Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for "bedriftsøkonomiske" avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomsk levetid. Det er brukt lineære avskrivninger, og avskrivningssatsene er angitt nedenfor i note 2.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Varer
Varelager består av gule sekker og spilldunker for farlig avfall. Varelageret er vurdert til innkjøpspris.

Driftsinntekter
Inntektsføring av varer skjer på leveringstidspunktet og inntektsføring av tjenester etter hvert som tjenestene utføres. Akkumulert resultat av selvkostregnskapet er innarbeidet i regnskapet.

Langsiktige tilvirkningskontrakter
Arbeid under utførelse vurderes etter løpende avregnings metode. Det vil si at opparbeidet forventet fortjeneste tas til inntekt i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fullføringsgradren beregnes som påløpte kostnader i forhold til forventet totalkostnad. Avsetning til forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning til forpliktelser under annen kortsiktig gjeld.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden.

Konsernregnskap
Datterselskapene bruker samme vurderingsprinsipper som morselskapet. Konsernoppgjøret er utarbeidet etter kostmetoden. Samtlige inntekter og kostnader, samt fordringer og gjeld mellom selskapene er eliminert.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet for konsernet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel/utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 24% på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer.

Note 2: VARIGE DRIFTSMIDLER

  Bygg og anlegg Maskiner inventar Tomter Anlegg under utf. Sum
Anskaffelselskost 01.01.16 171 588 334 41 116 153 4 676 919 204 654 217 586 060
Tilgang i året 11 518 723 5 578 140 5 113 549 3 349 494 25 559 906
Avgang i året 28 419 293 7 455 208 - - 35 874 501
Anskaffelselskost 31.12.16 154 687 764 39 239 085 9 790 468 3 554 148 207 271 465
           
Akk. Av- og nedskr. 01 01 2016 81 480 159 21 083 104 - - 102 563 263
Akk. Av- og nedskr. 31 12 2016 60 918 706 19 308 840 - - 80 227 546
Balanseført verdi 31.12.16 93 769 058 19 930 245 9 790 468 3 554 148 127 043 919
           
Årets avskrivninger 7 857 840 4 735 899 - - 12 593 739
Økonomisk levetid 5 - 30 år 3-15 år      
avskrivningsplan: lineær 3,33% - 20% 6,67% - 33,33%      
Iris Salten IKS konsern Bygg og anlegg Maskiner og inventar Biler Tomter Immaterielle rettigheter FOU Anlegg under utførelse Eiendeler ikke avskr.bare Sum
Anskaffelselskost 01.01.16 176 801 638 136 065 201 45 462 239 4 676 919 141 100 446 770 310 556 10 000 363 914 423
Tilgang i året 12 005 503 11 394 371 1 784 758 5 113 549     3 349 494   33 647 675
Avgang i året 28 419 293 33 849 392 5 171 101 -     105 902 - 67 545 688
Anskaffelselskost 31.12.16 160 387 848 113 610 180 42 075 896 9 790 468 141 100 446 770 3 554 148 10 000 330 016 410
                   
Akk. Av- og nedskr. 01 01 2016 81 859 900 52 744 977 23 446 727 - 14 931   - - 158 066 535
Akk. Av- og nedskr. 31 12 2016 61 993 866 61 006 520 24 914 964 - 60 303 151 642 - - 148 127 295
Balanseført verdi 31.12.16 98 393 982 52 603 660 17 160 932 9 790 468 80 797 295 128 3 554 148 10 000 181 889 115
                   
Årets avskrivninger 8 216 171 15 490 345 6 222 492 - 29 410 49 880 - - 30 008 298
Økonomisk levetid 5 - 30 år 3-15 år 5-7 år   3-5 år        
avskrivningsplan: lineær 3,33% - 20% 6,67% - 33,33% 15%-20%   20-33% 10%      
Iris Salten IKS: Investeringer og finansiering 2016 Rest budsjett tidligere år Budsjett 2016 Investert 2016 Restbeløp UB 2016
Innsamlingsutstyr -4 885 199 2 850 000 5 937 000 -7 972 199
Data/inventar/utstyr 1 116 640 420 000 495 000 1 041 640
Utvidelser på miljøtorg 20 244 653 3 700 000 50 000 23 894 653
Bygg og anlegg Vikan 4 600 000 4 000 000 15 998 000 -7 398 000
Sum 21 076 094 10 970 000 22 480 000 9 566 094 

Note 3: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.

