Det er et naturlig valg, særlig på grunn av brannfare og flere branntilløp ved mottak og håndtering av farlig avfall, og at vi har etablert et nytt tjenesteområde for sanering av bilvrak/metallmottak.
Det er gjennomført brannøvelser med realistisk scenario tilpasset de spesielle utfordringer som vil kunne oppstå på de ulike tjenesteområdene. Tekniske og praktiske svakheter, og utfordringer som ble avdekket, er utbedret. 

Mål

Det er iverksatt systematisk egensjekk med brann som tema, og sjekk av elektrisk utstyr i alle driftsenheter. Alle ansatte i Iris skal ha et godt fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Ledelse, samarbeid og medvirkning er suksessfaktorer, og virkemidlene er mange. Iris-selskapene setter sine mål for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet. Grad av måloppnåelse følges nøye, og avhenger av systematisk arbeid og løpende intern kontroll.

Løpende HMS-arbeid

 • Interne revisjoner: vårt viktigste enkeltverktøy for kvalitetsheving og mange små og store forbedringer.      
 • Opplæring og oppfølging av nytilsatte og vikarer er satt i system.
 • 4 verneombud, samarbeid med vernetjeneste fungerer godt.
 • Vernerunder og risikovurderinger gjennomføres systematisk i alle enheter og avdelinger.
 • Forbedringsarbeid gjennom analyse av avvik skjer løpende.
 • AMU: totalt 35 saker behandlet i 4 ordinære AMU møter i 2015. 2 ekstraordinære AMU møter ifm godkjenning nytt tjenesteområde for bilvrak/metall og utvidelse Deponi.
 • IA bedrift med egen kontaktperson.
 • Godkjent BHT med ulik spisskompetanse og egen kontaktperson.

Oppgraderinger bygg og anlegg 

 • MT Inndyr: Ferdigstillelse av utvidelse av uteareal pågår, asfaltering i 2017. Vil gi bedre utnyttelse av anlegget totalt, og bedre arbeids- og trafikale forhold.
 • MT Tømmernes: Utskiftning av presse i omlastestasjon. Total renovering av anlegget igangsettes i 2017
 • MT Steigen: Bedre utnyttelse og bedre arbeids- og trafikale forhold etter oppgradering/utvidelse av anlegget
 • MT Fauske: Bedre utnyttelse og bedre arbeids- og trafikale forhold med ny vekt og nytt kjøremønster.
 • Terminal Vikan: oppgraderinger, endret kjøremønster, ombygging vektområde, nye vekter, opparbeidelse av nytt areal for mottak av bilvrak og metaller. Hall for mottak og sanering av bilvrak. Etablering av bedriftstorg er gjennomført. Oppgradering brannvarslingsanlegg.
 • Deponi/kompost: oppstart utvidelse av deponiområdet, som øker kapasitet betraktelig.
 • Hovedbygg Vikan: Etablering gangvei til inngangsparti, oppussing av hovedinngangsparti og kantine.

Skader, ulykker og sykefravær 

 • Iris har ikke hatt alvorlige ulykker med personskade i 2016.
 • Det er registrert 5 branntilløp og 1 brann i sorteringshall og 2 branntilløp på miljøtorg. Rask reaksjon fra ansatte har forhindret brann.
 • Totalt sykefravær Iris har et gjennomsnitt på 6,7 %. Det er til dels store variasjoner mellom selskapene. Dette er 0,2% økning fra 2015. Korttidsfravær er svært lavt i alle Iris-selskapene.

 

Oversikt over skader, ulykker og mindre avvik
Type HMS-avvik2013201420152016
Ulykke med mindre personskade715113
Nestenulykke med personskade917226

 

Tilsyn fra myndigheter 

El-tilsyn: Iris Service har hatt tilsyn ved miljøtorget på Reipå. Anmerkninger er lukket. Etter dette har vi innført systematisk egenkontroll på alle miljøtorg, med egen sjekkliste.

Miljødirektoratet og FMN Miljøvernavdelingen: Tema: styringssystem, eksport av avfall, farlig avfall, næringsavfall, meldepliktig avfall, grønnlistet avfall. Ingen avvik eller anmerkninger.