Iris Salten IKS     Konsern
2016 2015     2016 2015
    Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter      
11 586 065 7 963 688 Resultat før skattekostnad   24 619 702 21 736 986
    Periodens betalte skatt   -5 040 295 -4 405 232
    Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler   -114 099 1 336 592
12 593 739 11 155 453 Ordinære avskrivninger   30 008 298 26 167 695
    Nedskrivning finansielle anleggsmidler   1 000 000  
    Resultatandel fra DS/TS, fratrukket utdeling   -274 335  
-329 230 269 327 Endring i varelager   -576 219 241 027
383 863 1 538 468 Endring i kundefordringer   -2 634 976 450 311
-1 239 896 -2 456 738 Endring i leverandørgjeld   -7 523 590 269 800
214 273 921 052 Endring i pensjonsforpliktelser   1 572 187 3 779 394
1 292 653 279 222 Endring i andre tidsavgrensningsposter   6 289 184 -429 259
24 501 467 19 670 472 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   47 325 857 49 147 314
           
    Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter      
945 042 678 285 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler   1 165 042 2 855 358
-25 559 906 -43 739 021 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler   -33 647 675 -70 105 859
    Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak      
    Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak   -3 955 419  
    Innbetalinger ved salg av andre investeringer      
-60 607 -48 087 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer   -197 933 -156 232
-24 675 471 -43 108 823 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -36 635 985 -67 406 733
           
    Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter      
64 124 494 39 157 500 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld   70 624 494 50 057 500
    Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld      
-62 018 928 -8 221 432 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld   -65 752 620 -13 885 713
-390 711 -5 013 385 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld   -479 576 -2 515 870
    Utbetalinger av utbytte   -1 364 709 -6 565 182
-3 677 343 -5 750 000 Utbetalinger fra IRIS-fondet   -3 677 343 -5 750 000
12 770 792 -816 347 Netto endring i fordringer/gjeld på selskap i samme konsern      
10 808 304 19 356 336 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -649 754 21 340 735
           
10 634 300 -4 082 015 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   10 040 118 3 081 316
11 283 636 15 365 651 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 1.1   71 272 723 68 191 407
21 917 936 11 283 636 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12   81 312 841 71 272 723