  Iris Salten iks
2016
(tall i tusen)
Konsern
2016
(tall i tusen)
Iris Salten iks
2015
(tall i tusen)
Konsern
2015
(tall i tusen)
Lønninger 6 918 63 484 7 131 58 093
Arbeidsgiveravgift 699 5 250 718 4 955
Pensjonskostnader 1 355 8 032 1 748 8 774
Andre lønnsrelaterte ytelser 591 1 808 611 4 429
Sum 9 563 78 574 10 208 76 251 
  Iris Salten iks
2016
Konsern
2016
Iris Salten iks
2015
Konsern
2015
Adm Direktør lønn inkl. bonus *** 1 053 649   1 033 399  
Adm direktør pensjonskostnader 167 496   149 513  
Godtgjørelse styre 287 370 688 520 279 061 657 440
Godtgjørelse representantskap 9 100 9 100 4 000 4 000
Lovpålagt revisjon eks mva 101 400 406 400 98 000 401 000
Attestasjoner 0 0 0 19 000
Annen bistand eks mva 23 000 119 000 36 000 156 655
Gjennomsnittlige antall årsverk: 11 124,9 10,6 119,4

*** Bonusen er lik for alle fast ansatte i Iris-konsernet, og er knytta til tilstedeværelse gjennom året. Bonus utbetalt i 2016 er på grunnlag av overskudd 2015 fra de heleide datterselskapene innenfor konkurranseutsatt virksomhet (Retura Iris AS og Iris Produksjon AS).
Iris Salten Iks med døtre yter ansattelån begrenset til en brutto månedslønn. Det belastes ikke renter av lånebeløpet som nedbetales i sin helhet over ett år.
Dersom en ansatt slutter før lånet er nedbetalt skal det innfris i sin helhet. Ved utgangen av året var saldoen kr 221 908.

Note 4: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Foretaket og konsernenhetene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har ordninger som oppfyller kravene i denne lov.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med mer enn 14 timer/uke. Ordningen er en ytelsesplan, dvs at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et livselskap. Selskapene i konernet som har ytelsespensjon og inngår her er Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Iris Service AS, Labora AS.

PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA   2015 IRIS SALTEN IKS 2016 KONSERNET 2016
Nåverdi av årets opptjening   1 268 310 1 207 149 7 625 886
Rentekostnad   681 958 760 096 2 539 343
Brutto pensjonskostnad   1 950 268 1 967 245 10 165 229
Forventet avkastning   −624 952 −709 608 -2 223 353
Administrasjonskostnad/Rentegaranti   81 341 71 679 377 179
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost   1 406 657 1 329 316 8 319 055
Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost   111 126 105 016 657 206
Resultatført aktuarielt tap (gevinst)   419 443 133 838 302 249
Resultatført planendring   0 0 0
Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) v/avk.   0 0 0
Resultatført andel av nettoforpliktelse v/avk.   0 0 0
Ekstraordinære kostnader   0 0 0
Resultatført pensjonskostnad   1 937 226 1 568 170 9 278 510
Herav resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst)   30 710 9 799 22 129 
PENSJONSFORPLIKTELSE   12/31/2015
BESTE ESTIMAT
12/31/2016
BESTE ESTIMAT
31.12.16
BESTE ESTIMAT
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse   27 186 478 28 094 643 95 309 247
Pensjonsmidler   21 153 642 22 365 781 72 416 690
Netto forpliktelse før arb.avgift   6 032 836 5 728 862 22 892 557
Arbeidsgiveravgift   476 594 452 580 1 808 512
Netto forpliktelse inkl. aga   6 509 430 6 181 442 24 701 069
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl.aga   −4 380 182 −3 877 623 −9 631 080
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga   −346 034 −306 332 −760 859
Ikke resultatført planendringer   0 0 0
Balanseført nto forpliktelse/(midler) etter aga   1 783 214 1 997 487 14 309 130
Herav balanseført aga   130 560 146 248 1 047 653 
AVSTEMMING 2016 2016
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i fjor 1 783 214 12 736 943
Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost 1 568 170 9 278 510
Aga innbetalt premie/tilskudd −99 127 -564 225
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm −1 254 770 -7 142 096
Ført mot egenkapital 0 -
Ført mot egenkapital aga 0 -
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år 1 997 487 14 309 130 
MEDLEMSSTATUS 1/1/2015 1/1/2016 1/1/2016
Antall aktive 11 12 99
Antall oppsatte 25 23 131
Antall pensjoner 10 12 41
FORUTSETNINGER 31.12.15 31.12.16
Diskonteringsrente 2,70% 2,60%
Lønnsvekst 2,50% 2,50%
G-regulering 2,25% 2,25%
Pensjonsregulering 1,48% 1,48%
Forventet avkastning 3,30% 3,60%
Agasats 7,90% 7,90%
Amortiseringstid 15 15
Korridorstørrelse 10,00% 10,00%

