Iht. veileder fra Klif om beregning av kommunal avfallsgebyr, har administrasjonen utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene for 2016. For husholdningsavfall skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunene ikke kan kreve inn mer fra husholdningene enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall. Kommunen kan fremføre et overskudd eller underskudd fra selvkostberegningen til et senere år (innenfor en periode på ca 5 år).

I 2012 ble selvkostregnskapet korrigert for manglende inntektsføring av husholdningenes andel av inntekter fra miljøtorgene i årene 2008-2010. Dette gav et betydelig overskudd som representantskapet har vedtatt skulle utlignes over noe tid.

En konsekvens av dette er at prisene til husholdningene ikke er endret verken i 2013 eller 2014, noe som har gitt to år med relativt store underskudd på selvkost.

Årets selvkostregnskap ble et overskudd på kr 5.941 (kr - 26 241 inkl renter) mot estimert selvkost kr -1.783 000 (underskudd). Avviket skyldes økt fakturering av husholdningsinntekter, men samtidig økte kostnader i Iris Service AS mere enn budsjettert. Samlet kom vi bedre ut enn budsjettert.

Utviklingen i selvkost siden 2005
Selvkostregnskap Årlig resultat Akkum. inkl. årlig rente*
2005 -1 579 278 -1 610 074
2006 1 086 336 -574 309
2007 3 082 991 2 564 682
2008 -1 859 020 796 087
2009 -3 281 030 -2 516 271
2010 -3 061 847 -5 575 952
2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom.rev. inkl. renter 12 774 461 8 930 546
2012 5 428 295 14 642 972
2013 -2 037 366 12 963 925
2014 -8 869 340 4 309 544
2015 -6 246 530 -1 913 994
2016 5 941 -1 940 235

*Renter = 3 års statsobligasjoner + 1 % i margin til 2014 fra 2015 5 årig SWAP + 0,5 % i margin.
Årets resultat er innarbeidet i resultatregnskapet med kr -26 241 (inkl. renter) og akkumulert resultat er innarbeidet i balansen. 

Selvkostregnskap de fire siste årene
  2013 2014 2015 2016
Renovasjonsinntekter -77 223 847 -77 649 473 -80 937 700 -85 688 372
Andre innt. inkl andel miljøt. fra 2011 -10 860 693 -11 157 050 -11 230 505 -11 617 591
Varekostnader 66 922 423 72 564 945 69 688 378 67 801 214
Personalkostnader 8 442 008 8 508 947 9 366 320 7 134 522
Kalkulatoriske avskrivninger 5 528 170 5 992 708 8 677 047 9 589 762
Andre driftskostnader 7 350 350 7 708 415 8 002 312 8 770 005
Kalkulatoriske renter 3 218 247 3 201 120 785 678 756 626
Korrigering resultat Iris Service -1 339 292 -300 272 1 895 000 3 247 893
Selvkostanalyse 2 037 366 8 869 340 6 246 530 5 941

I 2015 ble det innført et nytt selvkostregelverk, som har gitt relativt store endringer for postene avskrivninger og renter sammenlignet med 2014.

Årets resultat inkl. renter (kr – 26 241) er innarbeidet i selskapsregnskapet til Iris Salten IKS i 2016, ved at underskuddet er tatt inn i resultatregnskapet som en inntekt (tilgode).

I balansen øker akkumulert underskudd tilsvarende til kr 1 940 235.-  (som Iris har til gode hos våre abonnenter). Det utgjør 54 kroner per abonnent.