Iris Salten IKS RESULTATREGNSKAP   Konsern
Regnskap
2016
Budsjett
2016
Regnskap
2015
(Driftsinntekter og driftskostnader) Note Regnskap
2016
Regnskap
2015
      Driftsinntekter      
35 380 917 29 204 000 27 960 399 Driftsinntekter 1 155 739 914 139 240 252
85 688 372 80 700 000 80 937 700 Husholdningsrenovasjon 13 85 688 372 80 937 700
26 241   6 223 517 Årets underskudd selvkost 13 26 241 6 223 517
      Deponiavgift til staten   0 0
121 095 530 109 904 000 115 121 616 Sum driftsinntekter   241 454 527 226 401 469
             
      Driftskostnader      
79 928 115 77 074 700 79 533 785 Varekostnader   54 448 742 55 457 277
9 563 702 9 641 500 10 208 523 Personalrelaterte kostnader 3.4 78 574 185 76 251 438
12 593 739 12 700 000 11 155 453 Ordinære avskrivninger 2 30 008 298 26 167 695
      Nedskriving av anleggsmidler      
10 408 612 8 510 000 8 635 789 Annen driftskostnad 3 6 10 51 493 374 45 440 553
             
112 494 168 107 926 200 109 533 550 Sum driftskostnader   214 524 599 203 316 963
             
8 601 362 1 977 800 5 588 066 DRIFTSRESULTAT   26 929 928 23 084 506
             
      Finansinntekter      
      og finanskostnader      
336 755 410 000 478 076 Renteinntekter   750 979 978 679
4 725 190   3 840 000 Aksjeutbytte 7.9 193 159 72 408
      Inntekt på investering i tilknyttet selskap 9 274 335 0
2 077 242 2 100 000 1 942 454 Rentekostnader   2 522 493 2 399 872
      Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 9 1 000 000 0
      Annen finanskostnad   6 207 -1 265
2 984 703 -1 690 000 2 375 622 Netto finansposter   -2 310 227 -1 347 520
             
11 586 065 287 800 7 963 688 Resultat før skattekostnad   24 619 701 21 736 986
- - - Skattekostnad 16 5 766 453 5 403 758
11 586 065 287 800 7 963 688 ÅRSRESULTAT   18 853 249 16 333 229
      Minoritetsinteresser   377 412 269 737
      ÅRSRESULTAT uten minoritetsinteresser   18 475 837 16 063 492
             
      Overføringer      
6 916 065   4 123 688 Redusert / Tillagt annen egenkapital 14 13 252 312 11 128 520
      Utbytte til eiere 14 930 937 1 364 709
4 670 000   3 840 000 Fond Interkommunalt Samarbeid 14 4 670 000 3 840 000
11 586 065   7 963 688 Sum overføringer   18 853 249 16 333 229