Den samlede forpliktelsen gjelder kollektiv pensjonsordning inkl arbeidsgiveravgift. 
Det er ikke tatt hensyn til at de ansatte trekkes 2% av lønn for pensjonsordningen.

HT-Safe AS har en innskuddspensjon, og selskapet har betalt kr 74 387 i premie i 2016.
Mivanor AS har en innskuddspensjon, og selskapet her betalt kr 144 000 i premie i 2016.

Note 5: FORDRING OG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER/PANTSTILLELSER

      2016 2015
Gjeld til kredittinstitusjoner Iris Salten IKS   91 766 634 89 661 068
  Konsernet   114 046 606 109 174 732
         
Pantsikret gjeld: Konsernet   22 279 973 19 513 664
Bokført verdi av eiendeler til sikkerhet for pantegjeld i konsernet: 2016 2015
  Bygninger   3 000 923 3 111 125
  Driftstilbehør/maskiner   27 074 639 31 192 801
  Flåtepant motorvogn   9 624 171 13 116 000
  Kundefordringer   25 407 994 8 768 836
  Sum   65 107 727 56 188 762

*Selskapet har ikke stilt noen pant i forbindelse med sin gjeld i Kommunalbanken og KLP da eierkommunene har garantert for denne.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 2016 2015
Langsiktig gjeld 51 722 920 52 690 000
     
Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt: 2016 2015

Note 6: FORSKNING OG UTVIKLING

Mivanor AS arbeider med FOU prosjekter innenfor rensing av ulike typer avløpsvann fra ulike bransjer. Det er i 2016 gjennomført et utviklingsprosjekt for rensing av avløpsvann fra settefiskoppdrett. Selskapet har fått godkjent prosjektet som utviklingsprosjekt innen skattefunn-ordningen. 18% av godkjente prosjektkostnader er bokført som reduksjon av varekostnadene i resultatregnskapet.

Note 7: AKSJER I DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP MV

Firma Anskaffelses-tidspunkt Forretn.kontor Eierandel Kostpris Selskapets aksjekapital Verdi i balansen
Iris Service A/S 12/3/2001 Bodø 100% 1 547 000 1 500 000 1 547 000
Retura Iris A/S 12/3/2001 Bodø 100% 615 000 500 000 615 000
Iris Produksjon A/S 11/30/2005 Bodø 100% 16 006 000 2 000 000 16 006 000
Mivanor AS 10/29/2014 Bodø 100% 2 000 000 500 000 2 000 000
HT Safe AS 2005/2010/2011 Hamarøy 73,35% 1 319 750 279 454 1 319 750
Labora AS 01.05.2010 Bodø 97,72% 2 150 000 2 200 000 2 150 000
Sum           23 637 750 

Samtlige selskaper inngår i det konsoliderte regnskapet. 

Note 8: AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER

Ført opp i balansen som Kostpris Forretn. kontor Selskapets aksjekapital Antall aksjer Eierandel Pålydende til sammen Verdi i balansen
Finansielle anleggsmidler:              
Kunnskapsparken AS Bodø 201 000 Bodø 6 000 000 200 3,33% 1 000 201 000
Nord-Salten Kraft AS* - Hamarøy 3 892 320 398 0,01% 1 32 393
Egenkapitalinnskudd i KLP**             828 566
SUM             1 061 959 

* Aksjene ble tildelt etter omdanning av selskapet fra andelslag til aksjeselskap. 
** Egenkapitalinnskuddet i KLP er justert med kr 130 209 i 2016.

