Alle ansatte i Iris skal ha et godt fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det er gjennomført arbeidsmiljøkartlegging i 2018, med påfølgende handlingsplaner og tiltak som er fulgt opp. Godt og konstruktivt samarbeid har vært særlig verdifullt i disse prosessene.
At konsernet hadde et historisk lavt sykefravær er en viktig indikator på at det står veldig bra til. 

Overordnet HMS-mål er at ingen skal få skader eller heløseplager som følge av vår virksomhet. 

Utfordringer 2018

Hovedtema i HMS arbeidet i 2018 er et naturlig valg på grunn av brannfare (totalt 15 branntilløp) og økt rottebestand særlig etter sommeren 2018.
Brann: Restavfallet som mottas og behandles inneholder mye farlig avfall som kan antennes ved behandlingen, spesielt Litiumbatterier. Personell er drillet til å iverksette øyeblikkelige tiltak ved branntilløp. Det gjennomføres egensjekk av risikoforhold rundt brann og elektrisk utstyr i alle driftsenheter.
Skadedyr: Avfallsanlegg gir gode muligheter for skadedyr som yngler og finner mat og ly i haller og avfall, i maskiner og utstyr. Rotter påfører store skader og er i tillegg en smittekilde.
et viktigste tiltaket er ryddighet og redusert mulighet for yngleplasser, mat og ly, samt å holde bestand nede.

Løpende HMS-arbeid

Iris-selskapene setter egne mål for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet. Grad av måloppnåelse følges nøye, og avhenger av systematisk arbeid og løpende intern kontroll.

 • Interne revisjoner: vårt viktigste enkeltverktøy for kvalitetsheving gir mange små og store forbedringer.      
 • Opplæring og oppfølging av nytilsatte og vikarer er satt i system.
 • 4 verneombud, samarbeid med vernetjeneste fungerer meget godt.
 • Vernerunder og risikovurderinger gjennomføres minimum årlig i alle enheter og avdelinger.
 • Forbedringsarbeid gjennom analyse og iverksetting av tiltak som forebygger avvik skjer løpende.
 • AMU: fungerer godt, totalt 38 saker behandlet i 4 ordinære AMU møter i 2018.
 • IA bedrift med egen kontaktperson og godkjent BHT med spisskompetanse.

Kompetanseheving

Viktig kompetanseheving i tillegg til løpende kurs og alle lovpålagte oppdateringer:

 • Godkjent lærlingbedrift, totalt 3 lærlinger, gjenvinnings- maskin- og Transportfag.
 • Fagbrev ansatte pågår: Transportfaget totalt 6 sjåfører
 • Ledelse: 2 årig studium innenfor økonomi, markedsføring og ledelse for 2 mellomledere
 • Sikkerhetsrådgiver Farlig avfall, 1 nøkkelperson i tillegg til de 2 som tidligere har oppnådd godkjenning.

Oppgraderinger bygg og anlegg 

 • MT Halsa: Åpnet 2. oktober 2018.
 • Deponi :    Utvidelse deponiområdet pågår fortsatt
 • Kompost:  Forbehandlingsanlegg for matavfall kommet på plass.

Skader, ulykker og sykefravær 

 • Iris har ikke hatt alvorlige ulykker med personskade i 2018, og antall skadetilfeller har gått ned.
 • Det er registrert totalt 15  branntilløp, 13 i sorteringshall og 2 på miljøtorg. Alle som følge av farlig avfall/Litiumbatteri i restavfall. Rask reaksjon fra ansatte har forhindret brann

 

Oversikt over skader, ulykker og mindre avvik
Type HMS-avvik201320142015201620172018
Ulykke med mindre personskade71511393
Nestenulykke med personskade917226171

 

Tilsyn fra myndigheter 

Iris Produksjon har fått godkjent sine tiltak etter tilsyn/revisjon av Mattilsynet på komposteringsprosess. Forbedring av risikovurdering etter HACCP-prinsippet er godkjent og iverksatt.