til konsernets finansreglement. Styret anser konsernets finansielle risiko som lav. Konsernet kredittrisiko ivaretas iht. god regnskapsskikk, og konsernets tap på fordringer er lave sammenlignet med bransjen for øvrig. 
 

Markedsrisiko

IRIS-selskapene som arbeider innenfor avfallsbransjen, er eksponert for prisendringer i avsetningsleddene, som igjen påvirkes av det globale råvaremarkedet og nasjonale miljømessige målsetninger. Denne risikoen begrenses ved en god kombinasjon av kortsiktige og langsiktige kontrakter på avsetning av avfall.

Konsernet har jevn tilgang til avfall fra oppstrømsmarkedet. Halvparten av mengdene er knyttet til husholdningsavfall innenfor selvkostområdet. Øvrige mengder samles inn av vårt datterselskap Retura Iris, som er markedsledende innenfor næringsavfall. Konsernet har også områdets eneste deponi for mottak av forurensede masser. Konsernet har derfor en begrenset risiko for tap av store avfallsmengder inn til vårt anlegg.
 

Ytre miljø

Inntransport og behandling av avfall medfører utslipp til jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale miljøproblemer. Det er konsernets oppgave å velge gode løsninger som reduserer miljøpåvirkningene knyttet til behandling av avfall. 
Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet medfører forurensning av det ytre miljø gjennom eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de verdier som er godkjent for transport og maskindrift. Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom bruk av moderne utstyr og rasjonell drift.  Det er etablert internkontrollsystem ISO 14001 for datterselskapenes påvirkning av det ytre miljø.
 

Likestilling

Ved utgangen av 2016 er det 12 fast ansatte i Iris Salten IKS. Fordelingen blant de faste ansatte er 8 kvinner og 4 menn.  Styret har seks eiervalgte medlemmer, der tre er menn. Det syvende styremedlemmet er valgt av de ansatte.  Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Ved rekruttering søkes den faglig sett beste kvalifiserte, men ved ellers like forhold vil en person av det underrepresenterte kjønn bli foretrukket. Etter vår oppfatning er likestillings- og diskrimineringsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt.
 

Takk til ansatte

Styret ønsker å takke alle ansatte for en meget god innsats i 2016. De ansattes positive innstilling og endringsvillighet er helt avgjørende for å videreutvikle Iris som servicebedrift og samfunnsaktør. 

 

 

                                                           Bodø 31.12.16/ 5. april 2017                                    

Ragnar Pettersen                                 Hilde F. Johansen                                 Hege Sørlie
styreleder                                             styrets  nestleder                                  styremedlem               

Morten Melå                                         Kari Storstrand                                     Jørgen Kampli
styremedlem                                        styremedlem                                        styremedlem                                

                        Robert Pettersen                                  Leif Magne Hjelseng
                        styremedlem                                        Adm. direktør