Note 9: AKSJER I KONSERNET

Finansielle anleggsmidler: Kostpris Forretn.kontor Selskapets aksjekapital Antall aksjer Eierandel Pålydende tilsammen Verdi i balansen
Kunnskapsparken AS 201 000 Bodø 6 000 000 200 3,33% 1 000 201 000
Rekom AS 2 280 526 Bergen 2 349 500 94 8,90% 500 2 280 526
Retura Norge AS 1 732 636 Oslo 4 885 914 833 6,97% 409 1 732 636
Retura Øst AS 1 000 000 Drammen 1 500 000 500 33,33% 2 000 -
Nord-Salten Kraft AS - Hamarøy 3 892 320 993   1 106 352
Sum             4 320 514
 
Aksjer i tilknyttet selskap
NOFIR AS 1 176 300 Bodø 363 700 1471 40,45% 100 3 099 536 

NOFIR AS er et tilknyttet selskap,og skal innarbeides i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at investeringen vurderes til investors andel av egenkapitalen, og at andelen av resultatet inntekts- og utgiftsføres i investors resultatregnskap. Resultatandelen fratrukket utdelinger fra selskapet (utbytte) skal tillegges investeringen i balansen. Verdien på investeringen i konsernregnskapet pr. 31.12.16 er etter dette kr 3 099 536 tilsvarende 40,45% av egenkapitalen i selskapet pr 31.12.16.
Årets resultatandel kr 274 335 er inntektsført.

Note 10: LEIE AV ANLEGGSMIDLER (FAST EIENDOM)

Leieavtaler
(tall i tusen)
Type anlegg Antall år Morselskap
2016
Konsern
2016
Morselskap
2015
Konsern
2015
Tømmerneset Omlastningstasjon Tomt 25 år fra 1.1.93 7 683 7 683 7 525 7 525
Skjerstad Gjenbruksstasjon Tomt & hus Oppsigelig 62 400 62 400 62 400 62 400
Meløy Gjenbruksterminal Tomt Oppsigelig 22 500 22 500 22 500 22 500
Beiarn Gjenbrukstasjon Tomt Ubegrenset 4 247 4 247 3 907 3 907
Alsgården, Bodø (Labora AS) Lokaler Oppsigelig   606 948   588 072

Note 11: BUNDNE BANKINNSKUDD

  Iris Salten iks
2016
Konsern
2016
Iris Salten iks
2015
Konsern
2015
Bundne bankinnskudd 746 595 4 035 137 726 944 3 248 436

Note 12: MELLOMVÆRENDE MELLOM SELSKAP I SAMME KONSERN PR 31.12.16

År 2016
(tall i tusen)
Fordringshaver:
Skyldner: Iris Salten IKS Iris Retura AS Iris Service AS Iris Produksjon AS Labora AS Mivanor AS HT Safe AS
Iris Salten IKS - 124 2 974 15 329 0 0 82
Iris Retura AS 880   59 2 311 0 0 22
Iris Service AS 157 2   16 0 0 0
Iris Produksjon AS 878 532 15   0 138 0
Labora AS 70 0 0 0   0 0
Mivanor AS 108 0 17 0 28   0
HT Safe AS 16 0 0 0 0 0  
SUM 2 109 658 3 065 17 656 28 138 104
År 2015 Fordringshaver:
Skyldner: Iris Salten IKS Iris Retura AS Iris Service AS Iris Produksjon AS Labora AS Mivanor AS HT Safe AS
Iris Salten IKS - 66 2 954 2 059 0 0 29
Iris Retura AS 1 479   85 1 890 0 1 13
Iris Service AS 139 85   273 0 5 0
Iris Produksjon AS 551 55 85   27 170 0
Labora AS 0 0 0 0   6 0
Mivanor AS 42 0 0 0 6   0
HT Safe AS 15 0 0 0 0 0  
SUM 2 226 206 3 124 4 222 33 182 42

