Etter at Iris Service overtok driften av Miljøtorg Vikan 1. september 2015, drifter selskapet nå alle de 11 miljøtorgene til Iris Salten. 

Det er viktig for oss å legge til rette for gode mottaksordninger på våre miljøtorg. Derfor ble det i 2012 satt igang en storstilt oppgradering. Først ut var Miljøtorg Oppeid og Miljøtorg Misvær. 
I 2014 ble det gjort en betydelig oppgradering av Miljøtorg Furulund i Steigen. I 2015 ble arealet på Inndyr utvidet med to mål. Den største investeringen ble gjort på Miljøtorg Fauske. Her er kjøremønsteret endret, og det er etablert nye selvbetjente vekter, som gjør det langt enklere for kundene å levere avfall. 

I 2016 startet arbeidet med ombygging/nybygg på Miljøtorg Tømmernes, og etableringen av  et nytt Miljøtorg på Halsa i Meløy. Begge disse prosjektene blir avsluttet i 2017.

Vi skal gjøre det enkelt for folk i Salten å bli kvitt avfallet sitt. Derfor ble det innført lørdagsåpent også ved våre miljøtorg i Beiarn, Misvær, på Vensmoen og på Tømmernes i 2014.

Åpningstidene på lørdager er også blitt utvidet, og fra 1. januar 2017 er åpningstiden på ukedag på Furulund og Oppeid utvidet med to timer. 

Store deler av husholdningsavfallet blir hentet hjemme hos kunden. Avfall som husholdningskundene ikke kan legge i dunken, kan leveres på våre miljøtorg. Alle fraksjoner, bortsett fra restavfall, er gratis å levere her. Kostnadene for dette inngår i renovasjonsgebyret. Vi blir stadig bedre på å gi kunden mulighet til å sortere, slik at restavfallet reduseres som igjen gir lavere pris for levering av avfall. Våre 11 Miljøtorg tok imot 20.200 tonn med avfall  i 2016. 
  
Andelen av avfallet som er levert av bedrifter, varierer på de ulike miljøtorgene. Det meste av næringsavfall samles inn og behandles av Retura Iris, som plasserer containere og andre beholdere ute hos kunden, og tømmer disse ved behov. Slike tjenester kan også kjøpes av privatkunder, eksempelvis ved husoppussing.

I tillegg til dette er det en del bedrifter som leverer avfall direkte på Vikan avfallsplass. Store deler av dette består blant annet av avfall som slam, industriavfall og jordmasser.
  
 

Mottatt mengder avfall på Miljøtorgene
Miljøtorg201420152016
Reipå366637143790
Vensmoen156118771511
Bodø219422512110
Fauske838375437186
Tømmernestet165817481570
Oppeid442432432
Furulund450602601
Misvær144238180
Beiarn152205212
Inndyr284323269
Vikan--2414
Totalt189341969220207

(mengdene er i tonn)
I tallene er det også tatt inn mengde avfall som er omlastet på Reipå, Fauske og Tømmerneset fra innsamling hos næringsliv og husholdninger. 

Miljøtorget på Vikan ble før 2016 driftet av Iris Produksjon. 
Nedgangen på Vensmoen skyldes mindre mengder ut med trevirke i 2016.
Nedgangen i Bodø ses i sammenheng med veiarbeider i området som har gjort vårt MT mindre tilgjengelig.
Nedgang på Inndyr og Misvær skyldes mindre trevirke og restavfall levert.