Note 13: INNTEKTER HUSHOLDNINGSRENOVASJON KOMMUNEVIS OVERSIKT

Kommunenavn Nettobeløp
fakturert 2016
Nettobeløp
fakturert 2015
Nettobeløp
fakturert 2014
Nettobeløp
fakturert 2013
Nettobeløp
fakturert 2012
Bodø 54 692 093 51 576 518 49 464 442 48 970 094 48 353 614
Beiarn 1 018 848 964 174 934 527 941 448 937 845
Fauske 10 336 699 9 788 642 9 359 083 9 330 676 9 198 935
Gildeskål 2 022 850 1 939 602 1 847 020 1 886 622 1 818 210
Hamarøy 1 784 010 1 705 562 1 597 492 1 582 420 1 552 367
Meløy 6 668 482 6 312 628 6 103 055 6 129 990 6 085 964
Saltdal 4 674 692 4 410 781 4 256 593 4 262 868 4 242 635
Steigen 2 444 171 2 299 557 2 225 553 2 258 326 2 192 342
Sørfold 2 046 527 1 940 236 1 861 706 1 861 406 1 858 982
Totalt netto fakturert 85 688 372 80 937 700 77 649 471 77 223 850 76 240 894
Resultat av selvkostregnskapet inkl renter 26 241 6 223 517 8 654 402 1 679 047 −5 605 171
Sum Husholdingsrenovasjon 85 714 613 87 161 217 86 303 873 78 902 897 70 635 723
  Årlig resultat Inkl akkumulert  årlig rente* 
Selvkostregnskap 2005 -1 579 278 -1 610 074
Selvkostregnskap 2006 1 086 336 -574 309
Selvkostregnskap 2007 3 082 991 2 564 682
Selvkostregnskap 2008 -1 859 020 796 087
Selvkostregnskap 2009 -3 281 030 -2 516 271
Selvkostregnskap 2010 -3 060 847 -5 575 952
Selvkostregnskap 2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom. Rev. Inkl renter 12 774 461 8 930 546
Selvkostregnskap 2012 5 428 295 14 642 972
Selvkostregnskap 2013 -2 037 345 12 963 946
Selvkostregnskap 2014 -8 869 340 4 309 523
Selvkostregnskapet 2015 -6 246 530 -1 913 994
Selvkostregnskapet 2016 5 941 -1 940 235

*Rente = 3 års statsobligasjoner + 1% i margin til 2014, fra 2015 5 årig SWAP + 0,5% i margin
Årets resultat er innarbeidet i Resultatregnskapet med kr -26 241 (inkl renter) og akkumulert resultat er innarbeidet i balansen.

Note 14: EGENKAPITAL

  Iris Salten IKS Konsernet
(tall i tusen) Annen EK Iris fond Sum Annen EK Iris fond Minoritet Sum
Egenkapital 1.1.2016 47 533 7 618 55 151 103 920 7 618 1 286 112 824
Korrigert egenkapitalinnskudd KLP pr 1.1. 130 - 130 -125     -125
Pensjonsforpliktelse Labora AS pr 1.1.       -2 460   -57 -2 517
Andel EK tilknyttet selskap NOFIR AS pr 1.1.       1 648     1 648
Korrigert egenkapital pr 1.1.16 47 663 7 618 55 281 102 983 7 618 1 229 111 830
Avgang Irisfondet 2016 - -3 677 -3 677   -3 677   -3 677
Årets resultat 11 586 - 11 586 18 476   377 18 853
Tilført Iris Fondet -4 670 4 670 - −4 670 4 670    
Avsatt utbytte       -779   -151 -930
Egenkapital 31.12.2016 54 579 8 611 63 190 116 010 8 611 1 455 126 076 

Totalt utbytte er kr 5 600 937, som fordeles kr 4 670 000 til Iris Fondet, og kr 930 937 utbetales til eiere (herav kr 150 965 til minoriteter).

Sammenligningstallene for 2015 er endret som følge av manglende eliminering av fjorårets avsetning på kr 3 840 000 til Iris Fondet mot konsernets egenkapital.
I tillegg er det tre andre forhold som er justert mot egenkapitalen pr 1.1., men hvor sammenligningstallene for 2015 ikke er omarbeidet.

  2016 2015 2014 2013 2012
Inngående balanse 7 618 336 9 528 336 7 628 336 11 178 336 11 035 653
Årets Bruk          
Salten Brann, kjemikalieberedskap   1 000 000   750 000 750 000
Digitalisering av byggesaksbehandling 500 000        
HMTS, 200 000        
Sykkel i Salten 150 000        
Reisestøtte Newton 680 000        
Faun KF, Start opp Salten 220 000        
Prosjekt Næring i vekst (Bodø kom.) 360 000        
Eierskapsmeldingen 362 343        
Saltentinget   200 000     150 000
Prosjekt Geodata         190 000
Eiendomsprosjektet         167 317
Trainee Salten (Kunnskapsparken) 205 000 1 700 000      
Vanndirektiv       450 000  
Interkommunalt samarbeid       300 000  
Salten Regionråd (sekretariat- drift)       1 700 000  
Salten Regionråd samferdselstilling 800 000   800 000    
Filmfest 10. klasser i Salten 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000
Musikkfestuka i Bodø til arrangement i Salten     250 000 250 000 200 000
Strategisk arbeid ny flyplass   450 000      
Filmprosjekt om Sulis   1 000 000      
Friluftskart for Salten   300 000      
Samferdselstilling Salten Regionråd   800 000      
Beiarn kommune, skisseprosjekt   100 000      
Netto bruk av fondet 3 677 343 5 750 000 1 150 000 3 550 000 1 557 317
Tilført utbytte til Fondet 4 670 000 3 840 000 3 050 000 0 1 700 000
Disponibelt 31.12. 8 610 993 7 618 336 9 528 336 7 628 336 11 178 336

Note 15: LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER

Deler av konsernets aktivitet består av utvikling og produksjon av produkter og systemer etter ordrer. Prosjektene behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Inntektsføring av kontraktene skjer i takt med beregnet fremdrift (fullføringsgrad). Fullføringsgraden beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader (kost-til-kost metode).Kontraktenes inntekter er avtalt. Forventede totale tilvirkningskostnader estimeres basert på en kombinasjon av erfaringstall, systematiske estimeringsprosedyrer, oppfølging av effektivitetsmål og beste skjønn.

Prosjekter under utførelse fremkommer som nettobeløpet av sum opptjente driftsinntekter fratrukket fakturert / innbetalt fra kunder. I de tilfeller der fakturert og innbetalt fra kunder overstiger opptjente driftsinntekter blir dette presentert som "forskudd fra kunder".

Balanseførte verdier vedrørende prosjekter 2016 2015
Inkludert i kundefordringer:    
Opptjent ikke fakturert inntekt 330 675 922 592
     
Inkludert i kortsiktig gjeld:    
Forskuddsfakturert til kunder 440 241  
Garantiansvar 610 000 300 000
Resultatposter vedrørende prosjekter under utførelse:    
Resultatførte totale inntekter 4 468 068 1 055 000
Estimert kontraktsfortjeneste 1 329 011 227 250 

Note 16: SKATT KONSERNET

Skattekostnaden gjelder Retura Iris AS, Iris Produksjon AS, Labora AS, HT-Safe AS og Mivanor AS.

Årets skattekostnad fordeler seg på 2016    
Betalbar skatt 5 912 178    
Endring i utsatt skatt -188 458    
Korreksjon feil skatt tidligere år 42 733    
Sum skattekostnad 5 766 453    
       
Skattepliktig inntekt:      
Resultat før skattekostnad 24 619 701    
Permanente forskjeller -5 410 748    
Endring i midlertidige forskjeller 4 467 147    
       
Årets skattegrunnlag 23 676 100    
Anvendelse fremførbart underskudd Mivanor AS -27 398    
Grunnlag betalbar skatt 23 648 702    
       
Betalbar skatt i balansen:      
Betalbar skatt på årets resultat 5 912 176    
Skattefunn 2016 -125 121    
Sum betalbar skatt i balansen 5 787 055    
       
Oversikt over midlertidige forskjeller 2016 2015 Endring
Fordringer -320 942 -367 958 47 016
Driftsmidler -695 709 1 529 321 -2 225 030
Pensjon -8 005 555 -3 622 243 -4 383 312
Gevinst- og tapskonto 1 056 144 1 320 180 -264 036
Tilvirkningkontrakter 1 371 312 227 250 1 144 062
Regnskapsmessige avsetninger -1 647 964 -2 035 970 388 006
Andre forskjeller Norsk Fiskeriretur AS - -826 147 826 147
Underskudd til fremføring   -27 398 27 398
Sum -8 242 714 -3 802 965 -4 439 749
       
24 % / 25% Utsatt skattefordel -1 978 251 -950 741 -1 027 510 

Som følge av balanseføring av pensjonsforpliktelse Labora AS er skatteeffekten av balanseføringen pr 1.1.2016 ført direkte mot egenkapitalen og ikke over resultatet. Endring i utsatt skattefordel som er ført mot egenkapitalen utgjør kr 839 052.

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt:  
25 % skatt av resultat før skatt 6 154 925
Permanente forskjeller (25%) -1 352 687
Endring i skattesats fra og med 2017 *) 82 427
Skatteeffekt av balanseført pensjonsforpliktelse 839 052
Korreksjon feil skatt tidligere år 42 733
Beregnet skattekostnad 5 766 450 
Effektiv skattesats 23,4%

*) Endring i skattesats fra og med 2017 medfører at utsatt skatt i balansen beregnes med en skattsats på 24 %.
Differansen utgjør 1 % av de midlertidige forskjellene pr 31.12.2016